BOUW STORMVLOEDKERING IN HAVENGEUL TE NIEUWPOORT

REPORTAGE BOUW STORMVOEDKERING

De bouw van de stormvloedkering zal tot 2012 duren. Dit is voor ons land een uniek project. Geregeld zal deze rubriek bijgewerkt worden met nieuwe berich-ten en foto's van de werken.

De afdeling Kust is verantwoordelijk voor de zeewering. Dat is de beveiliging van de kust, de kustbewoner, het laaggelegen achterland en het patrimonium tegen het geweld van de zee, tegen stormvloeden en de overstromingen.

karrt overstromingsgebieden

Spijts alle voorzieningen die zijn uitgevoerd is er onvoldoende bescherming tegen zware stormen van de jachthaven, de haventerreinen en het hinterlanden tegen overstroming via de havengeul. De afdeling KUST zal in het kader van het Masterplan Kustveiligheid aan de ingang van de havengeul in NIEUWPOORT ter hoogte van het Loodswezenplein een stormvloedkering bouwen.

kaart Nieuwpoort-Bad met aanduiding stormvloedkeringDe constructie wordt in de havengeul aangelegd zodat die kan afgesloten worden in geval van storm. De stormvloedkering in de havengeul moet zowel inkomende golven tegenhouden als hoge waterstanden in de haven voorkomen. Dit heeft als voordeel dat er geen bijkomende maatregelen rondom de haven meer nodig zijn, aangezien golfoverslag en overloop over de kades en dijken geen probleem meer vormen.
De constructie van de stormvloedkering wordt ontworpen voor een levensduur van minimaal 50 jaar. Het ontwerp houdt rekening met de ver-wachte zeespiegelstijging tijdens deze levens-duur. De ruimtelijke inpassing en architecturale uitwerking van de stormvloedkering gebeurt in overleg met de stakeholders.

De haveningang wordt lokaal vernauwd waarbij er nog een opening behouden wordt die toelaat dat schepen vlot binnen en buiten kunnen varen. De opening wordt bij storm afgesloten door een deur, net zoals bij sluizen.

Proefopstelling toekomstige stormvloedkering.

De huidige gebaggerde vaargeul is ter hoogte van het Loodswezenplein 40 meter breed en er is een ruimte van 80 meter vrij tussen de dukdalven. Uit grondige studie door het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid is gebleken dat ter plaatse van de stormvloedkering moet gestreefd worden naar een versmalling van de havengeul tot minimaal 35 meter breedte en dat dit stromingen zal veroorzaken.

schets vernauwing havengeulIn overleg met de havengebruikers en de jachtclubs is beslist een PROEFOPSTELLING van de storm-vloedkering te bouwen. Zo wordt de nagestreefde versmalde doorvaart-breedte concreet en duidelijk in beeld gebracht. De gebruikers van de havengeul zullen de versmalling in de praktijk ervaren. Hun eventuele opmerkingen en suggesties kunnen daarna in de studie van de definitieve stormvloedkering meege-nomen worden.
Ook de verkeersafwikkeling en signalisatie kan op deze manier aan de praktijk getoetst worden en relevant aangepast bij de definitieve constructie.
De afdeling KUST is met de plaat-sing van de proefopstelling begon-nen op 7 januari 2013. De opstelling blijft staan tot aan de start van de werken voor uitvoering van de effectieve stormvloedkering.

concept stormvloedkering   concept stormvloedkering

info bouw stormvloedkering

In de maand september 2016 starten voorbereidende werken aan stormvloedkering. De aanleg van een tijdelijke werkhaven tussen de hoog- en laagwaterlijn op het strand tussen het Staketsel en het Hendrikaplein.

Het laatste nieuws 03/09/2016

Voorbereidende werken aan stormvloedkering.

De afdeling Kust start volgende week met de voorbereidende werken voor de aanleg van de stormvloedkering in de Havegeul. Daarvoor zal een tijdelijke werkhaven worden aangelegd tussen de hoog- en laagwaterlijn op het strand tussen het Staketsel en het Hendrikaplein. Tijdens de werken zal machinaal worden gegraven en de mogelijkheid bestaat dat er drijfzand ontstaat. Daarom zal de zone verboden terrein zijn voor wandelaars en worden afgebakend. Door de ligging is een volledige afbakening wel niet mogelijk en daarom wordt aan wandelaars en kijklustigen gevraagd om de verordening te respecteren. (BPM)

klaar maken van werfzone op het strand

25 november 2016.

Bericht aan de bevolking.
Naar aanleiding van de werken aan de stormvloedkering bij het staketsel, vinden op 30 november, 1 en 2 december 2016, telkens tussen 7 u. en 10 u., gecontroleerde ontploffingen door DOVO plaats.

ontploffing

KW 22/12/2017

artikel kw 12-22-2017

Op 16 maart 2018 kreeg de scheepvaartsector het project van de stormvloedkering uitgebreid toegelicht tijdens een infoavond. De presentatie <klik hier>

Update 27/3/2018: http://afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort

Februari 2018

Opmeting met robot.

Maart 2018

Sonderingen vanaf platform.

sonderingen vanaf platform

Loodswezenplein voor de inrichting van de werf.

loodswezenplein voor het inrichten van de werf

Maart - april 2018

Inrichten van werf op het Loodswezenplein en Paul Orbanplein.

plan omleiding aan de werfDe werfzone is gelegen op het einde van de Lombarsijdestraat, tussen het Paul Orbanplein, de havengeul en het Loodswezenplein. Fietsers en voetgangers die vanop de promenade langs de geul richting het staketsel wandelen (of omgekeerde richting) zullen voor flatgebouw "Den Oever" niet rechtdoor kunnen stappen of fietsen maar zullen gebruik maken van een tijdelijke voetgangerspassage. Fietsers zullen moeten afstappen.

ifobord van de bouw 50.18.070,70euro (incl.BTW) 780 werkdagen

inrichten van werf op de westeroever

wordt vervolgd