BOUW STORMVLOEDKERING IN HAVENGEUL TE NIEUWPOORT

REPORTAGE BOUW STORMVOEDKERING

De bouw van de stormvloedkering zal tot 2021 duren. Dit is voor ons land een uniek project. Geregeld zal deze rubriek bijgewerkt worden met nieuwe berich-ten en foto's van de werken.

De afdeling Kust is verantwoordelijk voor de zeewering. Dat is de beveiliging van de kust, de kustbewoner, het laaggelegen achterland en het patrimonium tegen het geweld van de zee, tegen stormvloeden en de overstromingen.

karrt overstromingsgebieden

plan grond gelegen onder TAW

TAW

De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. De TAW is een verbetering van de Algemene Waterpassing (AW) die tussen 1840 en 1879 werd uitgevoerd. De TAW-hoogte van 0 meter was gelijk aan het "Nulpeil van het Krijgsdepot" of D-nulpeil.

Eb en vloed zorgen voor een verschil dat aan de Belgische kust ongeveer vier meter bedraagt. Daarom han-teert men in ons land de Tweede Algemene Wateraanpassing (TAW). Het gemiddelde zeeniveau bij eb in Oostende wordt gebruikt als nul punt.

Spijts alle voorzieningen die zijn uitgevoerd is er onvoldoende bescherming tegen zware stormen van de jachthaven, de haventerreinen en het hinterlanden tegen overstroming via de havengeul. De afdeling KUST zal in het kader van het Masterplan Kustveiligheid aan de ingang van de havengeul in NIEUWPOORT ter hoogte van het Loodswezenplein een stormvloedkering bouwen.

kaart Nieuwpoort-Bad met aanduiding stormvloedkeringDe constructie wordt in de havengeul aangelegd zodat die kan afgesloten worden in geval van storm. De stormvloedkering in de havengeul moet zowel inkomende golven tegenhouden als hoge waterstanden in de haven voorkomen. Dit heeft als voordeel dat er geen bijkomende maatregelen rondom de haven meer nodig zijn, aangezien golfoverslag en overloop over de kades en dijken geen probleem meer vormen.
De constructie van de stormvloedkering wordt ontworpen voor een levensduur van minimaal 50 jaar. Het ontwerp houdt rekening met de ver-wachte zeespiegelstijging tijdens deze levens-duur. De ruimtelijke inpassing en architecturale uitwerking van de stormvloedkering gebeurt in overleg met de stakeholders.

De haveningang wordt lokaal vernauwd waarbij er nog een opening behouden wordt die toelaat dat schepen vlot binnen en buiten kunnen varen. De opening wordt bij storm afgesloten door een deur, net zoals bij sluizen.

Proefopstelling toekomstige stormvloedkering.

De huidige gebaggerde vaargeul is ter hoogte van het Loodswezenplein 40 meter breed en er is een ruimte van 80 meter vrij tussen de dukdalven. Uit grondige studie door het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid is gebleken dat ter plaatse van de stormvloedkering moet gestreefd worden naar een versmalling van de havengeul tot minimaal 35 meter breedte en dat dit stromingen zal veroorzaken.

schets vernauwing havengeulIn overleg met de havengebruikers en de jachtclubs is beslist een PROEFOPSTELLING van de storm-vloedkering te bouwen. Zo wordt de nagestreefde versmalde doorvaart-breedte concreet en duidelijk in beeld gebracht. De gebruikers van de havengeul zullen de versmalling in de praktijk ervaren. Hun eventuele opmerkingen en suggesties kunnen daarna in de studie van de definitieve stormvloedkering meege-nomen worden.
Ook de verkeersafwikkeling en signalisatie kan op deze manier aan de praktijk getoetst worden en relevant aangepast bij de definitieve constructie.
De afdeling KUST is met de plaat-sing van de proefopstelling begon-nen op 7 januari 2013. De opstelling blijft staan tot aan de start van de werken voor uitvoering van de effectieve stormvloedkering.

concept stormvloedkering   concept stormvloedkering

info bouw stormvloedkering

In de maand september 2016 starten voorbereidende werken aan stormvloedkering. De aanleg van een tijdelijke werkhaven tussen de hoog- en laagwaterlijn op het strand tussen het Staketsel en het Hendrikaplein.

Het laatste nieuws 03/09/2016

Voorbereidende werken aan stormvloedkering.

De afdeling Kust start volgende week met de voorbereidende werken voor de aanleg van de stormvloedkering in de Havegeul. Daarvoor zal een tijdelijke werkhaven worden aangelegd tussen de hoog- en laagwaterlijn op het strand tussen het Staketsel en het Hendrikaplein. Tijdens de werken zal machinaal worden gegraven en de mogelijkheid bestaat dat er drijfzand ontstaat. Daarom zal de zone verboden terrein zijn voor wandelaars en worden afgebakend. Door de ligging is een volledige afbakening wel niet mogelijk en daarom wordt aan wandelaars en kijklustigen gevraagd om de verordening te respecteren. (BPM)

klaar maken van werfzone op het strand

25 november 2016.

Bericht aan de bevolking.
Naar aanleiding van de werken aan de stormvloedkering bij het staketsel, vinden op 30 november, 1 en 2 december 2016, telkens tussen 7 u. en 10 u., gecontroleerde ontploffingen door DOVO plaats.

ontploffing

KW 22/12/2017

artikel kw 12-22-2017

Op 16 maart 2018 kreeg de scheepvaartsector het project van de stormvloedkering uitgebreid toegelicht tijdens een infoavond. De presentatie <klik hier>

Februari 2018

Opmeting met robot.

Maart 2018

Sonderingen vanaf platform.

sonderingen vanaf platform

Loodswezenplein voor de inrichting van de werf.

loodswezenplein voor het inrichten van de werf

Maart - april 2018

Inrichten van werf op het Loodswezenplein.

plan omleiding aan de werf

De werfzone is gelegen op het einde van de Lombarsijdestraat, tussen het Paul Orbanplein, de havengeul en het Loodswezenplein. Fietsers en voetgangers die vanop de promenade langs de geul richting het staketsel wandelen (of omgekeerde richting) zullen voor flatgebouw "Den Oever" niet rechtdoor kunnen stappen of fietsen maar zullen gebruik maken van een tijdelijke voetgangerspassage. Fietsers zullen moeten afstappen.

ifobord van de bouw 50.18.070,70euro (incl.BTW) 780 werkdagen

inrichten van werf op de westeroever

Mei - juni 2018

Eind mei zijn op het water de werken gestart. Met twee pontons zal de aannemer eerst de afbraakwerken uitvoeren, die nodig zijn om de stormvloedkering te kunnen bouwen. De getijhut en de proefopstelling (buispalen die de vernauwing in de havengeul simuleren) zullen in die week afgebroken worden. Hierna wordt een zone naast de vaargeul gebaggerd zodat het werkponton ook bij laagwater buiten de vaargeul kan liggen. Aansluitend worden de damplanken geheid voor de stroomgeleidingswand op linkeroever, wordt de stroomgeleidingsgeul uitgebaggerd en de tijdelijke bodembescherming er aangebracht.plan vaargeulbreedte gedurende de werken

 

 

 

Gedurende de volledige periode zal steeds een vaargeul breedte 35m met diepgang tot -3mLAT beschikbaar zijn (zie plannetje). Deze zone wordt aangeduid met o.a. 2 keer 2 buispalen met lichten om de vaargeul aan te duiden.

 

Bagger en werkponton.

de twee pontons bij de aanvang van de werken

Baggeren naast de vaargeul.

collage baggeren naast de vaargeul

Wegnemen van palen proefopstelling.   uittrekken van de palen proefopstelling

Afbraak getijhut.

collage foto's afbraak tijhut

Heien van damplanken.

collage foto's heien eerste damplank

 

heien van damplanken linker oever

panorama heieh damplakken en toeschouwers

heien van buis geringe diameter en terug uitgenomen   Heien van een buispaal ongeveer in het midden van de havengeul. Deze is op hetzelfde moment terug uitgenomen.
dukdalf met de Blauwvoet De werken onder het wakend oog van de Blauwvoet  

De veilige vaardoorgang afgebakend met palen de top groen en rood en voorzien van overeenstemmend toplicht.

afgebakende vaarzone met palen met opgeplaatste lichten

zicht havengeul naar stad voor de bouw van de stormvloedkering

zicht havengeul naar zee
 voor de bouw van de stormvloedkering

aanduiding TAX 8m50  

Aan het loodswezen op de dukdalf een gele streep met de tekst TAW 8m50.

Deze streep is de aanduiding van de hoogte van de stormvloedkering.

Juli - agustus 2018

Van 7 juli t.e.m. 26 augustus zullen geen werken worden uitgevoerd in de havengeul van Nieuwpoort.

havengeul gezien door sportvisser

Eind augustus - half september 2018

Baggeren en plaatsen steenbestorting voor de stroomgeleidingsgeul op linkeroever.

baggeren   steenslagbestorting

Half september - eind september 2018

Heien buispalen en damplanken landhoofd linkeroever - fase 1.

collage heien van buispalen

Oktober 2018

Bericht Maritieme Dienstverlening en Kust:
Beste,
De komende twee weken worden buispalen en de damplanken voor het landhoofd op linkeroever verder geheid. Vanaf morgen of maandag 15 oktober zal hiervoor gedurende een tweetal weken gebruik gemaakt worden van een hydrohamer. Wij willen hierbij vooraf melden wat de te verwachten hinder kan zijn. Dit zal in de eerste plaats (wat) geluidshinder met zich meebrengen, zij het niet constant. Ook zullen hierdoor opnieuw trillingen ontstaan, echter eerder een soort “geklop” in plaats van de eerdere trillingen. Op voorhand is echter onmogelijk te zeggen in welke richting, op welke afstand en in welke mate dit zal gevoeld worden. De aannemer blijft de trillingen meten en registreren en controleert of deze beneden de grenswaarde liggen om schade aan gebouwen te vermijden. Het voordeel van het inzetten van de hydrohamer is dat het heien van de buispalen en damplanken sneller uitgevoerd kan worden en er dus minder lang geluids- en trillingshinder zal zijn. Eventuele schade kan gemeld worden aan de aannemer voor afhandeling van de verzekering. Het adres hiervoor is: THV Herbosch-Kiere – Jan De Nul, t.a.v. dhr. Arnold Feys, Sint-Jansweg 7, 9130 Kallo. Graag ontvangen wij een kopie van deze brief zodat wij als bouwheer de goede afhandeling hiervan kunnen opvolgen: Afdeling KUST, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende of kust@vlaanderen.be . Voor dringende vragen kan je steeds terecht op 059 554 211. Wij houden er aan iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werken en eventuele hinder. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de werken kan u steeds terecht op onze website: www.afdelingkust.be. Daar kan u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. De planning zal ook opgehangen worden in de inkomhal van de appartementsgebouwen in de omgeving van de werf. Alvast bedankt voor uw begrip. Virginie Hoornaert Beheer Kust Hoofd Algemene Zaken Vlaamse overheid AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING en KUST AFDELING KUST T 059 55 42 11 F 059 50 70 37 kust@vlaanderen.be Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende www.afdelingkust.be

collage buispallen intrillen en inkloppen

rij ingeklopte buispalen ingenieurs houden toezicht zicht werg vanop afstand

geplaatste buispalen

collage zand wegnemen uit de buispalen

November 2018

Eind oktober - eind november: heien buispalen en damplanken landhoofd linkeroever - plaatsen stempelraam (*) van de bouwkuip voor het landhoofd linkeroever.
(*stempelraam: constructie die ervoor zorgt dat wanden van een bouwkuip niet bezwijken onder de druk van de grond of het water buiten de bouwkuip)

foto ganomen door sportvisser 10-11-2018

collage werken november

December 2018

Eind november - begin december: heien buispalen en damplanken landhoofd linkeroever.
Begin december: plaatsen stempelraam van de bouwkuip voor het landhoofd op linkeroever.
Midden december - eind januari 2019: droogzetten bouwkuip. Tijdens deze fase wordt de onderwaterbetonvloer voor het landhoofd gestort. Dit dient ononderbroken te gebeuren waardoor er eenmalig 18 uur aansluitend gewerkt zal worden. De exacte datum hiervoor wordt later mee gedeeld. Dit zal niet tijdens het kerstverlof gebeuren.

collage werken december 2018
zicht bij het binnenvaren op 18 december

Januari 2019

Zuiveren van de buispalen, storten van beton en plaatsen van stempelraam.

compilatie vordering van de werken

De eerste storm 2019 op dinsdag 8 januari.
Het stormachtige weer aan de kust zorgt voor spectaculaire beelden. Golven op zee tot drie meter hoog, gestuwd door windstoten tot 9 beaufort en het springtij, doen hun uiterste best om aan land te raken.
In Nieuwpoort sloegen dan weer grote golven over het oosterstaketsel en was het voor wandelaars allerminst veilig. Het zeewater kwam ook even boven de dijken kijken nabij het oosterstaketsel, maar niet in die mate dat het problematisch was.

Foto's genomen door Luc David

storm 8 januari 2019

  stempelraam   stempelraam  
         
  stempelraam   stempelraam  

Februari 2019

Opvullen van de paalkoppen met beton.

opgieten van de paalkoppen met beton

Leeghalen van de bouwkuip linker oever.

leehhalen van de bouwkuip

Nieuwsbrief 28 februari.

nieuwsbrief februari 2019

Maart 2019

Afwerken paalkoppen, klaar maken van bouwkuip voor storten van onderwaterbeton.

afwerken paalkoppen   bouwkuip
  baggerkop

April 2019

april 2019

Mei 2019

KW 24/05/2019

persartikel kw 24/05/2019

collage mei 2019

Juni 2019

Update 26/6/2019: In de nacht van donderdag 27 juni op vrijdag 28 juni om 4u start de aannemer met de tweede fase van de betonstort voor de vloerplaat van het landhoofd. Er zal continue doorgewerkt worden tot vrijdagavond 22u.

De opbouw van het landhoofd is hiermee effectief gestart: het gieten van de vloerplaat, de wanden voor de stootmuur, de zijmuur en het landhoofd zelf. Deze opbouw zal duren tot het najaar 2019. Daarna starten de voorbereidende werken voor het landhoofd op rechteroever.

Betonstort voor de vloerplaat van het landhoofd op 18 juni.

rij betonmolens in de rij in de lembardsijde straat   twee betonmolens srorten beton in aanvoerbak betonpomp

Betonstort voor de vloerplaat van het landhoofd op 2 juli.

wachtrij betonmolens   betommolens stortrn beton in de aanvoerbak betonpomp

Boeiende-doe-expo-stormvloedkering

https://www.afdelingkust.be/nl/boeiende-doe-expo-stormvloedkering

Buitenwanden expo-container bevat veel info over de noodzaak omtrent de bouw van de stormvloedkering.

collage vier zijden container met info Een kijk binnen.

collage container binnen

  verlof juli en augustus  

wordt vervolgd

**********************************************************************************************************************************

Update bouw stormvloedkering: http://afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort

PDF bestanden:

Veiligheid tegen overstromingen (VLIZ)

Masterplan kustveiligheid brochure

Stormvloedkering brochure met update

FAQ project stormvloedkering

20180306 Persmededeling Flankerende Maatregelen

20180316 Infoavond stormvloedkering verslag vraag en antwoord

20180316 Presentatie jachtsector Websiteversie

20180423 Plan heraanleg Loodswezenplein