NATUURRESERVAAT DE IJZERMONDING

BESCHERMD STRAND, REEPDUINEN EN ZEE.

collage gedeelte strand

Dit gedeelte van het natuurreservaat is begrensd: S-W door het Oosterstaketsel
                                                                                N door de zee
                                                                                E één palenrij geheid in het strand en de zee
                                                                                S de reepduinen

Infoplaat met wat is toegelaten en verboden op het strand  

Het strand is enkel toegankelijk voor wandelaars. Honden aan de leiband.
De reepduinen zijn niet toegankelijk.
Activiteiten op zee zijn verboden

Het is er normaal rustig. Sommigen houden zich niet aan de relementering. Spijtig!

Vroeger is het op deze plaats wel eens anders geweest. Gebied van oorlog en veldslagen. Een zeedijk en gofterein...

De laatste jaren is druk gespeculeerd door de immobiliën en met de plannen voor het maken van een privé jachthaven.

Gelukkig is daar niets van verwezentlijkt en is het gebied te-ruggegeven aan de natuur.

De reepduinen zijn omheind en niet toegankelijk. Ter hoogte van de vuurtoren is er vanaf het strand een doorgang over de reepduin die verbinding maakt met de wandelweg vanaf de vuurtoren tot de oostoever. 

Voor de wandelaar is het genieten van: het wandelen in het losse of harde zand, met de voetjes in de branding, het geluid van de zee, en de mooie reepduinen.

De kust is door het bijzondere overgangsmilieu tussen zee en land een ecologische hotspot.

Een kijk op het beschermd gebied periode juli - augustus 2013.

oostersaketsel  

De westkant van de IJzer volledig bebouwd. Het drukke strand

zicht van het strand Nieuwpoort bad door de steunen van het Oosterstaketse

Aan de oostkant van de IJzer het rustige beschermde strand.

    De zee
                            Het strand
                                                          De reepduinen

zicht naar de zee

strand en duinen

Tot 2008 kwam de zee bij hoogtij en storm tot tegen de vroegere zeedijk en de reepduinen met afkalving als resultaat.
Een ingreep ter voorkoming van verdere schade was dringend nodig. In het kader van de kustverdediging is de oude zeedijk waar die was ondermijnd en vernield weggenomen en is het strand met zand opgespoten. Hierdoor schuift de hoogwaterlijn op naar zee toe. (info kustverdediging)

rij zandvangen

Zand wordt voortdurend verplaatst.

De zandvangen moeten dit zoveel mogelijk verhinderen en het zand ter plaats houden.

 

 

collage strandfoto's

Verschillend zand: droog, nat, los, vast, gemengd met schelpen .........

collage verschillend zand

De grens van het beschermde strand is afgebakend door een palenrij. De infohut heeft zijn beste dagen gekend en is gedeeltelijk verdwenen onder het opgespoten zand. De stormen brachten de vernieling.

collage vande palenrij en de vernielde infohut

We wandelen terug in het losse zand langs de reepduinen tot aan de duinenovergang ter hoogte van de vuurtoren.

Het strand is een strook tussen land en de Noordzee. Twee keer per dag overspoelt de zee het strand, en trekt zich terug. Het polijst het strand glad, en naarvolgens het zand ontstaan er poelen en geulen. Door de overheersende westenwinden wordt van alles met de zee aangevoerd: wrakhout, plukken zeewier en allerlei afval die de mens in zee heeft geworpen. Aan de springvloedlijn (hoogste waterstand) blijft die rommel liggen: het vloedmerk. Als je bij een stuk wrakhout gaat kijken, zul je zien dat er zich geleidelijk aan zand achter ophoopt. Dat zand wordt door de wind aangevoerd en afgezet in de luwte van een hindernis. Je bent hier getuige van het ontstaan van een duin.
Maar waar komt dat zand vandaan?
Dat zand is afkomstig uit zee. Bij vloed zet het water de zware zanddeeltjes op het strand af. Tijdens het aflopen van het water droogt het zand op. Het wordt door de wind weggeblazen.
Achter hindernissen op de springvloedlijn worden dus miniduintjes gevormd. Ze bevatten organische resten van zeewier die na mineralisatie voedingsstoffen opleveren voor de eerste duinpioniers.
Voor de vorming van duinen kan alleen de plantengroei zorgen.
Planten kunnen op het strand niet leven. Ten eerste is het zand er geweldig droog. Ten tweede moeten de planten er vechten tegen de verstikkingsdood door aanstuivend zand. En als een vroege herfststorm samenvalt met een springvloed zullen ze verdrinken. Soorten die aan dit vijandig milieu zijn aangepast, zijn bij ons loogkruid, zeepostelein en zeeraket. Een enkele keer hebben die pioniers in de frontlijn geluk.

loogkruid   zeepostelein   zeeraket

biestarwegras

De duinvormer bij uitstek is het biestarwegras. Deze soort heeft lange, ondergrondse uitlopers, wortelstokken, waarop zich steeds nieuwe planten ontwikkelen. Dit gras ontwikkelt zich het sterkst in de duinreep, waar de wind telkens weer nieuw zand, vermengd met schelpgruis, neerzet. Met zijn sterk vertakte wortelstokken biedt het niet alleen weerstand aan wind en onderstuiving. Het vindt er bovendien zijn ideaal milieu. Van zodra de opstuiving afneemt, wordt biestarwegras spoedig verdrongen door helm en in een later stadium door een heel gamma andere duinplanten.


collage duinen

Militair kamp van Lombardsijde achter de reepduinen  

Het Militair kamp van Lombardsijde verscholen achter de reepduinen. Vooraan op een betonnen zeedijk verscholen onder het opgespoten zand het wachthokje als stille getuige voor soldaten die daar de wacht hielden.

Wat boven de duinen uitsteekt zijn de watertoren van het kamp en het contolegebouw tijdens zeewaartse schietoefeningen. Wanneer op het gebouw een rode vlag is gehesen mag men het strand niet betreden. Het varen binnen een sector is eveneens verboden.

collage strand en duinen

 

Om de zeereepduinen te beschermen is een omheining geplaatst. Palen voor de omheining zijn diep in de duin gedreven en verbonden met draad.

Een Noord- West storm heeft een massa zand verplaatst. Op de foto is duidelijk te merken hoe enormd die verplaatsing is. De palen hangen over een grote afstand aan de verbindings draden te zweven

verplaatst zand - uiholling in de duinenreep

collage duinovergang in de buurt van de vuurtoren  

In de buurt van de vuurtoren staat voor de reepduin een infopaneel. Ernaast is er een overgang van de reepduin naar de weg die verbinding geeft vanaf de vuurtoren met de oostoever.

Zicht op het natuurreservaat van op de duintop.

zivht op net natuurreservat van op de duintop

vuurtoren met het huis van de vuurtorenwachter  

De vuurtoren is bescherm en nog in werking. Geschiedenis der vuurtorens te Nieuwpoort.

Infobord over de slag bij Nieuwpoort in 1600 die hier plaats vondt.

infobord

De slag bij Nieuwpoort in 1600 is wel bekend en terug te vinden in de literatuur.

Recenter maar minder bekend is het Strandfest (Battle of the Dunes). Op 10 juli 1917 vond daar ook deze strijd plaats. De Duitsers veroverden toen de oostoever van de IJzer volledig. Op de website van de heer Rudolf Siffer verscheen hieromtrent een artikel.  link Strandfest

Op de weg richting oostoever aan de linkerzijde het afgesloten gedeelte van het reservaat. Hier stonden gebouwen van de marinebasis. Op dit gebied zijn er veel bunkers. De zijkant van een bunker komt gedeeltelijk in de weg te liggen. meer info over dit gebied

wandelweg vanaf de vuurtoren naar de oostoever

wandelweg met op de zijkant van de weg een wand van een bunker