KUSTVERDEDIGING

KUSTVERDEDIGING GEBIED NIEUWPOORT 2013.

De afdeling Kust is verantwoordelijk voor de zeewering. Dat is de beveiliging van de kust, de kustbewoner, het laaggelegen achterland en het patrimonium tegen het geweld van de zee, tegen stormvloeden en de overstromingen.
De afdeling KUST beheert ruim 460 hectare zeewerende duinen, onze natuurlijke zeewering, die zij beschermt, in stand houdt en inricht voor duurzaam gebruik en ontwikkeling.
Bestaande zeewerende constructies zoals zeedijken en strandhoofden worden verfraaid en goed onderhouden. Voor de zogenaamde ‘zachte’ zeewering leggen wij verbrede en verhoogde stranden aan en maken wij gebruik van de natuurlijke dynamiek van strand en zee.
Met oog voor de toekomst worden de zeewering en het veiligheidsniveau bestudeerd en maken wij werk van een strategisch plan een veilige Vlaamse kust.

Een goede kustverdediging is een pure noodzaak voor elke dichtbevolkte streek grenzend aan de zee.

hoge golfHet ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ schat dat met een verwachte temperatuurstijging van ongeveer 1,5°C tegen 2100, de zeespiegel in het Noordoost-Atlantisch gebied zal stijgen met circa 50 cm en dat de storm- en regen-intensiteit zullen toenemen. Er is dus een blijven-de nood aan een degelijke kustverdediging om het hinterland te beschermen tegen de soms drieste aanvallen van de zee.

Zeeweringstecnieken.

Om de zee van antwoord te dienen is er in principe keuze tussen harde zeewerings-technieken en zachte kustverdedigingen. Bij de harde oplossing denken we bijvoorbeeld aan de aanleg van golfbrekers, strandhoofden, dijken, e.d. Een zachte techniek kan er uit bestaan afkalving van de duinen te voorkomen door te voorzien in een regelmatige aanvoer van nieuw zand op het strand (zandsuppletie) of door natuurlijke begroeiing aan te planten op kwetsbare plaatsen. In beide gevallen wordt het natuurlijk milieu beïnvloed en de natuurlijke gang van zaken grondig verstoord.

Vroeger werden harde zeeweringstechnieken wel vaker als enige, zaligmakende oplossing beschouwd.

Het strand en de zeedijk.

Op postkaarten van het strand en de dijk voor 1914 is te merken dat er een groot niveau verschil is tussen het strand en de dijk. Bij hoog water was nog een kleine strook droog zand voor de dijk. Bij storm beukte het water tegen de dijkhelling.

postkaarten strand en dijk

Sint-Ignatiusvloed - de storm op 1 februari 1953 vernielde door de hoge golven de zeedijk. ( zie stormen)

Het strand is bij stormweer onderhevig aan erosie. Hoe hoger de golven, hoe krachtiger ze beuken en hoe meer de erosie toeneemt. Een golf kan op de plaats waar die overheen rolt, zo hoog worden als de diepte van het water. Op een breed strand waar de diepte van de zeebodem geleidelijk aan vermindert, lopen de zwaarste stormgolven in kabbeling uit.

Het is van groot belang de erosie te voorkomen of op te heffen door strandsuppletie. Bij een strandsuppletie wordt zand naar het strand gevoerd. Om zandafslag te beperken, duwen bulldozers het onder een helling die zo goed mogelijk het evenwichtsprofiel van het strand benadert.

Op het strand te Nieuwpoort is in 2007 of 2008 vanaf de Kinderlaan tot aan het Leopoldplein strandsuppletie door aanvoer van zand uitgevoerd (geen bevestiging voor deze periode tot heden gevonden).

Nieuwpoort heeft een  breed langzaam aflopend strand. Tussen de hoogwaterlijn en de voet van de zeedijk is een ruime strook droog zand ideaal voor de badgasten.

collage strand

aangelegde berm met beplanting


Het strand te Nieuwpoort is de opvangplaats van het los zand dat zich met de overwegende westenwind vanaf De Panne tot bij ons verplaatst. Hierdoor onstaat er voor de zeedijk een zandberm die de vorm van duinen aannemen. Geregeld vragen ze een onderhoud. Op de nieuwe aange-legde zandrug is beplanting aangebracht om het zand dat zich bij zeewind naar de badplaats verplaatst zoveel mogelijk te beperken.

 

Tegenover het Loodswezenplein is de duin en de beplanting meters hoog. Bij de heraanleg van de dijk op deze plaats worden eveneens de duinen aangepakt (2013) .

collage werken aan de hoge duin ter gelegenheid van de dijkvernieuwing

Havengeul en havens.

Uitvoeringen door de jaren heen.

De staketsels hebben het bij storm hard te verduren en vragen een bestedig onderhoud.

collage staketsel tijdens storm

Vernieuwen in 2008 van Loodswezenplein en dijkhelling.

vernieuwen van de oeverhelling aan het Loodswezenplein

Heraanleg van he Loodswezenplein.

Loodswezenplein vroeger

Het loodswezenplein vroeger.

Bij hoogtij en storm met grote golven spoelde het water tot op het plein.

Op de weg naar stad langs de havengeul was het voor de wandelaar soms een wegspringen voor een overspoelende golf. Leuk en mooi om zien en te beleven. Minder mooi wanneer een zware storm het water over de weg zou stuwen met overstroming als gevolg.

Met de herinrichting van het Loods-wezenplein en de weg is dit niet meer het geval bij lichte storm. Bij de heraanleg is het niveau volgens mogelijkheden verhoogd.splaats op het Loodswezenplein overspoeld door golf

Bij de heraanleg van het Loodswezenplein is het niveau verhoogd en spoelen de golven niet meer tot op het plein.

drie fotos werken Loodswezenplein

Het vernieuwd Loodswezenplein met de stormwand en de stormmuur..

vernieuwd Loodswezenplein

De stormwand is een vaste construc-tie, het onderste gedeelte bestaat uit betonpanelen, het boveste gedeelte is een doorzichtige glaswand uit glaspa-nelen waarin een folie is verwerkt met afbeeldingen van voegere gebouwen uit de badplaats.

Voor de stormwand zijn zitbanken druk gebruikt als rustplaats voor wandel-aars..

  de stormwand op het Loodswezenplein
de stormmuur op het Loodswezenplein  

De stormmuur bestaat uit een rij vaste palen waartussen schotten geplaatst worden in de herfst en winter. Tijdens de zomer zijn de schotten weggenomen zodat er een vrije doorgang is op het plein. De palen worden dan overtrokken met een wegneembare bekleding.

Op woensdag 9 oktober 2013 een stormwaarschuwing voor 10 oktober. In de namiddag van 9 october is het onderste schot geplaatst.

filmstrip 4 fotos stormmuur

Heraanleg van de fiets- wandelweg.

weg lans de havengeul voor de heraanleg  

De weg langs de havengeul voor de heraanleg.

Op de oeverhelling ziet men buizen die het gebaggerd slip naar zee transporteerden.

Heden word de baggerspecie op bepaalde plaatsen in zee gestort.

Het nievauverschil van hoog water en het wegdek is niet groot waardoor golven reeds bij licht stormweer op het weg dek spoelden en geregeld zelfs tot in het ernaast gelegen grasberm.

 

  plaatsen overspoeld langs de weg
weggenomen grasstrook naast de weg  

Voor de aanleg van het wan-delpad, de groenstrook en het fietspad is de grasstrook naast de oude weg versmald.

Het niveau van het wandelpad is merkelijk verhoogd zodat geen golven meer het over-spoelen. 

aanleggen van wandel- fietspad   aanleggen van wandel- fietspad

Een betonmuur is geplaatst tussen de groenstrook en de onderstuctuur van de wandelweg, Mocht er tijdens een zware storm toch nog golven op de wandelweg komen, dan loopt het water door de voegen naar de ruimte eronder en terug naar de vaargeul.

  collage aanleg wandelweg
niveauverschil tussen wandel- fietsweg   niveauverschil tussen wandel- fietsweg  

Het niveauverschil van de fiets- wandelweg is merkelijk. Rolstoelgebruikers kunnen op plaatsen waar een toegang is tot het park het wandelpad verlaten en over het fietspad dat op die plaats een vehoging heeft het park bereiken.

De heraangelegde wandel- fietsweg.
Voor wandeling vanaf Nieuwpoort-Stad tot aan het staketsel klik hier.

wandelweg

Rechter oever.

De weg op de rechteroever vanaf de aanlegsteiger van de overzet tot aan het Oosterstaketsel is behouden op het oorspronkelijke niveau. Bij storm en hoog tij spoelen de golven geregeld op de weg. Een betonnen wand is geplaatst over een kwetsbare lengte om het afkalven van de duinen te voorkomen.

betonnen wand

collage overspoelde weg en ponton overzet

Dit jaar is men het gedeelte vanaf de aanlegsteiger van de overzet tot de weg die loopt rondom het natuurreservaat aan het vernieuwen.

collage werken aan dijkhelling

Bij de de aanleg van het natuurreservaat is er een verhoogde berm aangelegd. (link natuurreservaat)

stormmuur in de havengeul ter bescherming van de yachthaven  

In de havengeul is voor de yacht-haven VVW een stormmuur ge-plaatst met doel de golven te breken.

Aan de inkom van de yachthaven KYCN is de beschermmuur ge-bouwd met een wandelweg er bovenop.

  muur ter bescherming van de yachthaven KYCN

Strand en duinenstrook voor het natuurreservaat.

Heden is daar van de zeedijk nog weinig te merken. Het niveau van het strand was voor de strandsuppletie zeer laag en bij hoog tij kwam het water tot tegen de dijk en de duinenvoet. Gevolg: aantasting van de duinenvoet met afkalving van de duinen als gevolg.

collage zeedijk

 

Door voortschrijdende stranderosie wordt eerst de duinvoet aangetast. Hierdoor komt door afkalving de stabiliteit van de het duin in gevaar.

De duinengordel was toen nog te betreden en waarschuwingsborden voor het instortingsgevaar werden geplaats.

Menig toerist negeerde de borden en onder-schatte de gavaren.

 

  bord met waarschuwing afkalvende duinen

collage afkalving duinen

Duin- strandsuppletie

Strandsuppletie met een laag strand: het niveau van het strand wordt maximaal verhoogd tot +7m TAW.

Eén van de belangrijkste (én milieuvriendelijkste) vormen van zachte kustverdediging is zandsuppletie. Het woord ‘suppletie’ betekent gewoon aanvulling: het weggewaaide zand of het door de zeegolven weggeslagen zand wordt weer aangevuld met zand dat vanuit de zee wordt aangevoerd.

Hopperzuigers, enorme schepen uitgerust met een soort stofzuigerslang, zuigen zand uit zee. Dit zand wordt door grote pijpen naar de kust geperst en op het strand gespoten. Veelal werd vroeger enkel de opgelopen schade hersteld. Nu wordt een extra hoeveelheid zand voorzien die dient als slijtlaag om het strand en de duinen te beschermen. Tijdens een storm mag die laag gewoon wegslijten en bij rustig weer herstelt de stormschade aan de duinen weer vanzelf. De slijtlaag vangt de erosie gedurende een bepaalde tijd op. Zo blijft het duingebied even breed. Het zand van de slijtlaag verdwijnt echter wel geleidelijk aan. Maar geen nood, het oorspronkelijke strand en de duinen blijven intact. Als het nieuw aangebrachte zand bijna allemaal weer weggeërodeerd is, wordt er opnieuw ‘gesuppleerd’.

Ecologische opvolging (situatie 2010) van de zandsuppletie in zomer 2009 op strand van Lombardsijde:

  1. 650.000 m³in situ over een afstand van 1200 m
  2. afkomstig van de nieuwe vaargeul naar Oostende
  3. korrelgrootte 200-250 μm werd opgespoten (zomer 2009)

Vooraf aan de suppletie Is het strand nagezien op de mogelijke aanwezigheid van springstoffen.

strand zuiveren van expolosiven   opspuitbuis

Beelden van het strand,duinen en zandvangen.

Met zandvangers worden ongewenste verplaatsingen van zand door de wind zoveel mogelijk tegengehouden.
De duinen zijn afgesloten en niet toegankelijk.
Ter hoogte van de vuurtoren is er over de duinen een passerelle aangebracht die verbinding maakt met de weg die loopt vanaf de vuurtoren tot aan de havengeul. Men kan dan naar het oosterstaketsel, de overzet of de weg rond het natuurreservaat. (link natuurreservaat)

collage opgespoten strand en aanleg duinen

Onvoldoende bescherming jachthavens, haventerreinen en het hinterland bij superstorm.

Spijts alle voorzieningen die zijn uitgevoerd is er onvoldoende bescherming tegen zware stormen van de jachthavens, de haventerreinen en het hinterlanden tegen overstroming via de havengeul. De afdeling KUST zal in het kader van het Masterplan Kustveiligheid aan de ingang van de havengeul in NIEUWPOORT ter hoogte van het Loodswezenplein een stormvloedkering bouwen.

kaart Nieuwpoort-Bad met aanduiding stormvloedkeringDe constructie wordt in de havengeul aangelegd zodat die kan afgesloten worden in geval van storm. De stormvloedkering in de havengeul moet zowel inkomende golven tegenhouden als hoge waterstanden in de haven voorkomen. Dit heeft als voordeel dat er geen bijkomende maatregelen rondom de haven meer nodig zijn, aangezien golfoverslag en overloop over de kades en dijken geen probleem meer vormen.
De constructie van de stormvloedkering wordt ontworpen voor een levensduur van minimaal 50 jaar. Het ontwerp houdt rekening met de ver-wachte zeespiegelstijging tijdens deze levens-duur. De ruimtelijke inpassing en architecturale uitwerking van de stormvloedkering gebeurt in overleg met de stakeholders.

De haveningang wordt lokaal vernauwd waarbij er nog een opening behouden wordt die toelaat dat schepen vlot binnen en buiten kunnen varen. De opening wordt bij storm afgesloten door een deur, net zoals bij sluizen.
Een stormvloedkering is een harde maatregel.

Plan aandachtzones.

kaart nieuwpoort met aanduiding gevarenzones

De studie en voorbereidende werken voor de bouw van een stormvloedkering zijn gestart.

Voorbereidingen bouw stormvloedkering

Sonderingen.

collage sonderingen

Proefopstelling toekomstige stormvloedkering.

De huidige gebaggerde vaargeul is ter hoogte van het Loodswezenplein 40 meter breed en er is een ruimte van 80 meter vrij tussen de dukdalven. Uit grondige studie door het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid is gebleken dat ter plaatse van de stormvloedkering moet gestreefd worden naar een versmalling van de havengeul tot minimaal 35 meter breedte en dat dit stromingen zal veroorzaken.

schets vernauwing havengeulIn overleg met de havengebruikers en de jachtclubs is beslist een PROEFOPSTELLING van de storm-vloedkering te bouwen. Zo wordt de nagestreefde versmalde doorvaart-breedte concreet en duidelijk in beeld gebracht. De gebruikers van de havengeul zullen de versmalling in de praktijk ervaren. Hun eventuele opmerkingen en suggesties kunnen daarna in de studie van de definitieve stormvloedkering meege-nomen worden.
Ook de verkeersafwikkeling en signalisatie kan op deze manier aan de praktijk getoetst worden en relevant aangepast bij de definitieve constructie.
De afdeling KUST is met de plaat-sing van de proefopstelling begon-nen op 7 januari 2013. De opstelling blijft staan tot aan de start van de werken voor uitvoering van de effectieve stormvloedkering. Deze werken zouden eind 2015 aanvangen.

Heien van de palen.

Heien van palen   Heien van palen
 

In januari 2013 zijn de palen geheid voor de proefop-stelling tot het vernauwen van de haventoegang. De breedte van de toegang is op 35 meter gebracht wat de breedte is tussen de evenwijdig geplaatste palen en waaraan de scheepvaart zich moet aan wennen.

Op de foto links is op het loodswezenplein de storm-wand geplaatst. tijden de herfst en wintermaanden.

infoplaat versmalling havengeul   infoplaat versmalling havengeul
 

Infobord op het hoofd van het  westerstaketsel en kop van de dam waarschuwen voor de versmalling.

collage afbakening

Oosteroever.

bekendmaking  

Langs de oostzijde van de havengeul is de glooiing in slechte staat. Herstel is noodzakelijk. Het gaat om de volledige zone van het veer tot aan het oosterstaketsel.

De werken zijn gestart in november 2012.

 
werf aan de overzet
werf   werf   werf

Na het kantellen van een werfkraan is de veerdienst om veiligheidsredenen gestopt op 23 november 2013. De veiligheid voor de gebruikers kon men niet garanderen. Een tijdelijke veer-steiger is aangelgd in de jachthaven en in gebruik genomen in januari 2014.

Tijdelijke veerdienst klik hier

  gekantelde werfkraan   infobord
 
infoplaat toegang verboden

Verwijderen van de bestaande glooiing. Kloppen van damplanken.........
Geen eenvoudige werf. Werken vanop de weg, vanop het water, rekening houden met de getijden en nachtwerk.

collage werffoto's

18 september 2014. Het gieten van het beton voor de weg. Een speciale betonpomp kan de klus klaren.

betonpomp voor lange afstand

8 maart 2015.

Over een gedeelte van de helling ter hoogte van de ponton van de overzet zijn de betonblokken geplaatst en is de afwerking aan het boven- en onderdeel gestart. Voor de werken aan het ondergedeelte kan slecht gewerkt worden bij laagwater, soms moet dit in de nacht.

Op hetzelfde ogenblik zijn versheidene werken bezig aan het gedeelte naar het staketsel toe.

collage foto's werf

collage foto's werf

Werf 18 mei 2014.

foto werf 18 mei 2014

collage foto's werf

collage foto's werf

Panorama 11 oktober 2014.

panorama

Tijdens de wintermaanden is volgens de weeromstandigheden gewerkt.

8 maart 2015.

panorama oosteroever

collage oosteroever

10 april 2015.

De werken aan de oeverhelling zijn voltooid.

oosteroever afgewerkt

Kustveiligheidsplan.

Onze kust moet tegen duizendjarige stormen beveiligd worden. Ook andere Europese landen nemen die duizendjarige storm als basis."

In de haven van Nieuwpoort wordt daarom een stormvloedkering gebouwd. Dit heeft als voordeel dat er geen bijkomende maatregelen rondom de haven meer nodig zijn, aangezien golfoverslag en overloop over de kades en dijken dan geen probleem meer vormen. De constructie komt in de havengeul zodat die kan worden afgesloten in geval van storm. Die stormvloedkering moet zowel inkomende golven tegenhouden als hoge waterstanden in de haven voorkomen. Omdat het waterpeil voldoende laag wordt gehouden, moeten er in de haven geen extra maatregelen voor de stuwen en afwateringen worden voorzien.

ontwerp stormvloedkering

situering stormvloedkering

stormvloedkering   stormvloedkering

link kustveiligheid Nieuwpoort
http://www.kustveiligheid.be/gemeente.asp?TAAL_ID=1&ITEM_L1_ID=15&GEMEENTE_ID=7

Info geplaatst op het Loodswezenplein januari 2016

info bouw stormvloedkering geplaatst op het Loodswezenplein

April 2016 - bekendmaking aavraag bouwvergunning

melding bouwaanvraag dienstgebouw   melding bouwaanvraag bouw stormvloedkering
bedieningsgebouw  

stormvloedkering

KW 24062016

artikel KW

Het laatste nieuws 03/09/2016

Voorbereidende werken aan stormvloedkering
De afdeling Kust start volgende week met de voorbereidende werken voor de aanleg van de stormvloedkering in de Havegeul. Daarvoor zal een tijdelijke werkhaven worden aangelegd tussen de hoog- en laagwaterlijn op het strand tussen het Staketsel en het Hendrikaplein. Tijdens de werken zal machinaal worden gegraven en de mogelijkheid bestaat dat er drijfzand ontstaat. Daarom zal de zone verboden terrein zijn voor wandelaars en worden afgebakend. Door de ligging is een volledige afbakening wel niet mogelijk en daarom wordt aan wandelaars en kijklustigen gevraagd om de verordening te respecteren. (BPM)

KW 09092016

krantenartikel

KW 12092016

Professor Georges Allaert: "Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld"

Deze maand beginnen de voorbereidende werken in de havengeul van Nieuwpoort voor de bouw van een gloednieuwe stormkering.

ontwerpfoto stormwering

Dat druist echter in tegen een studie van het Waterbouwkundig Labo op bestelling van de Maritieme Dienst Kust. Ook professor Georges Allaert, emeritus-professor Ruimtelijk Planning (UGent), is de plannen niet gunstig gezind. "Weggesmeten geld", vindt Allaert. Vlaanderen zet echter door op basis van een tweede studie.
In de havengeul wil Vlaanderen werk maken van een stormvloedkering die de haven en het hinterland moet beschermen tegen een duizendjarige storm. Tegen eind dit jaar zou er al een aannemer aangesteld worden.
Nochtans leert een studie van het Waterbouwkundig Labo dat een kering niet gunstig was. Enerzijds zou de stroming te groot worden waardoor zeilschepen het moeilijk zouden krijgen om binnen te varen. Anderzijds kunnen er ook opstoppingen ontstaan, zeker omdat verwacht wordt dat de beroeps- en recreatievaart in Nieuwpoort verder zal toenemen. "De jachthaven van Nieuwpoort kan zijn aantrekkelijkheid verliezen indien de aanwezigheid van de stormvloedkering de toegankelijkheid van de haven onmogelijk maakt op sommige momenten van het getij. Men kan zich ook afvragen hoe verantwoord het is de toegang tot de haven vanuit zee te blokkeren gedurende bepaalde momenten van het getij, bijvoorbeeld bij dreigend noodweer", luidt de studie. Reddingsdiensten kunnen namelijk geblokkeerd raken achter de kering.
Delen
De jachthaven van Nieuwpoort kan zijn aantrekkelijkheid verliezen
"Terwijl het Waterbouwkundig Laboratorium gebruik maakt van vrij ruwe cijfers, en bijvoorbeeld maar een ééndimensionaal stromingsmodel, heeft een gespecialiseerd bureau meer complexe modellen gebruikt en bijvoorbeeld onderzoek ter plaatse gedaan met een proefopstelling. Er is dus zeker en vast rekening gehouden met de insteek van het Waterbouwkundig Laboratorium, maar die eerste resultaten moesten natuurlijk nog verder verfijnd worden. Uit het verdere onderzoek is gebleken dat de doorvaartbreedte toch 38 meter kan zijn, wat 3 meter breder is dan de minimale breedte die het Waterbouwkundig Laboratorium al naar voor had geschoven", meent het kabinet van Vlaams minister van Infrastructuur Ben Weyts (N-VA).
Het kabinet meent dat er overleg is geweest met de jachthaven, maar die ontkent dat. Professor Allaert is ook niet bepaald onder de indruk van de proefopstelling die bestaat uit een paar palen. "Er wordt gezegd dat de studie van het Waterbouwkundig Labo te theoretisch is, maar dat klopt niet", aldus professor Allaert. "Bovendien moet je altijd zoeken naar toegevoegde waarde. Deze muur heeft die niet, integendeel."
Delen
Je moeten winnen op zee, en vooral de natuur laten bouwen, zoals Nederland nu duidelijk heeft ingezien
De professor stelt een strekdam voor. "Een muur is een te defensief project. Je moeten winnen op zee, en vooral de natuur laten bouwen, zoals Nederland nu duidelijk heeft ingezien: verduining in combinatie met verhoging zandbanken. Met een strekdam krijg je zandophoping voor de strekdam en erachter, op het strand van Middelkerke waar er nu constant moet opgespoten worden. Een strekdam biedt ook toegevoegde waarde. Je kan zaken meekoppelen: ecologisch, economisch, recreatief. Zelfs een uitbreiding van de jachthaven is er mogelijk. Dit dossier is symbolisch. Er is een gebrek aan een totaalvisie voor de hele kust op lange termijn, zowel zeewaarts als landinwaarts." Bovendien verwacht de professor dat de kering zal verzanden, met hoge baggerkosten als gevolg. Dat is nu al het geval, iets verderop aan de Kromme Hoek.
Ook financieel is een strekdam volgens hem beter. "Een strekdam hoeft niet veel duurder te zijn dan de kering, maar je kan er wel toegevoegde waarde aan koppelen", aldus Allaert. De kering zou 50 miljoen euro gaan kosten.
De diensten van Weyts weerleggen dat een strekdam beter is. "Het alternatief van een strekdam in Nieuwpoort is jaren geleden al onderzocht en verworpen. Een strekdam zal immers niet beletten dat de erg laag geleden kades overstromen bij stormweer. Alleen de afsluiting van de haveningang, met een stormkering, kan echt voorkomen dat het water te hoog stijgt en dat de kades in de havenkom overlopen."
(BELGA)

Het laatste nieuws 03102016

krantenartikel

'Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld'

12/09/16 om 11:13 - Bijgewerkt om 11:12
Bron: Belga
Deze maand beginnen de voorbereidende werken in de havengeul van Nieuwpoort voor de bouw van een gloednieuwe stormkering. Dat druist echter in tegen een studie van het Waterbouwkundig Labo op bestelling van de Maritieme Dienst Kust. Ook professor Georges Allaert, emeritus-professor Ruimtelijk Planning (UGent), is de plannen niet gunstig gezind. "Weggesmeten geld", vindt Allaert. Vlaanderen zet echter door op basis van een tweede studie.

'Stormvloedkering Nieuwpoort is weggesmeten geld'
BELGA PHOTO ERIC LALMAND © BELGA
In de havengeul wil Vlaanderen werk maken van een stormvloedkering die de haven en het hinterland moet beschermen tegen een duizendjarige storm. Tegen eind dit jaar zou er al een aannemer aangesteld worden. Nochtans leert een studie van het Waterbouwkundig Labo dat een kering niet gunstig was. Enerzijds zou de stroming te groot worden waardoor zeilschepen het moeilijk zouden krijgen om binnen te varen. Anderzijds kunnen er ook opstoppingen ontstaan, zeker omdat verwacht wordt dat de beroeps- en recreatievaart in Nieuwpoort verder zal toenemen.
"De jachthaven van Nieuwpoort kan zijn aantrekkelijkheid verliezen indien de aanwezigheid van de stormvloedkering de toegankelijkheid van de haven onmogelijk maakt op sommige momenten van het getij. Men kan zich ook afvragen hoe verantwoord het is de toegang tot de haven vanuit zee te blokkeren gedurende bepaalde momenten van het getij, bijvoorbeeld bij dreigend noodweer", luidt de studie. Reddingsdiensten kunnen namelijk geblokkeerd raken achter de kering.
"Terwijl het Waterbouwkundig Laboratorium gebruik maakt van vrij ruwe cijfers, en bijvoorbeeld maar een ééndimensionaal stromingsmodel, heeft een gespecialiseerd bureau meer complexe modellen gebruikt en bijvoorbeeld onderzoek ter plaatse gedaan met een proefopstelling. Er is dus zeker en vast rekening gehouden met de insteek van het Waterbouwkundig Laboratorium, maar die eerste resultaten moesten natuurlijk nog verder verfijnd worden. Uit het verdere onderzoek is gebleken dat de doorvaartbreedte toch 38 meter kan zijn, wat 3 meter breder is dan de minimale breedte die het Waterbouwkundig Laboratorium al naar voor had geschoven", meent het kabinet van Vlaams minister van Infrastructuur Ben Weyts (N-VA).
Toegevoegde waarde
Het kabinet meent dat er overleg is geweest met de jachthaven, maar die ontkent dat. Professor Allaert is ook niet bepaald onder de indruk van de proefopstelling die bestaat uit een paar palen. "Er wordt gezegd dat de studie van het Waterbouwkundig Labo te theoretisch is, maar dat klopt niet", aldus professor Allaert. "Bovendien moet je altijd zoeken naar toegevoegde waarde. Deze muur heeft die niet, integendeel."

inRead
De professor stelt een strekdam voor. "Een muur is een te defensief project. Je moeten winnen op zee, en vooral de natuur laten bouwen, zoals Nederland nu duidelijk heeft ingezien: verduining in combinatie met verhoging zandbanken. Met een strekdam krijg je zandophoping voor de strekdam en erachter, op het strand van Middelkerke waar er nu constant moet opgespoten worden. Een strekdam biedt ook toegevoegde waarde. Je kan zaken meekoppelen: ecologisch, economisch, recreatief. Zelfs een uitbreiding van de jachthaven is er mogelijk. Dit dossier is symbolisch. Er is een gebrek aan een totaalvisie voor de hele kust op lange termijn, zowel zeewaarts als landinwaarts."
Alternatief
Bovendien verwacht de professor dat de kering zal verzanden, met hoge baggerkosten als gevolg. Dat is nu al het geval, iets verderop aan de Kromme Hoek. Ook financieel is een strekdam volgens hem beter. "Een strekdam hoeft niet veel duurder te zijn dan de kering, maar je kan er wel toegevoegde waarde aan koppelen", aldus Allaert. De kering zou 50 miljoen euro gaan kosten.
De diensten van Weyts weerleggen dat een strekdam beter is. "Het alternatief van een strekdam in Nieuwpoort is jaren geleden al onderzocht en verworpen. Een strekdam zal immers niet beletten dat de erg laag geleden kades overstromen bij stormweer. Alleen de afsluiting van de haveningang, met een stormkering, kan echt voorkomen dat het water te hoog stijgt en dat de kades in de havenkom overlopen." (Belga)

Schrijven op 25 november 2016 aan de bewoners van Nieuwpoort-Bad tussen het Loodswezenplein en de Brabantstraat.

brief van de gemeente afsluiten van veiligheidszone

foto wefzone te ontmijnen

Zware bom van 157 kilo ontploft op het strand van Nieuwpoort

Redactie KW
30/11/16 om 10:22 - Bijgewerkt om 13:32

Het ging gelukkig om een gecontroleerde ontploffing. Deze week zullen er nog enkele volgen.

Zware bom van 157 kilo ontploft op het strand van Nieuwpoort

In Nieuwpoort werd woensdagmorgen op het strand een zware bom van 157 kg met daarin 38 kg springstof tot ontploffing gebracht. Bij voorbereidende werken voor de aanleg van een stormvloedkering in de havengeul werd een deel van het strand tussen het staketsel en de eerste golfbreker ten westen onderzocht op aanwezigheid van springtuigen. Er werden vijf bommen van het type Rommel-asperges uit de tweede Wereldoorlog aangetroffen, die vandaag en de komende dagen onschadelijk worden gemaakt.
De springtuigen bevonden zich op ongeveer anderhalve meter diepte onder het zand. De vijf bommen werden over een paar honderd meter in westelijke richting verplaatst om daar ingegraven te worden op 4 meter diepte. Er werd een perimeter ingesteld van enkele honderden meter. Niemand mocht in de omgeving op de Zeedijk, en inwoners van de appartementen in de buurt werd aangemaand niet op hun balkon of voor het raam te staan. De operatie van woensdag is succesvol verlopen.
Trillingen en schokgolven
In het kader van een studie van een student van de Universiteit Gent werden er meettoestellen geplaatst op de Zeedijk. Die registreerden de schokgolven in de lucht en de trillingen in de grond veroorzaakt door de explosie.
(JT - Foto JT)

pers kw 17092017

krantenartikel KW 29092017

2017 - Vooroeversuppletie.

Op 30 september werd er gestart met een vooroeversuppletie die in totaal een zestal weken in beslag zal nemen tussen Westende en het oosterstaketsel van Nieuwpoort, vóór het militair kamp Lombardsijde.
Deze vooroeversuppletie heeft een dubbel doel. Enerzijds moet het zorgen voor de stabilisatie en de aangroei van een flauw intertidaal strand. Een groot intertidaal of ‘nat’ strand heeft hoge natuurwaarden. Anderzijds is een vooroeversuppletie ook een onderhoud beperkende maatregel voor de naburige strandsecties omdat het de erosie van het strand kan vertragen.
baggerschip MinervaDe baggerwerken worden uitgevoerd door de sleephopperzuiger ‘Minerva’ van de DEME groep. Dit gloednieuw schip met een beuninhoud van 3.500 m³ werd zomer 2017 gedoopt en is het eerste baggerschip ter wereld dat met dual fuel motoren uitgerust is en dus zowel door LNG als diesel aangedreven kan worden. Het schip voldoet daarmee aan de strengste internationale emissie-eisen.
Het baggerschip vult zich eerst met zand uit de vaargeul vóór Oostende en vaart daarna naar de losplaats in Lombardsijde. Omdat de vooroever daar zeer ondiep is, wordt een deel van de lading gerainbowd. Rainbowen is een techniek waarbij een mengsel van water en zand opgespoten wordt in een boog vanaf de boeg van het baggerschip. Bij hoogwater wordt er ook geklept via de bodemdeuren of schuiven van het schip.

De Minerva aan het rainbowen

 

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), afdeling Kust is opdrachtgever van de suppletie en werkt daarbij nauw samen met de afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse over-heid.

 

 

KW - 15/12/2017

pers 15/12/2017

HLN 19/12/2017

KW 19/12/2017

KW 19/12/2017

KW 22/12/2017

KW 22/12/2017

Bouw stormvloedkering klik hier

Geraadpleegd:
Pers
Kustveiligheid:
http://www.kustveiligheid.be/level1.asp?TAAL_ID=1&ITEM_L1_ID=17
http://www.kustveiligheid.be/level2.asp?TAAL_ID=1&ITEM_L1_ID=17&ITEM_L2_ID=9
pdf kustveiligheidsplan (110628_RL_Rapport)
Studie zandsuppletie in zomer 2009 op strand Lombardsijde:
http://www.vliz.be/events/moeternogzandzijn/ppt/04_Magda_Vincx.pdf
Folder vernauwde vaargeul in de haven van Nieuwpoort.
http://www.kustveiligheid.be/Uplfiles/file/3224_folder%20vaargeul%20Nieuwpoort%20v02-LR.pdf
https://www.deme-group.com/