BOUW STORMVLOEDKERING IN HAVENGEUL TE NIEUWPOORT

REPORTAGE BOUW STORMVOEDKERING

De bouw van de stormvloedkering zal tot 2021 duren. Dit is voor ons land een uniek project. Geregeld zal deze rubriek bijgewerkt worden met nieuwe berich-ten en foto's van de werken.

De afdeling Kust is verantwoordelijk voor de zeewering. Dat is de beveiliging van de kust, de kustbewoner, het laaggelegen achterland en het patrimonium tegen het geweld van de zee, tegen stormvloeden en de overstromingen.

karrt overstromingsgebieden

plan grond gelegen onder TAW

TAW

De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. De TAW is een verbetering van de Algemene Waterpassing (AW) die tussen 1840 en 1879 werd uitgevoerd. De TAW-hoogte van 0 meter was gelijk aan het "Nulpeil van het Krijgsdepot" of D-nulpeil.

Eb en vloed zorgen voor een verschil dat aan de Belgische kust ongeveer vier meter bedraagt. Daarom han-teert men in ons land de Tweede Algemene Wateraanpassing (TAW). Het gemiddelde zeeniveau bij eb in Oostende wordt gebruikt als nul punt.

Spijts alle voorzieningen die zijn uitgevoerd is er onvoldoende bescherming tegen zware stormen van de jachthaven, de haventerreinen en het hinterlanden tegen overstroming via de havengeul. De afdeling KUST zal in het kader van het Masterplan Kustveiligheid aan de ingang van de havengeul in NIEUWPOORT ter hoogte van het Loodswezenplein een stormvloedkering bouwen.

kaart Nieuwpoort-Bad met aanduiding stormvloedkeringDe constructie wordt in de havengeul aangelegd zodat die kan afgesloten worden in geval van storm. De stormvloedkering in de havengeul moet zowel inkomende golven tegenhouden als hoge waterstanden in de haven voorkomen. Dit heeft als voordeel dat er geen bijkomende maatregelen rondom de haven meer nodig zijn, aangezien golfoverslag en overloop over de kades en dijken geen probleem meer vormen.
De constructie van de stormvloedkering wordt ontworpen voor een levensduur van minimaal 50 jaar. Het ontwerp houdt rekening met de ver-wachte zeespiegelstijging tijdens deze levens-duur. De ruimtelijke inpassing en architecturale uitwerking van de stormvloedkering gebeurt in overleg met de stakeholders.

De haveningang wordt lokaal vernauwd waarbij er nog een opening behouden wordt die toelaat dat schepen vlot binnen en buiten kunnen varen. De opening wordt bij storm afgesloten door een deur, net zoals bij sluizen.

Proefopstelling toekomstige stormvloedkering.

De huidige gebaggerde vaargeul is ter hoogte van het Loodswezenplein 40 meter breed en er is een ruimte van 80 meter vrij tussen de dukdalven. Uit grondige studie door het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse overheid is gebleken dat ter plaatse van de stormvloedkering moet gestreefd worden naar een versmalling van de havengeul tot minimaal 35 meter breedte en dat dit stromingen zal veroorzaken.

schets vernauwing havengeulIn overleg met de havengebruikers en de jachtclubs is beslist een PROEFOPSTELLING van de storm-vloedkering te bouwen. Zo wordt de nagestreefde versmalde doorvaart-breedte concreet en duidelijk in beeld gebracht. De gebruikers van de havengeul zullen de versmalling in de praktijk ervaren. Hun eventuele opmerkingen en suggesties kunnen daarna in de studie van de definitieve stormvloedkering meege-nomen worden.
Ook de verkeersafwikkeling en signalisatie kan op deze manier aan de praktijk getoetst worden en relevant aangepast bij de definitieve constructie.
De afdeling KUST is met de plaat-sing van de proefopstelling begon-nen op 7 januari 2013. De opstelling blijft staan tot aan de start van de werken voor uitvoering van de effectieve stormvloedkering.

concept stormvloedkering   concept stormvloedkering

info bouw stormvloedkering

In de maand september 2016 starten voorbereidende werken aan stormvloedkering. De aanleg van een tijdelijke werkhaven tussen de hoog- en laagwaterlijn op het strand tussen het Staketsel en het Hendrikaplein.

Het laatste nieuws 03/09/2016

Voorbereidende werken aan stormvloedkering.

De afdeling Kust start volgende week met de voorbereidende werken voor de aanleg van de stormvloedkering in de Havegeul. Daarvoor zal een tijdelijke werkhaven worden aangelegd tussen de hoog- en laagwaterlijn op het strand tussen het Staketsel en het Hendrikaplein. Tijdens de werken zal machinaal worden gegraven en de mogelijkheid bestaat dat er drijfzand ontstaat. Daarom zal de zone verboden terrein zijn voor wandelaars en worden afgebakend. Door de ligging is een volledige afbakening wel niet mogelijk en daarom wordt aan wandelaars en kijklustigen gevraagd om de verordening te respecteren. (BPM)

klaar maken van werfzone op het strand

25 november 2016.

Bericht aan de bevolking.
Naar aanleiding van de werken aan de stormvloedkering bij het staketsel, vinden op 30 november, 1 en 2 december 2016, telkens tussen 7 u. en 10 u., gecontroleerde ontploffingen door DOVO plaats.

ontploffing

KW 22/12/2017

artikel kw 12-22-2017

Op 16 maart 2018 kreeg de scheepvaartsector het project van de stormvloedkering uitgebreid toegelicht tijdens een infoavond. De presentatie <klik hier>

Februari 2018

Opmeting met robot.

Maart 2018

Sonderingen vanaf platform.

sonderingen vanaf platform

Loodswezenplein voor de inrichting van de werf.

loodswezenplein voor het inrichten van de werf

Maart - april 2018

Inrichten van werf op het Loodswezenplein.

plan omleiding aan de werf

De werfzone is gelegen op het einde van de Lombarsijdestraat, tussen het Paul Orbanplein, de havengeul en het Loodswezenplein. Fietsers en voetgangers die vanop de promenade langs de geul richting het staketsel wandelen (of omgekeerde richting) zullen voor flatgebouw "Den Oever" niet rechtdoor kunnen stappen of fietsen maar zullen gebruik maken van een tijdelijke voetgangerspassage. Fietsers zullen moeten afstappen.

ifobord van de bouw 50.18.070,70euro (incl.BTW) 780 werkdagen

inrichten van werf op de westeroever

Mei - juni 2018

Eind mei zijn op het water de werken gestart. Met twee pontons zal de aannemer eerst de afbraakwerken uitvoeren, die nodig zijn om de stormvloedkering te kunnen bouwen. De getijhut en de proefopstelling (buispalen die de vernauwing in de havengeul simuleren) zullen in die week afgebroken worden. Hierna wordt een zone naast de vaargeul gebaggerd zodat het werkponton ook bij laagwater buiten de vaargeul kan liggen. Aansluitend worden de damplanken geheid voor de stroomgeleidingswand op linkeroever, wordt de stroomgeleidingsgeul uitgebaggerd en de tijdelijke bodembescherming er aangebracht.plan vaargeulbreedte gedurende de werken

 

 

 

Gedurende de volledige periode zal steeds een vaargeul breedte 35m met diepgang tot -3mLAT beschikbaar zijn (zie plannetje). Deze zone wordt aangeduid met o.a. 2 keer 2 buispalen met lichten om de vaargeul aan te duiden.

 

Bagger en werkponton.

de twee pontons bij de aanvang van de werken

Baggeren naast de vaargeul.

collage baggeren naast de vaargeul

Wegnemen van palen proefopstelling.   uittrekken van de palen proefopstelling

Afbraak getijhut.

collage foto's afbraak tijhut

Heien van damplanken.

collage foto's heien eerste damplank

 

heien van damplanken linker oever

panorama heieh damplakken en toeschouwers

heien van buis geringe diameter en terug uitgenomen   Heien van een buispaal ongeveer in het midden van de havengeul. Deze is op hetzelfde moment terug uitgenomen.
dukdalf met de Blauwvoet De werken onder het wakend oog van de Blauwvoet  

De veilige vaardoorgang afgebakend met palen de top groen en rood en voorzien van overeenstemmend toplicht.

afgebakende vaarzone met palen met opgeplaatste lichten

zicht havengeul naar stad voor de bouw van de stormvloedkering

zicht havengeul naar zee
 voor de bouw van de stormvloedkering

aanduiding TAX 8m50  

Aan het loodswezen op de dukdalf een gele streep met de tekst TAW 8m50.

Deze streep is de aanduiding van de hoogte van de stormvloedkering.

Juli - agustus 2018

Van 7 juli t.e.m. 26 augustus zullen geen werken worden uitgevoerd in de havengeul van Nieuwpoort.

havengeul gezien door sportvisser

Eind augustus - half september 2018

Baggeren en plaatsen steenbestorting voor de stroomgeleidingsgeul op linkeroever.

baggeren   steenslagbestorting

Half september - eind september 2018

Heien buispalen en damplanken landhoofd linkeroever - fase 1.

collage heien van buispalen

Oktober 2018

Bericht Maritieme Dienstverlening en Kust:
Beste,
De komende twee weken worden buispalen en de damplanken voor het landhoofd op linkeroever verder geheid. Vanaf morgen of maandag 15 oktober zal hiervoor gedurende een tweetal weken gebruik gemaakt worden van een hydrohamer. Wij willen hierbij vooraf melden wat de te verwachten hinder kan zijn. Dit zal in de eerste plaats (wat) geluidshinder met zich meebrengen, zij het niet constant. Ook zullen hierdoor opnieuw trillingen ontstaan, echter eerder een soort “geklop” in plaats van de eerdere trillingen. Op voorhand is echter onmogelijk te zeggen in welke richting, op welke afstand en in welke mate dit zal gevoeld worden. De aannemer blijft de trillingen meten en registreren en controleert of deze beneden de grenswaarde liggen om schade aan gebouwen te vermijden. Het voordeel van het inzetten van de hydrohamer is dat het heien van de buispalen en damplanken sneller uitgevoerd kan worden en er dus minder lang geluids- en trillingshinder zal zijn. Eventuele schade kan gemeld worden aan de aannemer voor afhandeling van de verzekering. Het adres hiervoor is: THV Herbosch-Kiere – Jan De Nul, t.a.v. dhr. Arnold Feys, Sint-Jansweg 7, 9130 Kallo. Graag ontvangen wij een kopie van deze brief zodat wij als bouwheer de goede afhandeling hiervan kunnen opvolgen: Afdeling KUST, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende of kust@vlaanderen.be . Voor dringende vragen kan je steeds terecht op 059 554 211. Wij houden er aan iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de werken en eventuele hinder. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de werken kan u steeds terecht op onze website: www.afdelingkust.be. Daar kan u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. De planning zal ook opgehangen worden in de inkomhal van de appartementsgebouwen in de omgeving van de werf. Alvast bedankt voor uw begrip. Virginie Hoornaert Beheer Kust Hoofd Algemene Zaken Vlaamse overheid AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING en KUST AFDELING KUST T 059 55 42 11 F 059 50 70 37 kust@vlaanderen.be Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende www.afdelingkust.be

collage buispallen intrillen en inkloppen

rij ingeklopte buispalen ingenieurs houden toezicht zicht werg vanop afstand

geplaatste buispalen

collage zand wegnemen uit de buispalen

November 2018

Eind oktober - eind november: heien buispalen en damplanken landhoofd linkeroever - plaatsen stempelraam (*) van de bouwkuip voor het landhoofd linkeroever.
(*stempelraam: constructie die ervoor zorgt dat wanden van een bouwkuip niet bezwijken onder de druk van de grond of het water buiten de bouwkuip)

foto ganomen door sportvisser 10-11-2018

collage werken november

December 2018

Eind november - begin december: heien buispalen en damplanken landhoofd linkeroever.
Begin december: plaatsen stempelraam van de bouwkuip voor het landhoofd op linkeroever.
Midden december - eind januari 2019: droogzetten bouwkuip. Tijdens deze fase wordt de onderwaterbetonvloer voor het landhoofd gestort. Dit dient ononderbroken te gebeuren waardoor er eenmalig 18 uur aansluitend gewerkt zal worden. De exacte datum hiervoor wordt later mee gedeeld. Dit zal niet tijdens het kerstverlof gebeuren.

collage werken december 2018
zicht bij het binnenvaren op 18 december

Januari 2019

Zuiveren van de buispalen, storten van beton en plaatsen van stempelraam.

compilatie vordering van de werken

De eerste storm 2019 op dinsdag 8 januari.
Het stormachtige weer aan de kust zorgt voor spectaculaire beelden. Golven op zee tot drie meter hoog, gestuwd door windstoten tot 9 beaufort en het springtij, doen hun uiterste best om aan land te raken.
In Nieuwpoort sloegen dan weer grote golven over het oosterstaketsel en was het voor wandelaars allerminst veilig. Het zeewater kwam ook even boven de dijken kijken nabij het oosterstaketsel, maar niet in die mate dat het problematisch was.

Foto's genomen door Luc David

storm 8 januari 2019

  stempelraam   stempelraam  
         
  stempelraam   stempelraam  

Februari 2019

Opvullen van de paalkoppen met beton.

opgieten van de paalkoppen met beton

Leeghalen van de bouwkuip linker oever.

leehhalen van de bouwkuip

Nieuwsbrief 28 februari.

nieuwsbrief februari 2019

Maart 2019

Afwerken paalkoppen, klaar maken van bouwkuip voor storten van onderwaterbeton.

afwerken paalkoppen   bouwkuip
  baggerkop

April 2019

april 2019

Storten van onderwaterbeton - foto's afdeling kust

collage storten onderwaterbeto,

Mei 2019

vloerplaat gegoten  

Op 16 mei het betonstorten van de vloerplaat.

Het afbranden van de funderingspalen tot op het niveau van de voerplaat en uit de bouwkuip wegnemen

afbranden funderingspalen

foto's afdeling kust

KW 24/05/2019

persartikel kw 24/05/2019

De aanvoer van materialen voor de opbouw van het landhoofd.

collage mei 2019

Juni 2019

Update 26/6/2019: In de nacht van donderdag 27 juni op vrijdag 28 juni om 4u start de aannemer met de tweede fase van de betonstort voor de vloerplaat van het landhoofd. Er zal continue doorgewerkt worden tot vrijdagavond 22u.

De opbouw van het landhoofd is hiermee effectief gestart: het gieten van de vloerplaat, de wanden voor de stootmuur, de zijmuur en het landhoofd zelf. Deze opbouw zal duren tot het najaar 2019. Daarna starten de voorbereidende werken voor het landhoofd op rechteroever.

Betonstort voor de vloerplaat van het landhoofd op 18 juni.

rij betonmolens in de rij in de lembardsijde straat   twee betonmolens srorten beton in aanvoerbak betonpomp

Betonstort voor de vloerplaat van het landhoofd op 2 juli.

wachtrij betonmolens   betommolens stortrn beton in de aanvoerbak betonpomp

Boeiende-doe-expo-stormvloedkering

https://www.afdelingkust.be/nl/boeiende-doe-expo-stormvloedkering

Buitenwanden expo-container bevat veel info over de noodzaak omtrent de bouw van de stormvloedkering.

collage vier zijden container met info Een kijk binnen.

collage container binnen

  verlof juli en augustus  

September 2019

De vloerplaat voor het landhoofd linkeroever is gestort eind juni.

Een kijk in de bouwput.

collage gemaakt met foto's afdeling kust

collage overzicht werken in de bouwput

Bij de herstart van de werf begin september is de opbouw van het landhoofd effectief gestart.
De plaatsing van wanden voor de stootmuur en de zijmuur zijn aangevangen.
Voor deze werken zijn in de bouwkuip 2 bouwkranen geplaats.

collage pnaatsing torenkraan

bouwput met twee bouwkranen


De werkruimte is herschapen tot een bouwwerf. Aanleveren van bekisting en betonijzer vullen de beschikbare ruimte.

bouwwerf   bouwwerf   bouwwerf
         
bouwwerf   bouwwerf   bouwwerf

Deze maand is er tweemaal een betonstort uitgevoerd.

De opbouw zal nog duren tot het najaar.

Foto's genomen vanuit living achter glas door het stofdoek geplaatst aan bouwstelling voor renovatie nog voor enkele maanden.

foto genomen van achter doek renovatiewerken   foto genomen van achter doek renovatiewerken

De levering van buispalen voor de opbouw van het landhoofd rechteroever is gestart.

Oktober 2019 - november - december - januari 2020

betonmolen  

In de bouwkuip is aan de opbouw van het landhoofd likerroever verdergewerkt.

De werken voor de bouw bouwkuip op de rechteroever is nog niet aangevat.

Update 5/11/2019: De opbouw van het landhoofd is volop bezig: plaatsen van wapening en gieten van beton voor de wanden van de stootmuur, zijmuur en het landhoofd zelf. Deze opbouw zal duren tot het voorjaar 2020. Daarna starten de voorbereidende werken voor het landhoofd op rechteroever.

De doorvaartbreedte blijft voorlopig behouden op 35 meter met een diepgang tot -3m LAT (zie plannetje). De vaargeul is aangeduid met 2 keer 2 buispalen met lichten. Wijzigingen worden tijdig kenbaar gemaakt.


http://afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort

Februari 2020

info februari 2020 afdeling kust

oosterstaketsel niet toegankelijk tot einde werken bouw stormvloedkering

De toegang naar het oosterstaketsel blijft af-gesloten tot het einde van de werken aan de stormvloedkering 2024.

Voor de veerdienst verandert er niets.

Om tot bij de duinovergang te komen is door het agentschap voor Natuur en Bos via de dienstweg een tijdelijk pad aangelegd.

 


Maart 2020

Start inrichten van de bouwwerf stormvloedkering rechteroever.

start werken rechteroever

inrichten van de werf en levering materialen   gaggere rechter oever
inrichten werf - leveren materialen - afchrappen helling   baggeren tegenaan de helling
uitkappen dijkhelling voor plaatsen van funderingen   uitkappen helling  

April 2020

update 1 april 2020

Sleuf maken in de bestaande glooiing

sleuf maken in de bestaande beglooiing

trillen van damplanken   Trillen van damplanken

Aanleg van een tijdelijk pad voor voetgangers en fietsers langs de werfzone

aanleg van een tijdelijk pad voor voetgangers en fietsers langs de werfzone   aanleg van een tijdelijk pad voor voetgangers en fietsers langs de werfzone

Mei 2020

collage mei 2020

Juni 2020

melding infocontainer op loodswezenplein niet toegankelijk wegens corona

nieuwsbrief juni 2020

Afwerken van de stroomgeleidingswand rechteroever

Afwerken van de stroomgeleidingswand rechteroever   Afwerken van de stroomgeleidingswand rechteroever

Afwerken van de stroomgeleidingswand rechteroever

Wegnemen van stempelraam

wegnemen stempelraam   wegnemen stempelraam

wegnemen stempelraam

wegnemen stempelraam

verlof juli en augustus

Augustus 2020

Linkeroever

  • Vanaf 24/8: voorbereidende werken voor het verwijderen van de combiwand aan havenzijde.
  • Vanaf 31/8: afbranden van de combiwand aan havenzijde, zowel vanop het water als vanop het land.

afbranden comiwand

Rechteroever

  • Van 24/8 tot en met 28/8: trekken van de bestaande damplanken vanop het water en aanvoeren van materiaal voor het verdiepen van de stroomgeleidingsgeul.
  • Vanaf 31/8 tot en met 11/9: baggeren van de stroomgeleidingsgeul tot op -3,65m TAW

Baggeren

collage baggeren

Sepember 2020

Linkeroever

Afsmijden en uittrekken buispalen bouwkuip.

uittrekken buispalen

Rechteroever

Start op de rechteroever bouw bouwkuip landhoofd.
Heien buispalen en damplanken tot 20 meter onder de bodem. Dit werk zal duren tot half november maar is afhankelijk van de weersomstandigheden.

  • Van 18/9 tot en met 13/11: heiwerken funderingspalen en combiwand bouwkuip.
  • Van 16/11 tot en met 5/2/2021: Leegmaken van de buispalen en de bouwkuip, plaatsen van stempelraam.

uitnemen buispalen

Oktober 2020

Heien buispalen funderingen landhoofd rechter oever.

collage heien buispalen funderingen landhoofd rechter oever

Aanvoer buispalen bouw bouwkuip rechter oever.

collage aanvoer buispalen bouw bouwkuip rechter oever

November 2020

Bouw bouwkuip rechter oever.

collage bouw bouwkuip rechter oever

Verwijderen werkbrug op linker oever.

verwijderen van de werkgrug linker oever

December 2020

Heien van damplanken tussen de buispalen.

heien van damplanken tusen de buispalen bouw

Het plaatsen van een werkbrug tussen de bouwkuip en de rechter oever.

werkbrug

De koppen van de buispalen afwerken voor plaatsing stempelraam en droogzetten.

afwerking van de buiskoppen en droogzetten van de buispalen

Storten van beton in de buispalen.

betonstort in de buispalen

Januari 2021

Plaatsen van stempelraam.

eind januari 2021

Februari 2021

Bouwkuip uitbaggeren.

collage bouwkuip uitbahheren

Maart 2021

Het verder uitbaggeren van de bouwkuip.

Storten onderwaterbeton.

melding aan de omwonende van betostort  

reserve betonpomp om zeker contineu storting te garanderen

De reserve betompomp om het continue storten te garanderen.

betonstort

betonstort

betonstort   betonstort

April 2021

Na het storten van het onderwaterbeton de verdere afwerking van de fundering.

Het afbranden op niveau van de funderingpalen.

collage afbrandenfunderingpalen op niveau en uitnemen

Aanvoer van tonnen betonijzer te verwerken in de fundering ......

collage aanvoer betonijzer

Mei 2021

levering betonijzer   Het aanbrengen van de bewapening vloerplaat en het klaarmaken voor de betonstort.

Juni 2021

Op 1 juni zeer vroeg is begonnen met de betonstort van de vloerplaat. Twee betonpompen met bij elke pomp twee stortplaatsen voor de betonmolen storten zonder onderbreking hun lading tot 10 uur in de avond.

vroeg in de morgen 1 junie betonstort

collage van betonstort

De werf na de lange werkdag van de betonstort om 9 uur.

werf morgen 2 juni na betonstort

De bouw van het landhood rechteroever gestart.

collage plaatsing van twee torenkranen

de gepaatste torenkranen

Op werfbezoek Vlaams minister van Openbare werken Lydia Peeters.

werfbezoek vlaams minister lidya peters

gollage bezoek minister

HLN 2021 10 juni

Toestel geplaats op landhoofd linker oever.   toestel geplaatst op llandhoofd linker oever

juli en augustus verlof

Wil je graag eens zien hoe het er in zo’n bouwkuip precies aan toe gaat: check dan zeker het filmpje

Augustus 2021

pers KW 06/08/2021

pers KW 6 augustus 2021

Half augustus zijn na verlofperiode de werken terug gestart aan de verder opbouw van het landhoofd.

september 2021

bouwkuip landhoofd rechter oever   Verdere opbouw van het landhoofd rechteroever.

Het baggeren tussen de twee landhoofden voor het plaatsen van een bodembescherming, damwanden en berlinerwanden. Deze werken gebeuren van 19u00 tot 7u00 in de morgen waardoor een stremming is. De stremmingperiode is aangegen in de app stormvloedkering.

baggeren van drempel tussen de twee landhoofden

  baggeren
 
De versterking en vernieuwing voor een gedeelte van de linkeroever is gestart. Voor de uitvoering die een ruime tijd zal duren zal de wandel- en fietsweg afgesloten worden. Een omleiding is voorzien door het eraangelegd park.

Pers KW 2021-09-10

pers kw 202010   infobord vernieuwing deel linker oevrt

Oktober 2021

plaatsen van een bodembescherming damwanden en berlinerwanden   Het plaatsen van een bodembescherming, damwanden en berlinerwanden.

Renovatiewerken glooiing linker oever.

Renovatiewerken glooiing linker oever.

De houten wandelweg en de Paul Orbanpromenenade zullen ter hooge van de werken afgesloten zijn. Om de doorgang te verzekeren is op de verhoogde grasberm een betonnen vervangweg.

November 2021

werken onderwater aanbodembescherming, damwanden en berlinerwanden

 

 

Duikers werken aan de bodembescher-ming, damwanden en berlinerwanden.

 

 

 

 

Verniewen van glooing linkeroever.

collage werken aan glooing rechteroever

December 2021

  bouw ooster landhoofd   duiker stopt het werk
  Verdere opbouw van het landhoofd rechteroever.

Duiker werkt aan de damwandconstructie.

Vernieuwing glooiing van gedeelte linkeroever.

Dit staat er in 2022 op de planning:

  • verdere opbouw van het landhoofd rechteroever.
  • verdere voorbereiding in de havengeul voor het neerlaten van de drempel.
  • neerlaten van de drempel in april 2022.

Najaar: bouwen van de omloopriolen in de landhoofden.

wordt vervolgd

**********************************************************************************************************************************

Update bouw stormvloedkering: http://afdelingkust.be/nl/stormvloedkering-nieuwpoort

PDF bestanden:
Veiligheid tegen overstromingen (VLIZ)
Masterplan kustveiligheid brochure
Stormvloedkering brochure met update
FAQ project stormvloedkering
20180306 Persmededeling Flankerende Maatregelen
20180316 Infoavond stormvloedkering verslag vraag en antwoord
20180316 Presentatie jachtsector Websiteversie
20180423 Plan her aanleg Loodswezenplein