ENQUETE

Enquete

 

 

 

Nieuwpoort, 29 januari 2007

 

STAD NIEUWPOORT
Technische Dienst Uitvoering
Tel. 058 / 22.44.80 - Fax 058 / 22.44.85
e-mail: uitvoering.nieuwpoort@freeweb.be

Nadere informatie te verkrijgen bij :
Alain Cappelle- diensthoofd Tech. Dienst Uitvoering

 

 

 

 

 

 

onze ref. :    
uw ref. :        
bijlagen :      vragenlijst
onderwerp : Leopold II park

Geachte,

Binnenkort wordt het Leopold II park en het beheer ervan, grondig herzien. Bij het opstellen van de ontwerpplannen willen we graag rekening houden met uw wensen, behoeften en/of ideeën. Laat ons weten hoe u de toekomst van het Leopold II park ziet! U kan van zich laten horen op verschillende manieren:

Uw inbreng en suggesties zijn immers nuttig voor ons en helpen ons verder bij de verdere uitbouw van het park.

Vragenformulier en foto’s voor de wedstrijd kunt u opsturen of deponeren in de bus Stadhuis, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort met vermelding “Leopold II park”.

Ondertussen met dank bij voorbaat voor uw medewerking,

De Secretaris,                                                                                                   De Burgemeester,

Benoit Willaert                                                                                                                                  ir. Roland Crabbe                    

 

Vragenlijst.

Vertel ons hoe u over het Leopold II park denkt door deze vragenlijst in te vullen:

1. In welke straat woont u? ………………………………………………………………………….....................

2. Hoe vaak komt u in het park?
O  elke dag                                                                                                         O  minder dan één keer per week
O  tot 6 dagen per week                                                                                     O  vrijwel nooit (ga naar vraag 11) 
O  één keer per week

3. Op welk uur van de dag bezoekt u het park?
O ’s ochtends                                                                                                     O ’s avonds
O ’s middags                                                                                                      O afwisselend

4. Waarvoor komt u in het park? (meerdere antwoorden mogelijk)
O  wandelen                                                                                                       O  speelplein
O  hond uitlaten                                                                                                  O  sporten
O  voetballen                                                                                                      O  ik ontmoet er anderen
O  skaten                                                                                                            O  gebruik sportzaal
O  zwembadbezoek                                                                                            O  activiteiten in kaarthuisje
O  anders: ………………………………………………………………………………………………………………..

5. Wat trekt u het vooral aan in het park? (meerdere antwoorden mogelijk)
O de rust                                                                                                             O de seizoenen
O de gezonde lucht                                                                                             O de soorten planten en dieren
O het bosgevoel                                                                                                  O het gevoel van open ruimte
O het kijken naar, of het ontmoeten van mensen                                                O de sportmogelijkheden
O de speeltuin                                                                                                     O andere:…………….............

6. Wat vindt u de minst aantrekkelijke plek in het park en waarom? (meerdere antwoorden
mogelijk)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Wat mist u in het park nu dat u wel graag in het heraangelegde park zou doen of zou zien?
(bijv. picknickplek, bloemenperk, beeldentuin, toegankelijkheid andersvaliden, ligweiden,…)

O niets
O …………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………...

8. Vindt u het veilig om door het park te wandelen?
O ja
O nee, want ……………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………………………...

9. Vindt u dat fietsers toegelaten mogen worden in het park?
O  ja, want ………………………………………………………………………………………………………………...
O nee, want …………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………...

10. Heeft u andere suggesties om het park te verbeteren of mooier te maken? U kan ze hier kwijt:
O  nee
O  ja, namelijk …………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Waarom komt u nooit in het park?
O  te weinig toegankelijk voor andersvaliden
O  te weinig bereikbaar (via openbaar vervoer, auto,…)
O  te ver
O  het park is niet aantrekkelijk, niet onderhouden
O  u durft niet
O  natuur interesseert u niet
O  geen tijd
O  andere redenen
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Wat is uw leeftijd?
O  jonger dan 13 jaar                                                                                         O  30 – 39 jaar 
O  13 – 17 jaar                                                                                                   O  40 – 49 jaar 
O  18 – 24 jaar                                                                                                   O  50 – 64 jaar
O  25 – 29 jaar                                                                                                   O  65 jaar en ouder

13. Heeft u kinderen?
O  ja, leeftijd(en)…………………………………………………………………………………………......................
O  nee ()

14. Met wie bezoekt u het park?
O  alleen
O  met z’n tweetjes
O  in groep
O  met mijn huisdier
O  met familie, kinderen of kleinkinderen

15. Ik zou het Leopold II park wel/meer bezoeken indien:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

16. Welke ongemakken ervaart u tijdens een bezoek aan het park, wat kan er volgens u verbeterd worden?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

17. In hoeverre bent u bereid mee te werken aan dit project?
O  ik ben geïnteresseerd deel te nemen aan de wijkvergadering in verband met het park
O  ik wil meewerken aan de organisatie dag van het park op 27 mei 2007
O  ik wil de handen uit de mouwen steken bij de aanleg van het park
O  ik wil mensen begeleiden bij een bezoek aan het park
O  ik wil toezicht houden in het vernieuwde park

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van het verdere verloop gelieve dan uw persoonlijke gegevens hieronder in te vullen:
(alle gegevens worden anoniem verwerkt, conform de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)

Naam:…………………………………………………….. tel. Mail:…………………………………...
Adres: ……………………………………………………....
Postcode/woonplaats: …………………………………….

Dank u wel voor uw medewerking!

Herinrichting Leopold II park Nieuwpoort

Resultaten van de enquete onder omwonenden en gebruikers van het park.

Met het oog op de herinrichting van het park en de opmaak van een beheerplan werd er een participatieproces gestart waarvan de enquête een onderdeel is.

Ze werd georganiseerd om te peilen naar de meningen en ideeën van parkbezoekers en omwonenden betreffende het Leopold II park.

De vragenlijst werd verspreid in Nieuwpoort stad in ongeveer 2000 brievenbussen, via mail aan andere stadsdiensten, adviesraden, verenigingen, stedelijke raden en hulpdiensten. Ook werd de pers gevraagd melding te maken in de diverse regionale dag- en weekbladen.

Alle gegevens zijn gebaseerd op de …. Ingevulde formulieren en de gegevens zijn bijgevolg niet representatief voor de Nieuwpoortse bevolking. Voor meer informatie over de enquête of het participatieproject kan u terecht bij:
Alain Cappelle

1. Inleiding
Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten van de meningspeiling gedaan in de periode januari-april 2007. De meningspeiling onder omwonenden en parkgebruikers moest
informatie opleveren over het huidig gebruik en wensen ten aanzien van de nieuwe inrichting en het toekomstig beheer van het park. Hiervoor moesten bewoners gemotiveerd worden om mee te denken over de plannen voor herinrichting. Deze actie heeft een 150 tal ingevulde vragenlijsten opgeleverd van omwonenden die belangstelling hebben om betrokken te blijven bij de herinrichting van
het park, voorstellen indienen of wijzen op tekorten.

2. De resultaten
In totaal zijn 297 mensen geïnterviewd. De verdeling van respondenten over straten en
plek van interview was als volgt:

Vraag 1: In welke straat woont u?
Op minder dan 500m loopafstand: 44,8%
Op meer dan 500 m loopafstand: 55,2 %

Vraag 2: Hoe vaak komt u in het park?
Elke dag: 13,7%
Tot 6 degen per week: 5,3%
Een keer per week: 26,7%
Minder dan een keer per week: 28,2%
Vrijwel nooit: 25,9%

Vraag 3: Op welk uur bezoekt u het park?

Ochtend: 10,1%
Middag: 40,6%
Avond: 9,32%
Afwisselend: 39,8%

Vraag 4: Waarvoor komt u in het park?

Wandelen: 17,4%
Hond uitlaten: 4,6%
Voetballen: 0,3%
Skaten: 0%
Zwembadbezoek: 6,3%
Speelplein: 3,64%
Sport: 1,5%
Ik ontmoet er anderen: 1,9%
Gebruik sportzaal: 3,0%
Activiteiten kaarthuisje: 0,57%
Andere: 3,45%

kalm op een bank kunnen zitten

om tot rust te komen en de geur van de natuur op te snuiven,

het is het enigen groen dat nog over is

begroeting standbeeld Fasces Romeinse Pimpf

uitrusten + bezinnen

doorkruisen

tot rust te komen na een werkdag

doorgang naar Nieuwpoort stad - rusten

binnenweg

herfstwandeling - kijken dieren en vogels enz.

met ma met de rolwagen

speeltuin met de kinderen

ontspannen

boek lezen

voor bloemen en de natuur

zoeken om verschillende soorten bladeren (voor school voor mijn dochters)

genieten van de nog weinig natuur en vrije ruimte in Nieuwpoort

vroegen met de kinderen van de klas; herfst, lente en speelplein

joggen

Vraag 5: Wat trekt u vooral in het park?

De rust: 21,6%
De gezonde lucht: 14,1%
Het bosgevoel: 12,6%
Het kijken naar of het ontmoeten van mensen: 6,9%
De speeltuin: 6,0%
De seizoenen: 13,2%
De soorten planten en dieren: 10,8%
Het gevoel van open ruimte: 10,5%
De sportmogelijkheden: 2,7%
Andere: 1,5%

niets

rust na de dagtaak in 't groen

het ontstressen in deze drukke wereld

het nieuwe zwembad

beplanting

Vraag 6: wat vindt u de minst aantrekkelijke plek in het park

het park wordt niet onderhouden

staat paden, de geslotenheid door te grote bomen

de paden die hobbelig zijn

de slechte toestand van de paden

speeltuin: dringend aan vernieuwing toe

bijna of geen verlichting aanwezig maw tekort aan veiligheid

de toestand in de Parklaan is weinig esthetisch of uitnodigend

slechte paden, hondenuitwerpselen (gras)

rondom de ingang van de sportzaal

de wandelpaden

heel het park is onaantrekkelijk, zelfs de speeltuin, maar die is nog functioneel.

de stukken park waar jongeren drugs gebruiken!

het park is gans niet meer aantrekkelijk!!

de omgeving vaan het kaartershuisje en speelplein. Reden wordt ingenomen door rumoerige

jongeren (15 jaar) die soms brutaal en ongemanierd zijn

doorgang

niet proper en niet onderhouden

de paden zijn erbarmelijk geworden

alle plekken zijn goed

voor mij is er geen minst aantrekkelijke plaats indien goed onderhouden

ik vind een nieuw pad

slechte wegen onvoldoende onderhoud

de wandepaden liggen er veel te gevaarlijk bij

verlaten standbeeld

voor het ogenblik is het Leopold II park voor de bewoners en toeristen in zijn geheel ONAANTREKKELIJK

de voetpaden

de zandbak en het speelpleintje die zijn er waarschijnlijk nu niet meer maar dat vond ik niet passen in een park

er is nu geen aantrekkelijke plek in het park

de paadjes zijn dringend aan heraanleg toe + stoep aan de rand van het park

speelplein

de paadjes liggen heel slecht, je kan je hond niet laten lopen, speelplein is onverzorgd

momenteel is heel het park NIET AANTREKKELIJK en dit sedert jaren!!

paadjes !!!!

de plaats waar naaldbomen staan

het asfalt > liever kiezelsteentjes

wandelwegen

onverzorgd, vervallen wandelwegen, park moet mensen aantrekken , nu lopen we erom heen

de voetpaden zijn bromfietspaden, sparrenbomen komen hier niet thuis, speelterrein is verwaarloosd

voor het ogenblik is het park niet mooi

verwaarloosd; niet meer zoals vroeger

het volledig park werd de voorbije 5 jaar volledig verwaarloosd, speeltuigen zijn oud, paden zijn slecht, er ligt

veel afval, het is een ligweide voor hondendrollen geworden

gedeelte zwembad: de huidige staat van de wandelpaden is ruim 10 jaar …..

de donkere plaats met dennenbomen

sorry, maar ik vind dat het park er BIJZONDER verwaarloosd bij ligt

de wandelpaden, geen verlichting, de auto's die geparkeerd staan voor het sportcomplex, staan ze zelfs

geparkeerd aan het anker), jongeren die er gewoon met hun brommer op het grasperk rijden

alles is aantrekkelijk maar het moet meer onderhouden zijn, alles is verlaten en er zou ook een toezicht moet zijn

de paden (oneffen), de vernieling

juist naast het zwembad te veel naaldbomen!!

in het geheel weinig onderhoud

omgeving zwembad

het gedeelte rond de sportzaal; kapotte paden. Te hoge dennenbomen

gans het park

toestand wandelpaden - rommelige sfeer, afval, beschadigd meubilair

alles, is in zijn geheel niet mooi

picknickplek, bloemenperk, toegankelijk andersvaliden, ligweiden

voetpad niet meer begaanbaar daarom geen bezoek meer

eenzaamheid

renovatie beloofd

slechte wegen, geen zitbanken genoeg, hondenpoep!!!

het plein welk in het midden van het park zo vervallen en kaal erbij ligt

de paden

de paden liggen er erbarmelijk bij omdat ze niet verzorgd zijn. De stad mag ook mooi en aantrekkelijk zijn

de achterzijde van het kaarterhuisje.te donker verzamelplaats voor jongere jeugd die graag klein vandalisme

uitrichten

er zijn meer niet aantrekkelijke plekken in het park die niet aantrekkelijk zijn

zowat gans het park, hopelijk zal het in de toekomst beter gaan uitzien

de plaatsen onder de hoge dennenbomen, de ontelbare plaatsen met hondestront

hoekje met enkele bomen in de schaduw naast het speelplein + bosje naast kaartershuisje

wandelpaden

het speelplein afgelegen en slecht onderhouden

speelplein is al jaren verkommerd

de onverzorgde kant aan de sporthal

speelpleintje met verloederde speeltuigen

niet onderhouden van de banken

de ingangen geen stijl

Alles

het bord van de provinciale prijs Olivier

lawaai

het groene gedeelte

waar veel struiken staan

de wandelwegen

het speelplein en de open plek aan de ingang van de Parklaan ; het is vreselijk slecht onderhouden

het park als het beter zou onderhouden zijn

de paden die er hobbelig erbij liggen, heel veel hondenpoep

de open ruimten (weinig beelden) banken zijn versleten , speelplein ligt er verwaarloosd bij!!!!

het park is veel te gesloten, doe de omheining weg, kap de struiken een beetje, zodat je rondom in  het park kan

wandelen en en laat het gras groeien en maai er dan baantjes in ( zelfs in Hydepark Londen is dit zo)

het ligt vol met hondenpoep

gebied rond het zwembad

de grasvelden en hondenpoep

het is in zijn geheel op dit ogenblik niet aantrekkelijk

de ruimtes tussen de bomen

de afgesloten hoeken in het park aan de zijde van de Parklaan die het zicht beperken naar de open parkruimte

gevoel van opgesloten jeugd

geen brommers

ingang zwembad

het zorgeloosheid

Vraag 7: Wat mist u in het park nu en zou u graag in het heraangelegde park zou doen of zien?
Bv picknickplek, bloemenperk, beeldentuin, toegankelijkheid andersvaliden, ligweiden,…)

deftig onderhouden wandelwegen die proper zijn en waar je je niet verongelukt

bloemenperken, vijver

afwisseling planten (kleuren…,bloemen)

bloemenperk

mooie struiken met bloemen die kunnen met verschillende planten het ganse jaar bloeien

bloemen verkeren veelal naar vazen in huizen

ligweiden, kruiden en plantentuin, dieren

beeldententoonstelling (vb kunst rond de torens) bloemenpark, speelruimte voor kinderen

rozenperkjes

meer bezighoudingsmogelijkheden vb schaaktafels, pingpongtafels

beeldentuin

bloemen en picknickplek

het "wandelpad" is de naam niet meer waardig, de verlichting is heel slecht    KUNST

(drugsverhandelen is geen probleem) ligweide zou zeer goed zijn, een speeltuin voor de kleuters

kabbelende waterfontein + bloemen naargelang de 4 seizoenen

vuilbakjes, afbakings plaats voor de hondenpoep, verlichting

bloemenperk + beeldtuin + toegankelijk andersvaliden

bloemenperk, toegankelijkheid andervaliden

bloemenperk

toegankelijk andervaliden

ligweide, picknickplek, toegankelijk voor andersvaliden

picknickplek ligweide

nieuw pad

pickneckplek, speeltuin

bloemenperk

mooie en effen paden

toegankelijk andersvaliden, vijver (zie ook vraag 10)

bloemenperk,beeldentuin

bloemenperk,toegankelijk voor andervaliden,kunstwerken, fonteintjes, rotspartijen,

picknickplekken

picknick tafels fontein (bvb tegelterras met fontein)

een plaas om de hond zonder problemen te laten lopen en een veilig en goed speelplein voor de kleintjes

een afgebakend veldje waar je veilig je hond kan laten lopen, apporteren enz. er zijn heel veel hondeneigenaars

in Nieuwpoort en nergens in Nieuwpoort is het toegelaten de hond los te laten, het park zou daar een goede

plaats voor haar

picknick, bloemenperk, fontein

bloemenperk, toegankelijk voor anders validen en kindervoituur, zitbanken uit de wind

banken met tafeltjes

picknick, bloemenperk, beeldentuin, toegankelijk andersvaliden, ligweiden

ligweiden, bloemenpark, plaatjes waar je kan afzonderen voor 2; picknockplek, kiosk voor muziek & dansvloer,

een amfibietheater voor theater en concerten !!!

bloemperken, vogelnestkastjes

bloemenperk, banken (veel) onopvallende maar wel meerdere (groene) vuilbakjes en propere en toch subtiele

"nota" of "pictogrammen" die de netheid van het park bevorderen, met oog voor milieu en omgeving, dus geen

of zo weinig mogelijk zwerfvuil

beeldentuin, mooie uitgekiende beelden met betekenis en verlichting, stuk open ruimte ( als open

gevoelsmonument of ligweide) mogelijkheid voor tentoonstellingen: kunst, cultuur,tuinbeurs

dag van het park

picknick, ligweide, stenen blokken als banken en gras voor onze tieners (eigen plekje voor hen na het

zwemmen)

picknicktafels, ligweide, groot grasveld. Kunst met verwijzing naar ons historische Nieuwpoort

bij aanleg referen naar stadsmuren, fontein met sfeer

beeldentuin, bloemenperk

picknickplek, bloemenperk, toegankelijk andersvaliden, ligweide

picknickplek

degelijk onderhoud, toegankelijk voor andersvaliden

mooie bloembedden

een goed onderhoud, een tearoom met in de zomer een terras buiten

bloemenperken en beeldentuin

wat meer bloemen, vaste zitbanken (zodat die niet verplaatst kan worden), verzorgde vuilnisbakken

aangepaste verlichting

bloemenperk , een perk van ongeveer 10 x 20 m voor honden vrij te laten lopen maar afgesluit met deurtjes,

het zou prachtig zijn! Zie foto's

bloemenperken, fonteintje, hondenparkje

mooi speeltiuin, vijver met vissen en fontein, meer bloemen en planten

slechte asfaltwegen, risico van 't vallen

banken vuilnisbakken

bloemenperk, toegankelijk andersvaliden,ligweiden

bloemenperk, beeldentuin

netheid, controle op bromfietsen, hangjongeren

ja, een speeltuin voor de kinderen

meer planten & bomen met herfstvruchten (bessen) om vogels aan te trekken, alsook nestkasten

toegankelijk andersvaliden

bloemenperken, toegankelijk andersvaliden

bloemenperken, beeldentuin, toegankelijk andersvaliden

toegankelijk andersvaliden bloemen

toegankelijk andersvaliden + buggy's, bloemenperken, podium voor muziek

mee banken, meer beelden, geen fietsers & brommers, geen honden meer! mooier speelplein voor kinders

alleen

kunstwerken zoals rond de kerk gebeurd, van verschillende artiesten of bekende personen

vuilnisbakken, bloemen en verlichting

toegankelijk andersvaliden

verlichting op de wandelpaden, vooral de ingangen en de achter het kaartershuisje

picknickplek, meer bloemenaanleg, ligweiden

toegankelijk andersvaliden, picknickplek, ligweiden

picknickplek, bloemenperk, andersvaliden

heraangelegde paden

ligweiden, zandbak, picknickplek, speelplein, basketbalplein

waterpartijen om vogels aan te trekken? Vooral ook aandacht voor meer diversiteit in de aanplanting zodat we

de seizoenen kunnen volgen - lentebloeiers - herfstkleuren - speciale winterbloeiers

een hondentoilet

ligweiden, grotere speeltuin met avontuurparcours, fit-o-meter, fonteinen en waterpartijen

verlichting, goed aangelegde wandelpaden

bloemenperk, beeldentuin, toegankelijk voor iedereen

bloemen

perk met buxus

bloemenperk en beeldentuin

toegankelijkheid andersvaliden, bloemenperk

bloemen

bloemen kunst

bloemenperken

bloemenperken

bloemenperken

toegankelijkheid

toegankelijkheid, onderhouden, structuur

picknickplek, uiteraard zonder dat iedereen daar zijn afval achterlaat, ook toeristen

picknickplek, toegankelijkheid andersvaliden, ligweiden, kindvriendelijk maar ook hondvriendelijk op voorwaarde

dat het baasje zijn verstand gebruikt

bloemenperk, beeldentuin, toegankelijk voor andersvaliden, ligweiden

want nu met een rolstoel is het heel lastig rijden

picknickplek, bloemenperk, beelden, mooie groene grasperken, aangelegde speelplein

ligweiden en picknickplek ligt mij ok, wilde gras en bloemenweiden

een betere verlichting in het park (controle en veiligheid voor 's nachts)

bloemenperk

pick- nick plaatsen (met banken) aangepaste speeltuin voor kinderen van 7 en 8 jaar

waterpartijen , centrale ontmoetingsplaats (soort Romeinse theater) GEEN pick- nick= vuilnisbelt

ligweide, meer zonlicht

picknickplek,bloemenperk,beeldentuin,toegankelijk andersvaliden, ligweiden ok; speelruimte verdeeld voor

leeftijden vb ene kant kleuterspeelplein, andere kant speelplein en loopruimte voor groteren; afgesloten

ruimte waar honden los kunnen lopen (omheinde grasveld)

bloemenperk

bloemenperk, toegankelijk voor andersvaliden

een fontein (groot)

Vraag 8: Vindt u het veilig om door het park te wandelen?
Ja: 44%

overdag

voor 18 UUR

mits voldoende verlichting

bij voldoende verlichting bij valavond

in de dag

tijdens de dag

tot nu toe

overdag

Nee: 56%

s avonds is er geen verlichting

te veel lage struiken, zodat er te veel afgelegen hoekjes bestaan

te donker 's avonds

jeugd  's avonds

de paden zijn in zeer slechte staat en in het donker zie je niet waar je loopt

fietsers en voetgangens moeten gescheiden zijn

s avonds isde verlichting is onvoldoende en slecht geplaatst door de hoge bomen

te dicht begroeid + paden in slechte toestand

NEEN na 18 uur , zeker regematig een bezoek van de politie vooral na de schooluren

jongeren hangen errond te niksen

is verwaarloosd

zeer slechte staat

ja,kan gemakkelijk je enkel omslaan

het pad

de paeden zijn in erbarmelijke staat

honden aan de leiband, meer politie controle

de wortels van de bomen steken door het wandelpad

paden zijn zo goed als onbegaanbaar, loslopende honden, hondendrollen,

louche figuren (vooral 's avonds)

moet heraangelegd worden

nooit politi controle, veel wandelaars met grote loslopende honden,samenscholing van jongeren

(gebruik drank & drugs?) die verbaal erg aggressief kunnen zijn

er is geen verlichting 's avonds; na mijn werk is het al donker na 19 uur maar mijn hond moet welnog buiten

het ligt er zo wat bij vb, wegjes, speelplein

in actuele staat is het luguber, akelig

s avonds onveilig (benden jongeren)

s avonds geen verlichting > slechte wegen > onveilig

jongeren maken dit onveilig, waaris de stadswacht? Wie vroeger bleef hangen in 't park werd terechtgewezen

door de politie

de paden zijn levensgevaarlijk, geen verlichting

onveiligheid wordt vooral gevoeld door de slechte staat voorin het park zich bevindt

s avonds is het er wel wat donker

er zijn velos, motos en honden die loslopen zij moeten aan de leiband zijn

geen verlichting en vandalisme

het ligt er momenteel verlaten bij en onverzorgd, slechte paden

actualiteiten van de dag

nu komen er weinig bezoekers, alleen groepjes rokende jongeren, soms gaat het er luidruchtig aan luguber

toe. Er is ook geen enkele controle.

de weg is volledig verwaarloost & gevaarlijk

u kan er niet heen

het is nu veel te hobbelig

er is geen verlichting 

geen verlichting

neen, want iedereen (zoals fietsen en bromfietsen)

de paden zijn onveilig voor de andersvaliden ( iemand die niet meer zo goed ziet kan vallen)

veel jongeren die er kattenkwaad uithalenen kleine bendjes vormen s'avonds

de paden zijn verwoert door de omhoogduwende wortels v/d bomen verlichting kan beter

de wegverharding helemaal stuk, de bomen zijn te groot en te oud

donkeren plaatsen, ronhangende " kinderen "

niet meer goed bewandelbaar

alles mag er, hondenpoep fietsen laten staan bromfietsen slechte wegen

niet echt

die is niet toegankelijk

( 's avonds) niet open genoeg, te veel wilde begroeing, onvoldoende verlichting

soms is het vervelen kinderwagens en andere

je weet nooit welke rare snuiters er rond lopen

er is geen verlichting en bangelijk doordat de paden omhoog gestoken worden door de bomen

zonder omheining en met open groen zal het park zijn, je kunt er dan doorheen kijken

nu ligt alles kapot

niet veilig 's avonds

er is weinig verlichting

mocht de jeugd het wat kalmer aandoen

er is geen verlichting

geen bewaking genoeg

Vraag 9: Vindt u dat fietsers toegelaten mogen worden in het park?
Ja: 32,3%

dan zullen de mensen met de fiets naar de sportzaal komen ipv met de auto

die ze dan juist aan de deur zetten

zo kun je naar Nieuwpoort gaan door een mooi park

als er mooie brede wandelwegen zijn met hindernissen tegen de snelheid

indien de paden worden verbreedt

daar kunnen kinderen leren rijden zonder gevaar voor auto's

mits betere wegen

als je pickickt is he dan ook makkelijk

t is een bos

vooral voor kleine kinderen

het lijkt mij een leuke plek om tijdens een fietstocht te picknicken

langs de paadjes is het leuk om te fietsen

veilig voor begeleide kindjes

ouders met kinderen moeten veilig kunnen fietsen

waarom niet, dat iedereen z'n eigen verantwoordelijk neemt,  waar leer je kinderen anders fietsen

enkel om het park te doorkruisen,niet om toertjes te doen

op een afzonderlik traject,liefst om de wandelaars niet te storen

als ze van hun fiets stappen en die meenemen

maar dan bredere wandelpaden

fietspad speciaal

indien afgescheiden van voetgangers zoals havengeul

er meer beweging zijn voor de kinderen, dus minder verlaten plaatsen en ook veiliger voor de mensen

tegenwoordig is er veel vandalisme

waarom niet

op toegelaten fietspaden

mits ze op een fietspad blijven of aan de fietsstalling

speel + sportambiance

we gebruiken dagelijks de fiets

veilige weg van de voorwijken richting centrum

maar wel om uit te rusten

dit is een park om eens rustig te wandelen en te genieten

bij heraanleg van de paden , je kan er rustig genieten van de natuur

op aangelegde paden

beperkt

ofwel moet er een fietsenbergplaats aan de ingang voorzien zijn

Neen: 67,7%

vind het park daarvoor tre klein,wel kleine kinderen met fietsje in gezelschap ouders

te klein om te fungeren als doorvoer voor fietsers

een park is in de eerste plaats bedoeld om te wandelen

die gaan dan bellen en moet je opzij springen

sommige rijden onverantwoord en is gevaarlijk voor oude mensen, spelende kinderen en mindervaliden

toegelaten indien apparte fietsroute

dan is de veiligheid voor kleine kinderen en wandelaars groot genoeg

dan denken ze soms dat ze paadjes niet moeten volgen

het park is te klein - gevolg vernieting, er kan wel 1 doorgang zijn voor de fietsers om naar de sportzaal te fietsen

het park moet één oase van rust en ontspanning zijn

niet toelaten, reden onveilig en provokerend rijgedrag van de jeugd, zeker geen motorfietsen of brommers

voor veiligheid + rust

is niet veilig

als je wandelt is het vervelend

het park is te klein en veroorzaakt hinder voor de wandelaars

onveilig voor de wandelaar

want brommers komen dan ook

stoort wandeling

dat zou de rust kunnen verstoren

die kunnen de wandelaars hinderen

dan is er geen veiligheid voor de wandelaars an kinderen. Jongeren rijden dan ook door gras en bloemperken

kinderen lopen rond en fietsers houden daar geen rekening mee

veiligheid kinderen, vooral bromfietsen moeten verboden worden

voor volwassenen

het moet een wandelpark blijven

te gevaarlijk voor oudere mensen

na fietsen komen bromfietsen (lawaai)

het is te gevaarlijk voor oudere mensen

dan wordt de kans geboden om met mountenbike door het gras te rijden

geen zaken in een plaats om te rusten als wandelaar, wel fietspad die er door rijdt appart voor voetgangers

er zin andere plaatsen genoeg om te fietsen

onveilig voor wandelaars; mensen op leeftijd

dit park is veel te klein voor fietsers

het versttordt de rust en veiligheid

het zou de rust verstoren en het park is nu ook niet zo groot zodat men de fiets kan buiten stallen

uitsluitend voor de rust en de wandelaars

er zijn fietsroutes genoeg dat die niet in het park moeten rijden

zie nr 8

het park is er om te rusten en wandelen, van fietsen komen er ook bromfietsen bij dat verstoord de rust van

het park

te gevaarlijk voor ouderen

we hebben het zelf verschillende keren meegemaakt dat we al wandelen aangereden werden door te roekeloos

rijdende jongens

kinderen ouderen,families met kleine kinderen

met kinderen erbij is dit gevaarlijk

wandelaars zien de fietsers niet tijdig, bromfietsens denken vaak dat ze op fietsbare plekken mogen komen

het park is te klein, dus exclusief voor voetgangers

rondcrossen is te gevaarlijk tussen wandelaars

ze zijn te wild en wandelpaden zijn geen fietspaden

park alleen voor mensen te voet of mindervaliden toegankelijk maken

daardoor word de rust en veiligheid verstoord

te gevaarlijk voor voetgangers

neen geen fietsers of bromfietsers

die hebben speciale fietsroutes (zie binnenland)

neen want in Nieuwpoort rijden ze zowat overal waar dat nu al niet toegelaten is, inclusief bromfietsen

dan komen de wandelaars niet meer

de voetgangers (wandelaars) worden gehinderd

te gevaarlijk voor bejaarden

mensen laten kleine kinderen soms rondlopen

fietsers op fietspad

fietsen horen in de rand in de fietsstalling

past niet

wat vormt een gevaar voor vortgangers in het bijzonder oudere mensen, vooral als de fietsers ongedisiplineerd zijn

moeilijk voor gehandicapten en kinderwagens

de mensen kijken niet altijd

onveilig voor kinderen en ouderen

dat is gevaarlijk als je kleine kinderen aan het spelen zijn

ik ben al eens aangereden geweest van een fietser

het is niet de bedoeling om er een cross parcour van te maken

er zijn fietspakeerplaatsen in het begin van het park, gevaarlijk in de rug, onrust gevoel

de meesten crossen overal door en hebben geen oog voor natuur en oudere mensen

houden zich minder aan de opgelegde regels vb. mountenbikers

lopende en spelende kinderen; wandelende ouderen

het is geen cross-country

soms zijn de fietsers te hard of onvoorzichtig en op min of meer agressieve manier, hun aanwezigheid

van dus moeilijk compatibel met het rustige voetgangers wandelaarsof spelende kinderen zijn.

Vraag 10: Heeft u andere suggesties om het park te verbeteren of mooier te maken?

Nee: 12%
Ja: 88%

vernieuwen is ok, maar na de vernieuwing moet men het park

 blijven onderhouden en niet opnieuw laten verkommeren

zie punt 15

zeker plaatsen om te spelen, zonnebaden

meer kleurrijkere bloemenen betere paden

meer toezicht op het niet opruimen van hondenpoep

afwisseling

eventueel een afgescherde vijver met vissen plaatsenvoor rustgevend gevoel.

moet afgescherd zijn zodat er geen mensen of kinderen kunnen invallen

een fontein, goede verlichting (vb parkjes in Nieuwpoort - Bad) enkele bomen eetbare vruchten dragen vb

tamme kastanjes en notelaars

diverse leeftijdsgroepen zouden hun stek moeten hebben; oudere personen - rustplaats & ontmoetingsplaats;

jongeren ; verschillende activiteiten (sport-rust-studeer)

allerkleinsten: speel en ravotplaats met rustplaats voor ouders en grootouders

ook een plaats voor fotohoek ( trouwfoto's communie foto's)

enkele beelden of tentoonstelling houden in het park

een aantrekkelijke ingang, een mooie speeltuin voor alle leeftijden (zie voor het zwembad van Middelkerke)

fonteinen, minder bomen, meer bloemen, een moderne beplanting, banken om in groep te eten,het park

afsluitbaar maken want na 24u is er niemand nodig in het park en een parkwachter met gezond verstand.

een hondentoilet!

gans nieuw aanlegen

de fauna en flora herwaarderen

betere wandelweggetjes

veel groen en bloemen en veel banken

het pad

onderhoud

meer bloemen, beelden, vijver

dringend herstel van de bospaden

de aanleg van een vijver, waar amfibieën, insecten en planten de kans krijgen om een mooie biotoop te vormen

.het zou ook interessant zijn om van die vijver een visvijver te maken waar men kan komen hengelen

opknappen en er later evenementen in laten plaatsnemen vb buurtbarbeque,vuurwerk, tentoonstellingen

het kaartershuisje zou eruit moeten zien als een tuinhuisje. De barak van nu past eerden op een werf

meer verlichting, graag een hondentoilet, goet vastgemaakte vuilnisbakken,een veilige speelruimte voor de kinderen,

veel zitbannken (goed verankerd) de ingang aan de Stationslaan sluiten voor alle auto's want de mensen die komen

sporten in de sportzaal rijden met de wagen tot bij de deur en parkeren op de gazons

plaats voor de honden en ruim en veilig speelplein

speelplein, picknickruimte, cultuurprojecten zoals beaufort

hier en daar een paar bloemen voor de gezelligheid

gewoon goed onderhouden, onnodig miljoenen kosten als het is om niet te onderhouden in de toekomst, vuurwerk

zoals vroeger

hoge bomen (sparren ) verwijderen, waardevolle bomen snoeien, inheemse bomen aanplanten, speettuin, ligweide,

bloemenweide, speelpleintje meer centraal voorzien, rozenplerkjes voorzien, buxussen in model laten knippen i.p.v.

beelden amfiteater met zitplaatsen, kleine fonteintjes rond prachtig beeld Pieter Braecke

de naaldbomen zou ik liefst zien verdwijnen, loofbomen zijn voor mij beter geschikt en sierstruikenseizoen

gebonden zijn

de romantische treurwilg behouden, hou het naturel, niet gemaakt meegaan met de seizoenen

naambordjes bij de verschillende bomen & planten

zoals hierboven: reeds beelden eventueel in verband met Nieuwpoort of door Nieuwpoortse kunstenaars,

tuinarchitect met ervaring in parkinrichting; mooie planten en behoud van waardevolle bomen, zeer verzorgd uiterlijk:

MOET opvallendoor netheid!, sfeerverlichting + waterelement voor geluid (fontein), zitbanken, uitgekiend

wandelpad

bomen vind ik het mooist

geen sparren noch dennen, geen dure projecten, maar groen (inheems); geen dure steenwerken, verzorgde tuin,

eventueel fontein. Abboluut geen tweede ideeën park dat veel te veel vandalisme aantrekt onderhoud vraagt

en onaantrekkelijk is om echt te relaxen. Een park met ruimte en dieptezicht zonder die poespas

blijven behouden van tennis, zwembad, zitbankjesrond deze activiteiten; cafetaria, petanque plaats.

in de zomer eens muziek in het park; ligstoelen zoals in Engeland en ligweide maar wel netjes onderhouden

door de wandelaars of gebruikers

een park is een plaats waar mensen samen komen zoals in ieder groot bos in de Ardennen voorzien is van BBQ

- plaats zou dit een geweldig idee zijn om ook in ons park te plaatsen. Zo wordt het park dan gebruikt door de

buurt en blijft het niet leeg liggen

een mooi voorbeeld is in Veurne , Stadspark, zeer goed continue onderhoud zeer mooi verzorgd

domeinoa een ceder enz;

het voorzien van hondenpoepbakjes

wijder ruimten scheppen, veel banken, geen verborgen hoeken want anders komen de jongeren er flikflooien!

veel groene vuilnisbakken want anders vliegt de rommel toch op de grond en nogmaals een perfect onderhoud

toch heel belangrijk voor het toerisme!

minder hoge bomen

een mooie verlichting of een mooie lantaarn zou het park nog mooier maken

in het midden van een plek zie een fonteintje graag en ook het park meer verlichten 's avonds het zou ook mooi zijn

met beeldjes

zie vraag 7

mooie paden, toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens, bloemenperken met verschillende hoogten,

iets met water bv fontein - rustgevend

meer politie, meer kontrole op zwerfvuil

aanplanten van inheemse bomen in plaats van dennenbomen

vergelijk de toestand van het park in de begin jaren 70 niet nu

meer planten en bloemen en een mooi speeltuin

denk niet alleen aan mensen , maar ook aan de dieren in het park (graag) willen vertoeven

geen asfalt bestrating

meer kleuren en aanpasse seizoznen, meer toezicht, betere verlichting en sfeer verlichting vooral s'avonds

het park indelen in doorlopende percelen  van verscvhillende aard, bv; bloemenperk van verschillende rozelaars,

vaste planten, rusthoekje met banken en tafels

veel zitbanken

dat alles mooi mag opgekuisd worden en wat onderhouden blijft! Het was toch een mooi park vroeger heraanleg

van de huidige wegels en klaar is kees. Meer moet dat niet zijn. Het is een mooi park op zichzelf

openen van koffie en theehuisje, uitleg over mooie waardevolle bomen (educatief voor de scholen  en de

liefhebbers

zonnige zithoekjes voor de ouidere wandelaars - open ruimten waar de jeugd kan samenkomen om wat te

babbelen

misschien een vijvertje met een watervalletje zou zeker niet misstaan

het menedeel van de hoge bomen rooien slechts enkele solitaire latenstaan, de draadafsluiting langs de straat

verwijderen, de struikpartijen serk uitdunnen, trottoirs rond park vernieuwen, zitbanken niet onder bomen plaatsen

(vogelstront), een ervaren tuinarchitekt nieuw ontwerp laten maken;

een andere naam geven

regelmatig toezicht ook 's avonds

speeltuin voor jong en oud met fitometer, overlevingsparcour, open ligweiden met lage boomsoorten

of rustgevende Japanse tuin bij kaartershuisje voor ZEN

meer open ruimtes creërenen toch proberen de gezelligheid te waarborgen

mooi onderhouden

van tijd tot tijd een wijkagent wandelend in het park

zie Japanse tuinen Hasselt, perk met gesnoeide buxenstruiken (alle vormen)

dat het onderhouden en netjes moet gehouden worden en minder jeugdbendes

brede wegels, geen verkeer zoals ook rolschaatsersen zo veel meer, geen trappen

meer onderhouden

netheid

een meer open park zonder dat klein struikgewas (wat voor velen een minder veilig gevoel geeft)

meer een engelse tuin met klein bloemperken en een ver zicht

die verbeteren

open ruimte, ligweiden, water en goed onderhoud

het behouden van de open plek met de grote treurwilg aan de ingang van de parklaan

wat kunst mag er ook zijn

meer verzorgd soms verwaarloosd

ik ben daar zo niet van op de hoogte

Fonteintje, picknicktafels, mooie beplanting, uitbreiding speelplein met afwisselende zoals in het Konninginnehof

in Oostende, vijvertje waar eendjes zwemmen (maar wel afgebakend met kotjesdraad)

op de BBC heeft een boeiende serie over het hoe en het nut van de parken gelopen. Raadpleeg eens hun

website BBC.VK.com, maak deze ruimte open en behoud ook het Astridparkje voor onze kinderen waar gaan

anders de kinderen en iedereen trouwens, die nu in ons mooie stadje woont en komt wonen moeten verpozen?

behoud alle groen ruimtes denk aan AL GORE USA

een mooie vijver

fontein met waterplassen zoals in Oostende + propere comfortabele banken rondom de vijvers

enentueel waterpartij

een waterpartij en centrale ontmoetingsplaats

De buitenranden mogen gerust met hogere begroeing, maar in het park vind in het wenselijk dat er lage

begroeing, zodat het aangenaam en gemakkelijk is om mee te genieten van wat leeft en beweegt in het park,

veel zitplaatsen, kruiden en bloemen,de mooie bomen in het park kunnen wel blijven;

zie schets op aanvraagformulier; het zou ook aangenaam zijn indien de cafetaria van het zwembad ook

bereikbaar is voor parkbezoekers

meer bloenperkjes gevarieerd a.u.b.

een fonteintje niet te groot zodat er niet kan in gespeeld worden

een fontein in een groot open ruimte, heraanleg van de paden, vernieuwing van de speeltuin

1, het beware en beschermen van de lichte wild natuur van de park met grote bomen en hakhouten

2, het plaatsen van zoveel publieke rustbanken om de mogelijkheid aan de bezoekers van de een natuur te

laten profiteren,

3, het inrichting van een goede, nodige en efficient publieke verlichting voor 's avondss en 's nachts dit met een

doel van zekerheid,

4, een discrete en effectieve maar een sympatieke bewaking om de veiligheid te verzekeren

Vraag 11: Waarom komt u nooit in het park?

Te weinig toegankelijk voor andersvaliden: 18,62%
Te weinig bereikbaar: 1,96%
Te ver: 12,74%
Het park is niet aantrekkelijk, niet onderhouden: 59,8%
U durft niet: 3,92%
Natuur interesseert me niet: 0,98%
Geen tijd: 6,86%
Andere redenen: 12,74%

te weinig variatie in aanbod

ik kom regelmatig in het park

gezien mijn ouderdom (84 jaar)

de wegen zijn in slechte staat

het ligt vol met hondenstront

momenteel te jachtig leven

geen speeltuin voor de kinderen

veel brommers & fietsen in het park

zwembad is er niet meer, niet meer onderhouden en slechte paadjes

het zal wel veranderen met het nieuwe park

ik ga graag naar een park mits vrijheid waar men niet voordurend een verbodsteken tegenkomt te gevaarlijk

ik wil geen gevaarlijke honden (pitbulls enzo) tegenkomen, zeker niet met mijn kinderen (wat al gebeurt is op de

speelplaats)

Vraag 12: Wat is uw leeftijd?

Jonger dan 13 jaar: 1,48%
13-17jaar: 3,70%
18-24 jaar: 4,44%
25-29 jaar: 5,18%
30-39 jaar: 11,85%
40-49 jaar: 23%
50-64 jaar: 25,92%
65 en ouder: 23,7%

Vraag 13: Heeft u kinderen?

Ja: 68%
Nee: 32%

Vraag 14: Met wie bezoekt u het park?

Alleen:25,1%
Met zijn tweetjes: 28%
In groep: 9,8%
Met mijn huisdier: 13,3%
Met familie, kinderen of kleinkinderen: 23,6%

 Vraag 15: Ik zou het park wel meer bezoeken indien:

het park een verlengstuk wordt van het zwembad

het aanleggen van een grote vijver met eenden en bloeiende waterplanten,

rond de vijver vele zitbanken

perken met bloemen die dan ook onderhouden worden

heraangelegd

er een nieuw zwembad is

het wat aantrekkelijker was

er meer variatie (mogelijkheden) zijn

de paadjes er beter zouden bijliggen

de wandelweg ook voor oma bewandelbaar zou zijn, er een parkwachter zou zijn, er een wc zou zijn

mooi onderhouden (bijhouden van snoeien van bomen en planten)

het een volwaardig park wordt

er toezicht zou zijn

bewaking of toezicht is

het proper en gezellig is

het aantrekkelijker wordt zodat de sociale functie van weleer hersteld kan worden

zie vraag 7

een speelplein voor de kinderen was, het zwembad open is

het park wat meer onderhouden zou zijn dat nu het geval zou zijn

een nieuw pad

meer onderhoud zeker na heraanleg niet alleen het park maar alle heraanlegde straten

de paden beter zijn

er nieuwe begaanbare wandelpaden zouden zijn en de beplanting wat beter zou verzorgd zijn

in mijn kindertijd was het aangenaam vertoeven in het park

beter onderhouden, betere beplanting/aanleg

het verzorgd zou ogen, het toegankelijk was

toegankelijkheid

het park echt zou onderhouden zijn, wanneer er toezicht zou gehouden worden,

wanneer er een visvijver aangelegd zou zijn

het weer wandelbaar is

het zou wat opgeknapt wordt en goed berijdbaar voor rolstoelpatiënten en ik kan er genieten van

ik de hond kan laten lopen en de kindjes veilig kan laten spelen

het toegankelijk was voor de kinderwagen en er enkele speeltoestellenstonden vooral voor de kleintjes

het resultaat van Leopold II park er is

netjes onderhouden is, nadien plaatjes van struiken en bomen, banken voor oudere mensen en moeders met

kleine peuters, hoek speelpleintje

het zou heraangelegd worden (zie 10)

De paden zijn niet meer in goede staat, bredere en nieuwe paden zouden een must zijn

meer culturele activiteiten & avondactiviteiten vb dans, muziek, theater, BBQ

verzorgd, aantrekkelijk qua planten, ontwerp, mag didactisch zijn: planten met naam, beelden met uitleg,

geschiedenis van Nieuwpoort, vuurwerk

er gezellige hoekjes om te lezen zijn

mooie voetpaden, inheems groen, bromfietsen buiten, fietsen verboden in parkzone maar fietspad er rond

het mee verzorgd zou zijn en er geen hondenstront overal ligt, (evt hondentoiletten voorzien) Er een speeltuintje

voorzien is voor kleine kinderen en ook iets voor grotere (grasveld met goals)

basketring……

terug in orde, veel bomen en planten bloemen en zwembad + cafetaria open

na een grondig onderhoud

zie punt 6 en 8

het aantrekkelijk (speelpleintjes, picknickplaatsen, kunstwerkjes) en veilig wordt

het park mooier, beter onderhouden en niet allen een ontmoetingsplaats wordt voor jongeren om te

wat ze thuis niet mogen doen

er een aangepaste verlichting is, wat kleurlampen in de struiken zoals in het Leopoldpark in Oostende

het onderhouden zal zijn

er geen fietsen en hondenpoep en vandalisme is

het opnieuw onderhouden is en mooi aangelegd met speelplein

beter onderhoud

het meer onderhouden zijn, betere wandelpaadjes indien geen wildrijdende fietsers geen loslopende honden

zowel in het park als op kinderspeeltuinen!!!

de toestand van de wandelwegen is verbeterd, het groenbestand beter is onderhouden. De voertuigen bestemd

voor de sportzaal is geweerd

er het mooier zou zijn en een speeltuin hebben

heraanleg

na vernieuwing

alles toegankelijk is zowel voor mindervaliden als voor buggy's geen fietsen beter onderhoud

het mooier en aantrekkelijker is, meer perken om te picknicken, mooie fonteintjes

er af en toe andere zaken te zien zijn buiten bomen en planten

het heraangelegd werd

het proper is

vroeger gingen we naar het speelplein met de kinderen en naar de zwemkom, we hebben er mooie

herinneringen aan

indien de wandelpaden meer bewandelbaar zouden zijn en als er minder hondenpoep zou liggen

door het feit dat het park er slecht bij ligt komt het ook niet bij ons op om er te vertoeven (ware het

aantrekkelijker dan zijn we de eersten om er naartoe te trekken) veiliger gevoel (indien het aantrekkelijker

wordt komen er meer bezoekers en meer mensen geeft ook een veiliger en aangenaam vertoeven)

het veel aangenamer vertoeven is

gerestaureerd en aantrekkelijk (veel groen! Fontein, pergola, sculpturen, vogels)

meer verlichting

door de vergevorderde verwaarlozing heeft het geen enkele aantrekkingskracht we hopen spoedig op beter

er meer blauw zou aanwezig zijn

het proper is, de paden in betere staat zouden zijn

het onderhouden en heraanlegd wordt, stille sport en recreatie mogelijk worden, door vernieuwing en

ontwikkeling

het een mooie speciale plaats wordt waar Nieuwpoort fier kan op zijn

de wegen beter zijn wat meer bebloeming aanwezig is het aantrekkelijker is geworden

als alles hersteld is

de paden beter zijn

het verpropert en onderhouden wordt en meer toezicht op jongeren (bendjes)

het onderhouden werd zoals in de tijd van tuinman Yvan Ooghe stadshovenier

meer bloemenperken

er alles weer ordelijk & netjes is

het beter onderhouden werd

het meer toegankelijk is

het in orde zou zijn

heraangelegd, veilig, toegankelijk en onderhouden

het weer mooi onderhouden werd, het kindvriendelijker werd (ook speelplein), het zwembad weer opengaat

ik kom graag in het Leopold II park, de natuur zoveel mogelijk behouden, niet te aangelegd

toegankelijk voor mindervaliden, kind en hondvriendelijk

met de zoon, met de rolwagen als de paden heel wat verbetert worden en goede rustplaatsen voorzien zijn

wandelpaden heraangelegd, meer verlichting, meer aangelegde hoekjes met bloemen

zie vraag 10

aantrekkelijker was, drastische renovatie doorgevoerd wordt, veilig gevoel aanwezig zou zijn, het een

moderneren open uitzicht zou hebben

er wart meer mensen zouden komen nu wandel je er alleen

alles in orde zou zijn, mooie wandelpaden en geen honden

zie stadspark Oostende

er is iets te beleven valt, zodat je ook meer mensen ontmoet

na de herstellingen

het heraangelegd werd

het park meer onderhouden zou zijn

zie vorige nr's

hondeneigenaars de regels zou respecteren (leiband, poep oprapen, honden niet op de speelplaats)

er een goede speelplaats was liefst met veel schommels, misschien ook babyschommels?

Vraag 16:
Welke ongemakken ervaart u tijdens een bezoek aan het park, wat kan er verbeterd worden?

je breekt je benen, dikwijls ligt er veel hondenpoep

de oude mooie bomen laten staan en uitwerken in het geheel

te veel struiken zodat men daar niet door het park kan kijken,

het geen de kans op criminaliteit verlaagt, druggebruik in groepjes jongeren

staat paden,te kleine vuilbakken

de opstelling van sommige rustbanken kan beter (vogelpoep)

de bestrating van de wandelwegen

afvalbakken worden niet op tijd geleegd

openbare wc's

de paden zijn in slechte toestand

zie vraag 8

hoe zit het met die paadjes?

hondenuitwerpselen en slechte paden

de paadjes zijn brokkelig

paden zijn in slechte staat

de paden, de verlichting, de jongeren die drugs gebruiken, de andere mensen die er nooit zijn,

activiteiten, ik woon ongeveer 13 jaar in Npt en heb nog nooit 1 activiteit weten gebeuren in het park, STRONT

aan onze wielen, aan onze schoenen, aan onze…..

mooie paden aanleggen (klinkers)

alles

te weinig vuilbakjes. De jeugd die soms provokerend is, wilde fiets races

de wandelwegen + propere banken

gedrag jongeren

de paden

het is een ruïne geworden NETHEID

wandelweggetjes

de wegen, het speelpein

ik ben gepensioneerd en zou graag toezicht houden in het park mits kleine vergoeding

het pad

de wandelpaden, onderhoud grasperken

zie vraag 15

loslopende honden, rijden met billecarren, fietsen

hobbelige wegen, toegang tot het park verbeteren

dringend volledig herstel

de paden moeten terug begaanbaar gemaakt worden, er mogen geen hondendrollen meer gevonden worden

momenteel heel slecht om met een rolstoel door te wandelen. Er zouden veel meer bloemen en wat

waterpartijen in moeten voorkomen. Ook kunstwerken zouden een extra toets geven

de rust en de pracht van bloemenperken en de mooie aanplanting voor bomen en struiken

er is dringend een heraanlag van het park nodig! De veiligheid & het veiligheidsgevoel

de paden zin zeer slecht en moeilijk toegankelijk met een buggy

de paden; het is er om armen benen te breken zowel voor jong en oud

er moeten meer vuilbakken en sacmats komen, weinig mensen ruimen achter hun hond op en als ze het toch doen

laten ze het met zakje en al liggen bij gebrek aan vuilnisbak of ze proppen het in de riool. Ook langs de straat

moeten meer vuilnisbakken komen

een hondentoilet

paden in heel slechte staatniet te doen met kinderwagen, rolstoelen en zelfs om gewoon te wandelen: alle 5

stappen struikelt men

zie 10 + verlichting 's avonds opgelet voor honden (baasjes) als het weer mooi is aangelegd

de weggetjes zijn te kunstmatiger het moet naturel blijven. De bloemperken mogen met zo per kleur,  per soort

aangelegd worden , naturel alles door elkaar

de wandelpaden & hondenpoep

zie punt 7

wandelpaden, orde & structuur, avondverlichting

de hobbelige wegen voor de rolstoelgebruikers

rijwielen bromfietsen (kleine fietsjes die zelf heb ik in het park leren lopen en fietsen)

de slechten paden

alle paadjes zijn kapot. De weg naar het park ligt ook altijd vol met hondenstront (Kerkstraat tss Astridlaan en

Parklaan)

toegang voor rolstoelgebruikers

hondenpoep, wandelpaden, geen fietsers

zie punt 6 en 8

infrastructuur verbeterd

geen effen wandelpaden (ouderen), meerdere uitgangen dienen te voorzien te worden, zeer slordig onderhouden,

denkt u  niet dat betaalde tewerkstelling de zekerste weg is naar succes voor het stadspark?

paden steeds doorwoekerd van de wortels van te grote bomen

dat de auto's inrijden via Stationslaan en om er terug uit te rijden via de Parklaan (heb ik met mijn eigen ogen

gezien) mensen van het sportcomplex; er is toch 's avonds een grote parking aan het ministerie van Financiën,

of is dat te ver voor de sportievelingen?

wanneer ik in het park wandel moet ik oplette aan de putten en takken om niet te vallen

de wandelpaden meer vuilbakjes, meer kleur van bloemen en planten

soms onveilig gevoel. Een beetje meer toezicht op de jongeren

gebrekkige paden, onverzorgd

misschien betalend wc

te weinig banken, vervuiling door een zekere jeugd

de slechte paden, hondenpoep op de paden en in het gras, loslopende honden TOEZICHT

bromfietsen en voertuigen bestemd voor het sportcomplex, afval, beschadigde banken & vuilbakken

oplossing volledig afsluiten voor gemotoriseerd verkeer met …. Hindernissen

de weg is gevaarlijk, je kan er niet door zowel te voet als met de buggy

voetpad onbegaanbaar

banken en bloemen

banken en bloemen

bestrating

de paden !!! Je valt er

hernieuw aanleggen wandelpaden + zitbanken

de wegen zijn pijnlijk aan de enkels  hondenpoep!!!

de fietsers welke af en toe doorrijden om hun fiets uit te testen op de verharde wegen, om dit te voorkomen zou

ik die verharde wegen meer laten kronkelen inplaats van lange rechte wegen, dit geeft een groter uitzicht

paden en verzorging gras - geen hondenpoep

de wandelpaden zijn in zeer slechte staat

gezellige wandelpaden

alles mag blijven zoals het gepland is van vroeger, het beeld in het midden is prachtig, de bomen en bloemen

en het gras alles mag er blijven

te duistere ingangen bv bij het kaartershuisje achterzijde beter verlichten of beveiligen (reeds inbraakpogingen

gebeurd)

zie nr 15

verlichting kan beter - ingangen tot het park

fietsen, jongeren, vandalisme, slechte paden, weinig onderhoud

vuilbakken

dat er alsmaar meer drugverslaafden afspreken in het park

de paden liggen er gevaarlijk bij, nieuwe paden hondenpoep - hondentoilet

slechte staat van de wegen, verouderde beplanting, te weinig sportmogelijkheden en meditatiemogelijkheden

slechte wandelpaden, geval voor onveiligheid

beplanting, paden, verlichting, enkele eenvoudige toestellen om te stretchen tijdens het sporten

algemene opmerking over de beplanting (bloemen in bloembakken) bij de aanplanting zijn de bloemen van

mindere kwaliteit

de paden

banken verplaatsing > wanorde

onvoldoende verlichting

zelfde als nr 15

wegels geen trappen desnoods helling met steunleuning veel verlichting en veel politie controle

betere paden

weggetjes zijn kapot - vuile troep

de openheid kan verbeterd worden - het gevoel van ruimte - goede paden - goed onderhouden nu

afwerking van het zwembad

van links naar rechts en de putten

alles

de wegen zijn heel slecht begaanbaar, de plaatsen zijn volledig verwaarloosd

gezond verstand gebruiken en verdraagzaamheid

de paden en de toegangswegen liggen in erbarmelijke staat heel moeilijk voor te rijden met invalidewagen

de wandelpaden (wortelen van de bomen steken de weggetjes omhoog) verbetering verlichting en heraanleg

weggetjes

vraag 10

paden zijn gebrekkig en gevaarlijk om te vallen, hoge dennenbomen zijn voorbij gestreefd, naar horen zeggen :

's avonds soms onveilig omdat er grote honden loslopen, speelplein voor kinderen = verwaarloosd, aansluitend

nieuw zwembad: een ligweide, cafetaria enz…..

loslopende honden

slecht wegendek en niet onderhouden

wandelpaden zijn moeilijk toegankelijk

slechte paden; overal hondenpoep (op paden, in het gras,enz….)

De paadjes zijn helemaal kapot, speeltuin mag groter met meer toestellen

de wandelpaden, meer open ruimtes, vuilnisbakken

fietsers !?!

de banken vast zetten zodat ze op hun plaats blijven staan

de paden: er zijn gaten

zie vorige nr's

de wandelpaden zijn niet meer in een goede staat. En zoals in Nieuwpoort ligt er te veel hondenpoep.

Vraag 17: In hoeverre bent u bereid mee te werken aan dit project?

ik ben geïnteresseerd deel te nemen aan de wijkvergadering in verband met het park: 23 personen
ik wil meewerken aan de organisatie dag van het park op 27 mei 2007: 9 personen
ik wil de handen uit de mouwen steken bij de aanleg van het park: 7 personen
ik wil mensen begeleiden bij een bezoek aan het park: 8 personen
ik wil toezicht houden in het vernieuwde park: 16 personen