KAPPEN

Kappen

De werken in het Leopold II-park – begonnen in 2008.

STAD NIEUWPOORT -
BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING
19 MAART 2009

2. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER TOEGANGSVERBOD LEOPOLD II PARK
De Burgemeester vaardigde dd. 27 februari 2009 bij hoogdringendheid een toegangsverbod uit tot het Leopold II park, uitgezonderd op de toegangsweg tussen Stationslaan en het zwembad, van 1 tot 15 maart. Dit naar aanleiding van de grote snoei- en rooiwerken die er aan de gang zijn. De raad bekrachtigde dit besluit.

infobord

Het ruim drie hectare grote Leopold II-park aan de Parklaan in Nieuwpoort ligt er verloederd bij. Het mag meer bos dan park genoemd worden.

De heraanleg kon niet eerder beginnen door de bouw van het nieuwe zwembad in het park zelf.

park in verval

 
park in verval   park in verval

Bomenplan

  1. Het rijk gevarieerde bomenbestand was één van de belangrijkste kwaliteiten van het park. Er werden nooit nieuwe aanplantingen voorzien na de aanleg in 1954, en het beheer was ook niet gericht op verjonging waardoor het park meer een bomenweide lijkt dan op een genuanceerd afgewogen park met zichtlijnen en open graspartijen.

  2. Alle bomen zijn in de winter van 2007/2008 middels GIS gescand op conditiewaarde, plantwijze en al of niet behouden. Van een aantal bomen zal worden onderzocht in hoeverre ze kunnen worden verplaatst naar betere plekken. De uit zaad of wortelscheuten spontaan opgroeiende bomen op plekken waar ruimte gewenst is worden gekapt.

  3. Voor nieuwe aanplantingen worden inheemse soorten voorzien.

Heesterbegroeiing

Het park is te dicht en te onoverzichtelijk, er staan teveel struiken met bovendien een vrij arm assortiment (Sneeuwbes, Forsythia, Ribes,…). In het ontwerp wordt de gehele struiklaag van het park vervangen door kruidlagen met stinzenplanten en meer romantische planten zoals hydrangea, rozen,… en wordt fors gesaneerd in het struikgewas om plaats te maken voor gras dat het park ruim maakt en geschikt voor divers gebruik. De nieuwe struikmassieven liggen groepsgewijs als eilanden in het park en ondersteunen de structuur en de zichtlijnen van het park. Aan de kant van Stationslaan, tegen de achtertuinen van de villa’s liggen grotere heestergroepen als groenbuffer om de doorkijk te beperken. Aan de zijden van de Parklaan en de Leopold II laan schermen de heestergroepen de hoofdruimten van het park af zonder de buitenwereld echt af te sluiten. Het nieuwe ontwerp maakt het park transparanter, vanuit de randen kan met het park inkijken, zodat meer sociale controle mogelijk is. Op een aantal plekken zijn struiken uitgekozen met meer kleur, bloem, blad of vruchten. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijk beeld gedurende alle seizoenen van het jaar. Bloemperken worden ook in ere hersteld en worden ingeplant met sterke vaste planten die verspreid over het jaar voor een opvallend kleuraccent zorgen.
In het ontwerp wordt de gehele struiklaag van het park vervangen door kruidlagen met meer romantische planten zoals hydrangea en rozen. Het struikgewas wordt fors gesaneerd om plaats te maken voor gras wat het park ruimer maakt en geschikt voor divers gebruik.

kappen  

BOMENINVENTARIS LEOPOLD II PARK Nieuwpoort
GIS Arcview 3.2. maart 2008

LEGENDE:

SOORTNAAM: Identificatie van de boom

CONDITIE:visuele vaststelling actuele gezondheidstoestand
A: dode boom
B: bijna afgestorven boom
C: kwijnende boom, geringe levensverwachting
D: gezonde boom

OMTREK: omtrek van de stam op 1 meter hoogte
C1: omtrek kleiner dan 1,5 meter
C2: omtrek tussen 1,5 en 3 meter
C3: omtrek groter dan 3 meter

STANDPLAATS:
B: in beplanting
P: in verharding
G: in gazon
Onderverdeling plantwijze:
1: solitair
2: in rij beplanting
3: in groep van 2 tot 5 stuks
4: in grotere groepen

CODE: identificatienummer

TE BEHOUDEN:
B: te behouden
V: te verplanten
R: te rooien


SAMENVATTING VAN HET BOMENBESTAND:

Totaal 1560 bomen waarvan er 653 werden behouden.

kappen  
kappen  

KAP- en ROOIPLAN BOOMBEHEER
Soorten kappingen met als doel soortenrijke, diverse parkbomen met grote variatie in leeftijd, soortensamenstelling en –structuur in een opener ‘parkbos’
1  Rooien:
verwijderen van de naaldboom ‘bossages’
2  Sanitaire kapping:
wegnemen van zieke of gevaarlijke bomen.
3  Vernieuwingskapping:
wegnemen van bomen met lage potentiële, ecologische waarde, of bomen die hun eindafmetingen bereikt hebben.
Diversiteitskapping:
wegnemen van bomen ten voordele van een ecologische waardevolle soort
5 Verbeteringskapping:
wegnemen van bomen die de kruinontwikkeling van waardevolle bomen belemmeren

Uitvoering: kap- en rooiwerkzaamheden uitsluitend uitgevoerd in de periode juli-februari (dus buiten het broedseizoen)

BOOMSOORTEN

opruimen
opruimen
opruimrn

Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Alnus incana
Betula pendula
Castanea sativa
Cedrus atlantica .Glauca
Crataegus laevigata
Fraxinus excelsior
Laburnum anagyroides
lIex aquifolium
Morus alba
Pinus nigra
Platanus acerifolia
Populus alba
Populus canadensis
Populus nigra
Prunus cerasifera  
Prunus serrulata
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Salix alba
Sorbus aucuparia
Tilia platyphyllos

Vederesdoorn
Noorse esdoorn *
Gewone esdoorn *
Witte paardenkastanje *
Zwarte els
Grauwe els
Ruwe berk *
Tamme kastanje *
Atlasceder *   
Tweestijlige meidoorn
Es *
Goudenregen *
Hulst
Witte moerbei
Zwarte den *
Plantaan *
Witte abeel *
Canadese populier *
Zwarte populier *
Kerspruim *   
Japanse kers *
Zomereik
Valse acasia
Schietwilg *
Wilde lijsterbes
Zomerlinde

 

* boomsoorten behouden

kappen kappen kappen
kappen
VOORKOMENDE BOOM- EN BEHOUDEN BOOMSOORTEN VOORKOMENDE BOOM- EN BEHOUDEN BOOMSOORTEN