GESCHIEDENIS BIBLIOTHEKEN DE NIEUWPOORT

Geschiedenis van de bibliotheken te Nieuwpoort

1965 - 1980

1965

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Andrea Tandt
De leden van de raad van beheer van de bibliotheek waren: Fl. Vansteeland, J. Matthijs, M. De Bevere. Pastoor Traen was de voorzitter.

1966

[wetgeving]
normen voor gemeentelijke openbare bibliotheken goedgekeurd op 12/10/1966.

Willemsfonds

<Wat de erkenning door de Staat betreft is de voornoemde bibliotheek sedert 1966 geschorst.>
(bron: brief van het ministerie, dd. 04/09/1968)

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Andrea Tandt
Bij de vraag naar adjunct- of hulpbibliothecaris(sen) wordt “geen” ingevuld. De bibliotheek beschikt niet over een gedrukte, maar over een getypte en geschreven catalogus.

Er werd een nieuwe boekenkast aangekocht met deuren in doorzichtig glas bij schrijnwerkerij Demuelenaert-Baert (kostprijs: 6388 fr.) Deze leverancier te Ingelmunster werd i.o.v. het hoofdklooster aangesproken.
(bron: document ondertekend door burgemeester R. Van Hee, 09/03/1967). Er zijn nog meer leveranciers uit Roeselare. Boekhandel Roeland is er een van.
(OR16)

Zonnebloem

Albert I-laan 275
bibliothecaris: Gerard Kins
De parochiezaal werd in februari 1966 gesloopt. Na nieuwbouw werd de totaal vernieuwde boekerij geopend op 08/07/1966 op hetzelfde adres, maar dan op de eerste verdieping (boven de kruidenier Goens-Gombert). De dekenij bezat 2 appartementen in dit gebouw.
Er worden rekken, tafels en stoelen aangekocht bij de firma K. Schou-Nielsen in Nederland (factuur 30/06/1966, ondertekend door pastoor Kins).

1967

Davidsfonds

Marie-Jeanne Defreyne hield de bibliotheek open vanaf 1967. (Zij studeerde in 1969 af aan de normaalschool.)

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Andrea Tandt

1968

Oprichting van de leesclub “Stuivezand” onder impuls van mevrouw Moortgat.

Willemsfonds

Roeland Colombie

De openbare bibliotheek Willemsfonds was gevestigd in het Duynenhuys.
Vanaf 1968 beheerde Roeland Colombie (°23/05/1930), toen leraar in Nieuwpoort, de kleine bibliotheek van het Willemsfonds. Hij kwam in dienst op 01/10/1968.

<Ik heb de eer u mede te delen dat ik thans het ambt van bibliothecaris van de Vrije Bibliotheek van het Willemsfonds waarneem. Daar ik deze bibliotheek in een eerder treurige staat heb overgenomen en er hier niemand is die mij terdege kan inlichten wend ik mij tot u. (…) Indien mogelijk zou ik de bibliotheek voor het publiek willen openstellen in de loop van de volgende maand.>
(bron: brief van R. Colombie aan de secretaris van het Willemsfonds, dd 26/08/1968)
(OW6)

<Gezien de bibliotheek van het Willemsfonds sinds geruime tijd zijn activiteiten heeft gestopt, ben ik zinnens de taak van bibliothecaris op mij te nemen. Ik heb de bibliotheek in een eerder verwaarloosde toestand gevonden zodat ik reeds een eerste klassificering heb gedaan op steekfiches.>
(bron: brief van R. Colombie aan de adviseur van de dienst der openbare bibliotheken, dd. 01/09/1968)

<werking bibliotheek gedurende het ganse jaar 1968:
de bibliotheek is terug in werking getreden op 1 oktober 1968. De bibliotheek is een ganse tijd gesloten geweest gezien er geen bibliothecaris was. Dit verklaart dan ook het geringe aantal lezers (25). Het aantal lezers bedroeg voor de eerste helft van dit jaar: 44 en het aantal uitleningen: 563. Het lezersaantal is nog niet enorm te noemen, maar het feit dat een bibliotheek een aantal jaren onactief is brengt met zich mede dat men volledig opnieuw moet starten.
de bibliotheek is inderdaad aangenomen door de gemeente, maar aangezien er geen werking was in de vorige jaren zijn de toelagen verdeeld geworden onder de twee andere bestaande bibliotheken in de gemeente. Voor 1969 zal er opnieuw een toelage toegekend worden aan de Willemsfondsbibliotheek.>
(bron: brief van R. Colombie aan de provinciegouverneur, dd. 26/07/1969)

<De bibliotheek in kwestie is nog steeds aangenomen door de gemeente. Behoudens door een koninklijk besluit kan de gemeentelijke aanneming niet vernietigd worden.>
(bron: brief van het ministerie, dd. 04/09/1968)

[De bijnaam van Colombie luidde “Willem de Zwijger”, vermoedelijk omdat hij altijd STILTE riep als er teveel lawaai was in de bibliotheek.]
Colombie sloeg tijdens de uitleen 3 stempels: 1 op de lidkaart, 1 in het boek zelf en 1 op het kaartje van het boek.

aantal leners: 25
aantal uitleningen: 168
collectie: 1669 boeken
leesgeld: 186 fr

Davidsfonds

Ludwina Vyvey

Ludwina Vyvey hield de bibliotheek gedurende enkele jaren open tussen 1968 en 1970.

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Andrea Tandt

Zonnebloem

Albert I-laan 275

collectie: 5961 boeken (2524 Franstalige)
aantal openingsuren: Woensdag en Zaterdag van 16 tot 18 u (4 uren)
In seizoen: Ma –Woe – Vrij van 10 tot 12 uur (6 uren)
Leesgeld: 1 frank
2 fr voor nieuwe boeken.

1969

Burgemeester Gheeraert spreekt tijdens een persconferentie o.a. over de boekerijen. Hij stelt de vraag of het aangewezen is om de drie bestaande boekerijen (WF-DF-Zonnebloem) in de toekomst samen te voegen. De bibliotheken kennen immers financiële moeilijkheden. Bovendien zou de keuze ruimer zijn in één grote bibliotheek en zou het niemand meer weerhouden uit ideologische overwegingen.
(bron 19)

Willemsfonds

bibliothecaris: Roeland Colombie
voorzitter van de beheerraad: Roger Pieters

De bibliotheek van het Willemsfonds werd opnieuw erkend (wedererkenning) door de staat (op 29/12/1969).
De bibliotheek ontvangt (nog) geen toelage van de provincie.
<Daar de berekening van de toelage 1969 geschiedt op de gegevens en de werking van de bibliotheek gedurende het vorig kalenderjaar (1968), en uw bibliotheek haar werking maar heeft hernomen op 1 october 1968, was het praktisch onmogelijk voor deze drie maanden een toelage te berekenen en toe te kennen.>
(bron: brief van de provincie aan R. Colombie, dd. 29/01/1970)

R. Colombie vraagt aan inspecteur V. Arickx of hij in aanmerking komt voor een vrijstelling van het bezit van de bekwaamheidsakte.
<De wet van 1921 vereist: ofwel: diploma bibliothecaris, ofwel (= vrijstelling daarvan): diploma humaniora, d.i. M.O. (6 jaren); als middelbaar onderwijs wordt beschouwd: oude of nieuwe humaniora. (...) Hoger onderwijs wordt bedoeld als universitair diploma. Zelfs de seminariestudies van priesters tellen niet. (...) Doe zo snel mogelijk het examen bibliothecaris en zoek intussen iemand met het diploma M.O. Graag zou ik het Willemsfonds Nieuwpoort zien herleven.>
(bron: wit kaartje van inspecteur V. Arickx, dd. 25/10/1969)

<Gezien ik de wettelijke voorwaarden niet vervul, kan de bibliotheek dus niet erkend worden. Kan er geen voorlopige vrijstelling bekomen worden tot wanneer ik in de mogelijkheid ben om de cursus van bibliothecaris te volgen? (...) Ik zie momenteel niemand die in het bezit is van de diploma van volledige humaniora die mijn plaats wil innemen. Ik zou het echt jammer vinden om de bibliotheek welke terug een zekere bekendheid verkrijgt te moeten sluiten.>
(bron: brief van R. Colombie aan V. Arickx, dd. 01/11/1969)

N.a.v. een bezoek dat het college van burgemeester en schepenen zou brengen aan de bibliotheek van het Willemsfonds, worden er aan de bibliothecaris inlichtingen over de bibliotheek gevraagd (brief dd. 8/12/1969). R. Colombie licht aan het schepencollege de werking van de bibliotheek toe:
<Talrijke verbeteringen werden door mij aan de bibliotheek aangebracht zoals een fichestelsel per boek en per schrijver. Individuele lenerskaarten welke een gemakkelijk overzicht van de uitleningen toelaat, een bijgehouden kasboek een aanwinstregister, enz.>

De bibliotheek beschikt over een inkomregister en een getypte catalogus (op steekkaarten). Het openkaststelsel werd toegepast.
Er werden werken ontleend van de reizende bibliotheek Willemsfonds.
(bron inlichtingenblad werkjaar 1969)

aantal leners: 81
aantal uitleningen: 1414
collectie: 1828
aantal openingsuren: 4 (op maandag en donderdag van 18-20u)
(bron: werkingsverslag van 1969)

Davidsfonds

Recolettenstraat 9 (p/a Hoogstraat 67)
Er waren 2 hulpbibliothecaressen (= vrijwilligers, vermoedelijk Marie-Jeanne Defreyne en Jeanine Delanghe of Ludwina Vyvey).
De bibliotheek was erkend door de Staat en de Provincie.

In het licht van provinciale  onderrichtingen mag de stad voortaan een groter bedrag toebedelen aan de boekerijen. …In dit verband valt het wel te overwegen of het in een verdere toekomst niet aangewezen zou zijn de drie bestaande boekerijen (Davidsfonds – Willemsfonds – Zonnebloem) te versmelten of samen te brengen.”

Het schepencollege laat weten dat ze de Davidsfonds-bibliotheek zullen bezoeken. In voorbereiding hierop bezorgt bibliothecaris Marc Babylon info over de bibliotheek aan het stadsbestuur.
(bron: brief van het schepencollege aan Marc Babylon, dd. 08/12/1969)
(bron: brief van Marc Babylon aan het schepencollege, dd. 10/12/1969)

aantal openingsuren: 4 (op zondag van 10.30 tot 12.30u en op woensdag van 17 tot 19u)

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Andrea Tandt

Zonnebloem

bibliothecaris: Gerard Kins
de wet van 07/07/1969 bood vrijstelling tot het bezitten van een Akte van Bekwaamheid. pastoor Kins hoefde op basis van deze wet geen Akte te bezitten.
voorwaarden in deze wet? = op basis van beroep of ander diploma?

collectie: ongeveer 40% van de werken is Franstalig t.o.v. 60% Nederlandstalig. tijdens het verdere bestaan van de bibliotheek blijft de collectie in die verhouding opgebouwd.

de “activiteiten per maand” bieden interessante gegevens omdat de jaarstatistiek uitgesplitst wordt: er worden 9428 uitleningen geteld, gespreid over in totaal 112 uitleenzittingen. dat zijn gemiddeld 84 uitleningen per zitting, zou je denken.
als we echter, rekening houdend met de specifieke situatie van Nieuwpoort-Bad, de uitleningen tijdens het toeristisch seizoen isoleren, bekomen we een heel ander beeld: met 2895 uitleningen buiten het seizoen (tijdens 85 uitleenzittingen) komen we aan een gemiddelde van 34 uitleningen per zitting. tijdens het seizoen worden er echter 6533 uitleningen gerealiseerd (tijdens 27 uitleenzittingen), wat een gemiddelde betekent van maar liefst 241 uitleningen per zitting!

1970

Algemeen:
Toelage:       1 fr per inwoner.
7255 fr per bibliotheek
Zonnebloem en Davidsfonds : 10.000 fr extra voor buitengewone
verbeteringswerken.

Willemsfonds

Aangenomen openbare bibliotheek “Willemsfonds”
bibliothecaris: Roeland Colombie
Oostendestraat 13

Vanaf 14/05/1970 werd de bibliotheek principieel erkend door de provincie. Om toelagen te bekomen, diende de bibliothecaris de nodige formulieren in te vullen.
De personeelsbezetting bestond uit 1 parttime personeelslid: de bibliothecaris zelf.
In de stad waren toen verschillende bibliotheken actief. Roeland Colombie vond dat een bundeling van krachten kon leiden tot de oprichting van één stadsbibliotheek.

De bibliotheek beschikt over een aanwinstenregister en een auteurscatalogus. Er bestond een catalogus in boekvorm. Als plaatsingsstelsel werd het tiendelig stelsel toegepast. De leners kregen kennis van het reglement.
Colombie was vrijgesteld van een bekwaamheidsakte door het bezit van een diploma A1.

De bibliothecaris ontving een vergoeding van de staat (een toelage van 4000fr).
De gemeente verleende een toelage van 1fr per inwoner (7255fr), maar er was geen krediet voorzien voor vergoeding van de bibliothecaris.
(bron: brief van het stadsbestuur aan R. Colombie, dd. 19/06/1970)

De sluitingsperiode van de bibliotheek was rond Pasen en nieuwjaar. De bibliothecaris bracht de inspecteur op de hoogte van een verlofperiode.
(bron: brief R. Colombie aan V. Arickx, dd. 26/03/1970 en 07/12/1970)
De collectie bestond volledig uit Nederlandstalige werken.

leesgeld: 1fr (100 fr boekwaarde)
boete: 1fr
aantal openingsuren: 4 (op maandag en dinsdag van 18-20u)
Collectie: 2172 boeken
Uitleningen: 2183.

Davidsfonds

Marie-Jeanne Defreyne hield de bibliotheek ook in de jaren 1970 verder open.

Bibliothecaris : E.h. Marc Babylon

Toelagen : 1 fr per inwoner

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Andrea Tandt
Maya Van Malderen (°17/09/1954) werkte vanaf 1970 als vrijwilliger bij de zusters om de bibliotheek open te houden.
Het aantal leden van de raad van beheer van de bibliotheek was toegenomen. Uit de handtekeningen kunnen we volgende namen afleiden: J. Matthijs, Gustaaf Van Malderen, Marie-Madeleine Dehaemers (+ nog 2 onleesbaar). Pastoor Traen was nog steeds voorzitter.

Zonnebloem

bibliothecaris: Gerard Kins
De Beheerraad bestaat uit 3 leden met als voorzitter Victor Opsomer (Tennislaan 4).
Er was een leeshoek aanwezig met 3 tafels en 15 stoelen.

aantal openingsuren: 4 (op woensdag en zaterdag van 16 tot 18 u) + 6 tijdens seizoen (juli en augustus: op ma, wo en vr van 10 tot 12 u)
(OZ5)

1971

De stad Nieuwpoort fusioneerde met Ramskapelle en Sint-Joris (op 01/01/1971).

Uitleningen en boeken in de 4 vrije aangenomen openbare bibliotheken.
uitleningen              collectie (aantal boeken)
Davidsfonds :          3469                       4058
Willemsfonds:          3310                       2452
Sint-Laurentius:       2964                       2902
Zonnebloem:           8246                       6326

Willemsfonds

uitleenregister nr. 2
begonnen de 20/09/1971
afgesloten de [15/10/1972]
onvolledig, er kunnen enkel cijfers van 1971 uit gehaald worden
opmerkelijk: het Willemsfonds gebruikt uitleenregisters van het K.C.L.B. (Katholiek Centrum voor Lectuurinformatie en Bibliotheekvoorziening).
(OW3)

aantal uitleningen: 3310
collectie: 2452
(bron: Liberaal Archief)

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Kamiel Traen
Vertrek van de zusters naar het hoofdklooster te Beveren (Roeselare) in augustus 1971.
In afwachting van de aanstelling van Maya van Malderen bekleedde pastoor Kamiel Traen officieel de functie van bibliothecaris.

Voor het eerst is het vak “inschrijvingsgelden van lezers” ingevuld (35 fr). Vermoedelijk gaat het om een gift die in het verkeerde vak werd ingevuld, aangezien het bedrag niet in een logische verhouding staat met het aantal leners. Bovendien in de daaropvolgende jaren het vak “inschrijvingsgelden van lezers” niet meer ingevuld.

aantal uitleningen: 2964
collectie: 2902 boeken

Zonnebloem

bibliothecaris: Gerard Kins
Aan pastoor Kins werd van rechtswege een vrijstelling verleend tot het hebben van een bekwaamheidsakte tot het houden van een openbare bibliotheek.
(bron: brief van het Ministerie van Nationale opvoeding en Nederlandse cultuur, 01/03/1971)

De bibliotheek beschikte over een aanwinstenregister, maar niet over enige vorm van catalogus. De uitleningen werden in een register bijgehouden. Er was een dienstreglement. De bibliotheek beschikte over een leeshoek met naslagwerken en tijdschriften, maar niet over een aparte jeugdafdeling.
leesgeld: 1/100 en 2/100 (?)
maningsgeld: 1fr/week

Algemeen:
Toelage: 9000 fr voor 3 bibliotheken en 6740 voor ST-Laureins.

1972

Willemsfonds

bibliothecaris: R. Colombie
aangenomen openbare bibliotheek, adres: Oostendestraat 13 (Duynenhuys) te 8450 Nieuwpoort
erkend door de staat
kosteloosheid (er werd geen lidgeld gevraagd)
plaatsing van de werken: openkast
catalogi: op titel en 10-delig classificatiestelsel (siso?) – gedrukte catalogi
verlof: augustus (“ik heb Colombie nooit verlof weten nemen”)

collectie: 2804 boeken (1818 voor volw. en 988 jeugdboeken). er waren geen leeszaalwerken of magazijnwerken
leesgeld: voor volwassenen: 2 fr per boek, voor jeugd: 1 fr per boek
aantal openingsuren: 4 (op zondag van 10 tot 12u en op donderdag van 18 tot 20u)
(bron: Bibliotheekgids van België: deel 3 – provincie West-Vlaanderen / Gerard Beirens)

Davidsfonds

Aangenomen openbare bibliotheek “Davidsfonds”, adres: Recolettenstraat 9 te 8450 Nieuwpoort
(bron: Bibliotheekgids van België: deel 3 – provincie West-Vlaanderen / Gerard Beirens)
Bibliothecaris: EH Marc Babylon

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Kamiel Traen
Omdat pastoor Traen (officieel) bibliothecaris wordt, vervangt Marie-Madeleine Dehaemers hem als voorzitter van de bibliotheekcommissie.

Aangenomen openbare bibliotheek “Sint-Laurentius”, adres: Hemmestraat 14 te 8450 Nieuwpoort (Ramskapelle)
(bron: Bibliotheekgids van België: deel 3 – provincie West-Vlaanderen / Gerard Beirens)

Zonnebloem

bibliothecaris: Gerard Kins

Sint-Joris

Aangenomen openbare bibliotheek “Sint-Joris”, adres: Kerkstraat 7 te 8450 Nieuwpoort (Sint-Joris)

(bron: Bibliotheekgids van België : deel 3 – provincie West-Vlaanderen / Gerard Beirens)
Navraag bij Robert Geldhof (die al ruim 50 jaar in de gemeente woont) leert dat er in Sint-Joris nooit een openbare bibliotheek geweest is. In Sint-Joris heeft nooit een Kerkstraat bestaan. De informatie uit het adresboek klopt niet. Meneer Geldhof wees er bovendien op dat er meerdere gemeentes buiten Nieuwpoort zijn die eveneens Sint-Joris heten, bijv. Sint-Joris Beernem, Sint-Joris-Weert en Sint-Joris-Winge. Vermoedelijk zijn deze gegevens afkomstig van een andere gemeente.
Sint-Joris telde toen ongeveer 340 inwoners. Er was toen wel een schoolbibliotheek aanwezig in de gemeente (boeken waren bezit van de gemeenteschool).

Ontwikkeling

Vrije openbare bibliotheek “Ontwikkeling”, adres: Vaart-Zuid 21 te 8450 Nieuwpoort
(bron: Bibliotheekgids van België: deel 3 – provincie West-Vlaande
ren / Gerard Beirens)

Algemeen:
Toelagen: verplichte toelage : 3097fr aan de vier bibliotheken.
facultatieve toelage:3300 fr voor Davidsfonds, Willemsfonds ,
Zonnebloem. 2100 fr voor St-Laureins.

1973

Willemsfonds

adres: Oostendestraat 13
aantal openingsuren: 2 (open op zondag van 10 tot 12u)

aantal uitleningen (eind 1973): 9500

ter vergelijking: aantal inwoners van Nieuwpoort op 31/12/1973: 8090
10% van de bevolking is lid van de bibliotheek van het Willemsfonds.

De lokale pers maakt melding van de geplande verhuis van de Willemsfonds-bibliotheek naar ’t Kasteeltje.
<Men zal er een zaal voorbehouden voor de kulturele raad om er leesklub, konferenties, projekties enz. te houden. In het zaaltje ernaast zal men de bibliotheek van het Willemfonds onderbrengen.>
(HWN 30/11/1973)
(= zaaltje boven, want in hetzelfde artikel is er nog sprake van de stortbaden)

[“De driejaarlijkse prijs van de stad Nieuwpoort:
Voor de eerste maal wordt een driejaarlijkse prijs ingesteld door de stad Nieuwpoort met een waarde van 25.000 fr. Het indienen van de manuscripten is voorzien voor einde mei 1975 en de bekroning gaat door in de maand oktober 1975 tijdens de kulturele week.
…De schrijver moet te Nieuwpoort geboren zijn of er ten minste één jaar gevestigd zijn.”]
(HWN 16/11/1973)

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Kamiel Traen

Zonnebloem

bibliothecaris: Gerard Kins
Zonnebloem, Albert I-laan 275
aantal openingsuren:
buiten het seizoen: 4 (open op woensdag en zaterdag van 16 tot 18u), tijdens het seizoen (in juli en augustus): 6 (op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 10 tot 12u)
Het openkaststelsel werd toegepast. Er werd geen inschrijvingsgeld gevraagd. De bibliotheek beschikte over een leesruimte van 6 op 5 m met  3 tafels en 12 stoelen. De bibliotheek is niet ingeschakeld in het leenverkeer onder bibliotheken en evenmin in een leendienst van wisselcollecties. Uitbreidingsactiviteiten heetten toen “library-extension” activiteiten. Er werden geen uitbreidingsactiviteiten gemeld en ook het vak “samenwerking met de andere bibliotheken uit de gemeente” bleef oningevuld.
leesgeld: 1%(?)
maningsgeld: 1%

Boekerijen:
1) Davidsfonds (Nieuwpoort-stad)
Recollettenstraat 9 (Gebouw van de Arme Klaren), open op zondag van 10 tot 12u
2u per week open
2) Sint-Laurentius (Ramskapelle)
Hemmestraat 14, open op zondag van 11 tot 13u
2u per week open
3) Willemsfonds (Nieuwpoort-stad)
Oostendestraat 13, open op zondag van 10 tot 12u
2u per week open
4) Zonnebloem (Nieuwpoort-bad)
Albert I-laan 275, buiten het seizoen open op woensdag en zaterdag van 16 tot 17u, in juli en augustus op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 10 tot 12u
2u per week open buiten het seizoen
6u per week open tijdens het seizoen

enkel deelgemeente Sint-Joris beschikt niet over een bibliotheek. bij de bibliotheek in Nieuwpoort-bad valt op dat de openingsuren anders zijn in het toeristisch seizoen. tijdens het seizoen telt deze bibliotheek het grootste aantal openingsuren.

Algemeen:
Toelagen: verplichte toelage: 3103 fr / 4 bibliotheken
facultatieve toelagen : 3300 fr/ Willemsfonds, Davidsfonds en Zonnebloem
2100 fr Ramskapelle

1974

wetgeving:De gemeente is verplicht tenminste 1,50 fr. per inwoner te besteden aan de eigen en aangenomen bibliotheken. Ze mag evenwel facultatieve subsidies toekennen aan de vrije bibliotheken.
In Nieuwpoort werden er, naast de verplichte toelage, facultatieve subsidies toegekend aan de openbare bibliotheken.

<Naast de school heeft de openbare bibliotheek een belangrijke rol gespeeld in de volksontwikkeling. De bibliotheek bood ook voor minder ontwikkelde of minder gegoede mensen toegang tot kennis en ontspanning.>
In de provincie West-Vlaanderen zijn er een 300-tal openbare bibliotheken, waaronder één provincialen en een 7-tal gemeentelijke (bijv. Veurne). De andere zijn vrije openbare bibliotheken, d.w.z. bibliotheken ingericht door particulieren of vrije instellingen en daarna door staat, provincie, gemeente erkend. De gemeente is verplicht tenminste 1,50 fr. per inwoner te besteden aan de eigen en aangenomen bibliotheken. Ze mag evenwel facultatieve subsidies toekennen aan de vrije bibliotheken.

Over de oorsprong van de vrije bibliotheken kan heel wat afgeleid worden uit de namen. Voor een vijftigtal is het heel prozaïsch: aangenomen of openbare bibliotheek of nog volksbibliotheek. Bijna de helft staat evenwel onder bescherming van dezelfde heilige als de parochie. Op andere plaatsen verkoos men andere bekende namen (bijv. Lode Zielens). Heel wat bibliotheken erfden de naam van een sociale of culturele beweging of ook van het lokaal van die beweging: Willemsfonds, Davidsfonds, Volkshuis, … Bij een laatste reeks klinken de namen als leuzen: Onze Plicht, Nut en Vermaak, Opdat ons Volk leze, Leest en leert, Kennis zal U redden, …>
(bron NUS afl. 1/1974)

Nieuwpoort telde in 1974 vier vrije aangenomen openbare bibliotheken:
1) Davidsfonds
Recollettenstraat 9, open op zondag van 10 tot 12u
2u per week open
2) Willemsfonds
Oostendestraat 13 è Hoogstraat 2, open op zondag van 10 tot 12u
2u per week open
3) Zonnebloem (Nieuwpoort-bad)
Albert I-laan 275, open op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12u
6u per week open
4) Sint-Laurentius (Ramskapelle)
Hemmestraat 14, open op zondag van 11 tot 13u
2u per week open

Toestand 1974:
Er zijn 4 bibliotheken: Davidsfonds, Sint-Laurentius, Willemsfonds en Zonnebloem, die voldoen aan de bepalingen van K.B. dd. 19/10/1921 en die moeten gesubsidieerd worden pro-rata 1,50 fr per inwoner.
Voor 1974 is de verplichte uitgave voor deze betoelaging 8.100 inwoners x 1,50 fr = 12.150 fr (3.037 fr per bibliotheek). Een facultatieve toelage van 12.000 fr werd in de begroting ingeschreven.
In 1973 werd de toelage onder de bibliotheken verdeeld naargelang het aantal inwoners. In 1974 wil men dit wijzigen aangezien “de belangrijkheid van de vier bibliotheken niet evenredig is aan de ontvangen toelage”. De belangrijkheid van de bibliotheken werd vastgesteld op basis van het jaarrapport dat de bibliotheken aan de provincie bezorgden. Als parameters worden het aantal boeken en het aantal uitleningen gebruikt.
aantal boeken                   aantal uitleningen              totaal
Davidsfonds            4.156 (25%)            2.981 (14%)                      7.137 (19%)
Sint-Laurentius        3.078 (19%)            3.265 (15%)                      6.343 (16%)
Willemsfonds           2.804 (17%)            6.232 (29%)                      9.036 (24%)
Zonnebloem            6.365 (39%)            9.242 (42%)                     15.607 (41%)

In de nota aan het college werden volgende afspraken voorgesteld:

(bron: nota voor het schepencollege betreffende de subsidiëring van de openbare bibliotheken, door K. Lemahieu, 24/07/1974)
Deze nota werd met een begeleidende brief (dd. 08/08/1974) aan de vier bibliotheken verstuurd en er werd hen om een reactie gevraagd.

“Kulturele raad bereidt winterseizoen voor.
Om alle discriminatie tussen de bestaande bibliotheken van onze stad te onderscheppen had men vooropgesteld een <werkgroep bibliotheek> op te richten in de schoot van de kulturele Raad. Van een bepaald zijde wenste men daarop niet in te gaan.”
(HWN 26/07/1974)

Willemsfonds

Verhuis van de bibliotheek van het Willemsfonds van de Oostendestraat (Duynenhuys, Oostendestraat 13) naar ’t Kasteeltje (hoek Hoogstraat-Langestraat, Hoogstraat 2). Het aantal openingsuren werd opgetrokken van 2 naar 4 uren (op zondag van 10 tot 12u en op donderdag van 18 tot 20u).
(IW5)

aantal leners: 350
aantal uitleningen : 6232
collectie: 2804
aantal openingsuren: 2 è 4

De bloei van de bibliotheek is voor een groot deel te danken aan de inzet van de bibliothecaris Roeland Colombie.
ter vergelijking: aantal inwoners van Nieuwpoort op 31/12/1974: 8116
4,31% van de bevolking is lid van de bibliotheek van het Willemsfonds.

uitleenregister nr. 5
begonnen de [07/02/1974]
afgesloten de [12/09/1974]

Davidsfonds

Recollettenstraat 9
aantal uitleningen: 2981
collectie: 4156

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Kamiel Traen en vanaf 1 oktober: Marja Van Malderen
Pastoor Kamiel Traen (°20/07/1909) gaat op rust in oktober 1974.
(HWN 04/11/1974)
(IR2)
Pastoor M Lannoye is voorzitter van de Raad van Beheer

Maya Van Malderen

Marja Van Malderen behaalde de Akte van Bekwaamheid op 27/02/1974. Zij volgde deze opleiding in Kortrijk. Vanaf 01/10/1974 werd Marja Van Malderen officieel bibliothecaris.
De bibliotheek was open op zondag van 10.30 tot 12.30u.
Er werd ongeveer evenveel fictie als non-fictie aangekocht, maar romans en verhalen werden veel frequenter uitgeleend dan non-fictie.

aantal uitleningen: 3265
collectie: 3078 boeken
aantal openingsuren: 2

“Centrale bibliotheek wenselijk voor Nieuwpoort. Ook ons stadsbestuur op advies van de Kulturele Raad, begint meer en meer aan te sturen op het inrichten van een centrale bibliotheek. Dit is echter een delikaat probleem. De vier bestaande bibliotheken willen zelfbeschikkingsrecht. Het schijnt nochtans wenselijk, dat er in onze stad een centrale bibliotheek komt, met een aantal openingsuren en personeelsleden aangepast aan het bevolkingsaantal en de groeiende behoefte. Voor Nieuwpoort-Bad, Ramskapelle, St-Joris en eventueel andere gefusioneerde gemeenten kunnen uitleenposten worden voorzien, die slechts part-time open zijn. De bestaande bibliotheken kunnen best die rol vervullen. (...) Een pluralistische bibliotheekkommissie neemt het beheer en de supervisie waar.”
(HWN 06/12/1974)

Zonnebloem

Zonnebloem, Albert I-laan 275

collectie: 6365
aantal uitleningen: 9242
aantal openingsuren: 6 (op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12u)

Lucien Billiet “Medewerker Billiet uit Nieuwpoort-Bad is reeds dertig jaar onderwijzer” (HWN 11/10/1974)

AlgemeenToelagen:
Vaste toelage: 3037 fr
Facultatieve toelage: 3300 fr voor Willemsfonds, Davidsfonds,    Zonnebloem. 2100 fr voor St-Laureins.

1975

Willemsfonds

Hoogstraat 2

Hoewel de bibliotheek pas verhuisd is, kampt ze reeds met plaatsgebrek:
<De bibliotheek “Willemsfonds” ondergebracht in een kleine zaal van ’t Kasteeltje heeft met plaatsgebrek te kampen. Men moet lang zijn beurt afwachten en zich tussen de boekenrekken wringen. Waarom niet de tweede verdieping gebruiken? Met 12.000 boeken-uitleningen is deze bibliotheek zeker een weldaad voor onze bevolking. Wanneer komt er trouwens een leeszaal in ’t Kasteeltje?>
(HWN 28/02/1975)

Bibliothecaris R. Colombie behaalt de bekwaamheidsakte op 21/06/1975. Weekprestatie in uren: 8

aantal leners: 457
aantal uitleningen: 11970
collectie: 4005 boeken
aantal openingsuren: 4 (open op zondag van 10 tot 12u en op donderdag [van 18] tot 20u)

Van 1975 moet het Willemsfonds 200 fr per maand betalen voor gebruik
van lokaal, licht en verwarming.

Davidsfonds

Marie-Jeanne Defreyne volgde samen met Marc Babylon in Oostende de opleiding tot het behalen van de Akte van Bekwaamheid. Zij behaalde de Akte op 18/06/1975.
(ID7) (OD2) (OD25)

aantal openingsuren: 2 (op zondag van 10 tot 12u)

 “Voorlopig nog geen centralizatie van de bibliotheken.
… Buiten de bibliotheek Willemsfonds is niemand van de andere bibliotheken geneigd om over te gaan tot centralisatie. De tijd schijnt daartoe nog niet rijp te zijn...”
(bron: HWN 01/08/1975)

Marie-Jeanne Defreyne:

Sint-Laurentius

Sint-Laurentius, adres: Hemmestraat 14, open op zondag van 10.30 tot 12.30u
in de loop van 1975 is er een uitleensessie bijgekomen op woensdagnamiddag (van 15.30 tot 17.30u)

aantal openingsuren: 2 è 4
Marja Van Malderen is bibliothecaris van Sint-Laurentius tot bij de overname van de bibliotheek in 1997. De bibliothecaris is “voltijds” werkzaam (= aantal uren? in combinatie met onderwijs?)
De voorzitter van de raad van beheer is Marcel Lannoye. Verder maken Gustaaf Van Malderen en Marie-Madeleine Dehaemers deel uit van de raad van beheer van de bibliotheek.
De bibliotheek is nog niet ingeschakeld in het interbibliothecair leenverkeer. De bibliotheek is ingeschakeld in de leendienst van wisselcollecties en in 1975 ontleende de bibliotheek 12 kisten van ong. 80 boeken. (= via ruilbibliotheek Veurne?)

Zonnebloem

Zonnebloem, Albert I-laan 275
aantal openingsuren: 6

1) Davidsfonds
Recollettenstraat 9A, open op zondag van 10 tot 12u
2u per week open
2) Willemsfonds
Hoogstraat 2, open op zondag van 10 tot 12u en op donderdag [van 18] tot 20u
4u per week open
3) Zonnebloem (Nieuwpoort-bad)
Albert I-laan 275, open op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12u
6u per week open
4) Sint-Laurentius (Ramskapelle)
Hemmestraat 14, open op maandag van 11 tot 13u
2u per week open

Algemeen:
Toelagen: Verplichte toelage: 3037 fr voor elke bibliotheek
Facultatieve toelage: 9508 fr Willemsfonds
3045 fr Davidsfonds
8443 fr Zonnebloem
3256 fr St-Laureins

1976

Willemsfonds

Hoogstraat 2, open op zondag van 10 tot 12u en op donderdag van 18 tot 20u

aantal lezers: 523
aantal uitleningen: 16.005
collectie: 4.468 boeken (uitsluitend Nederlandstalige werken)
aantal openingsuren: 4

Davidsfonds

pastoor in Nieuwpoort-stad: Alfons Vanden Berghe
onderpastoor in Nieuwpoort-stad: M. Babylon (Hoogstraat 67)
onderpastoor in Nieuwpoort-stad: R. Vandecasteele (W. De Roolaan 98)

Marie-Jeanne Defreyne hield de bibliotheek open, samen met Jeanine Delanghe. Jeanine hield de bibliotheek open op donderdag en verving Marie-Jeanne Defreyne als zij verhinderd was.
Later voerde Marc Babylon de taken van bibliothecaris uit. “Hij hield alles onder controle, besliste bijv. welke boeken aangekocht werden. Met aankoopsuggesties van het personeel werd wel rekening gehouden. Het kwam erop neer dat vrouwen enkel uitvoerende taken deden.” Voor de collectievorming werd [door Marc Babylon] soms beroep gedaan op Martin Dobbels, leraar Nederlands, en zijn echtgenote Solange Theys.

Zonnebloem

Zonnebloem, Albert I-laan 275
aantal openingsuren: 6

1) Davidsfonds
Recollettenstraat 9A, open op donderdag van 17 tot 19u en op zondag van 10.30 tot 12.30u
4u per week open
2) Willemsfonds
Hoogstraat 2, open op zondag van 10 tot 12u en op donderdag van 18 tot 20u
4 u per week open
3) Zonnebloem
Albert I-laan 275, open op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12u
6u per week open
4) Sint-Laurentius
Hemmestraat 14, open op zondag van 10.30 tot 12.30u en op woensdag van 15.30 tot 17.30u
4u per week open

Algemeen:
Toelagen: Verplichte toelage: 3037 fr voor 4 bibliotheken.
Facultatieve toelage: 15275 fr Willemsfonds
8244 fr Davidsfonds
8891 fr Zonnebloem
3990 fr St-Laureins

1977

Willemsfonds

Op 17 mei 1977 werd er een overeenkomst gesloten tussen het Willemsfonds (voorzitter R. Pieters en bibliothecaris R. Colombie) en het stadsbestuur (burgemeester G. Mommerency en waarnemend secretaris R. T’Jaeckx) i.v.m. de overname van de bibliotheek van het Willemsfonds.

“Met ingang van 1 januari 1978 neemt het Nieuwpoorts stadsbestuur de boeken en het meubilair van bibliotheek Willemsfonds over, waardoor zal kunnen worden gestart met een Stedelijke Bibliotheek, welke eenmaal het Onthaalcentrum op de Badplaats voltooid is, aldaar zal worden ondergebracht. Burgemeester Mommerency gaf de verzekering dat de andere bibliotheken te Nieuwpoort verder zullen mogen blijven rekenen op de subsidiëring zoals die door het Ministerie Cultuur zijn voorgeschreven. Toch liet de burgemeester tussen de lijnen door zijn hoop uitschijnen dat uiteindelijk deze bibliotheken bij de Stedelijke zouden aansluiten, en dit uit eigen beweging.”
(Gemeenteraad te Nieuwpoort [1977]) (doc 29a)

Op 26 november 1977 schrijft R. Colombie aan W. Vermote (schepen van cultuur) dat de boekenrekken doorgezakt zijn. Hij vraagt of de gemeente enkele schoolbanken wil lenen aan de bibliotheek, zodat de boeken daar op kunnen worden gelegd.
“Gezien deze rekken niet meer bruikbaar zijn staan we voor een enorm probleem. (...) Dit is natuurlijk geen ideale oplossing maar zou toch geen sluiting van de bibliotheek noodzaken. Deze banken zouden tegen de muren kunnen geplaatst worden wat meteen een ontlasting van het midden van de zaal zou meebrengen (deze buigt door onder het gewicht van de rekken).”

<De tijd dat een bibliotheek enkel voorzag in ontspanningslektuur is voorbij. Meer en meer ontstaat de vraag naar wetenschappelijke lektuur, werken over vrijetijdsbesteding, verhandelingen over aktuele onderwerpen enz. De Nieuwpoortse jeugd heeft behoefte aan degelijk dokumentatiemateriaal voor haar studies. Tot op heden was ze verplicht zich hiervoor te richten naar de bibliotheken van Veurne en Oostende. Het oprichten van een stadsbibliotheek beantwoordt dan ook aan de verzuchtingen van vele inwoners en zal zeker naar waarde geschat worden.>
(NUS nr. 4/1977)

In [1977] publiceerde het Nationaal Bibliotheekfonds vzw een aantal tips voor de bibliothecaris. Hierbij de meest markante:
<De tijd is voorbij dat verfomfaaide, vuile lodderiguitziende boeken nog op het rek geplaatst, laat staan uitgeleend worden.
Het signeren van boeken moet zorgvuldig en eenvormig gebeuren. De etiketten of kleursignaturen mogen niet “dansen”, moeten dus op een lijn aangebracht worden.>
(doc 26)

Een bord met de gegevens: “Stadsbbiliotheek
Open op
Zondag van 10 tot 12 uur
Woensdag van 18 tot 20 uur
Toegang vrij”
wordt aan de gevel van ’t Kasteeltje gehangen.

Sint-Laurentius

<Iedereen ging akkoord met het voorlopig besluit tot openbare verkoop gewezen gemeenteschool, centrum Ramskapelle. Het betreft hier 429 m2 aan gebouwen en circa 1200 m2 speelplaats. De tuin blijft stadseigendom en zal volgens burgemeester Mommerency dienen om later eventueel een speelplein te kunnen aanleggen.>
(Gemeenteraad te Nieuwpoort [1977]) (doc 29a)
Aanneming van de bibliotheek door de gemeente (20 febr 1957 : periode 20 jaar) vervalt
op 20 februari 1977.

Zonnebloem

Zonnebloem, Albert I-laan 275
bibliothecaris: Gerard Kins
bij bibliotheektechnisch personeel werden 2 deeltijdse personeelsleden ingevuld (zonder vrijstelling voor het bezitten van de Akte).
aantal openingsuren: 6 tijdens het seizoen (s) open op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12u
voorzitter van de beheerraad: Rémi Verheyen (Zeedijk 48). De beheerraad (3 leden) vergaderde 1 keer in 1977.

1) Davidsfonds
Recollettenstraat 9A, open op donderdag van 17 tot 19u en op zondag van 10.30 tot 12.30u
4u per week open
2) Willemsfonds
Hoogstraat 2, gelijkvloers, open op zondag van 10 tot 12u en op donderdag van 18 tot 20u
4u per week open
aantal uitleningen: meer dan 16.000
3) Zonnebloem
Albert I-laan 275, (s) open op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12u
6u per week open
4) Sint-Laurentius
Hemmestraat 14, open op zondag van 10.30 tot 12.30u en op woensdag van 15.30 tot 17.30u
4u per week open

Algemeen:
Toelagen: Verplichte toelage : 3037 fr / 4 bibliotheek
Facultatieve toelage : 15275 fr Willemsfonds
8244 fr Davidsfonds
8891 fr Zonnebloem
3990 fr St-Laureins

1978

stadsbibliotheek

Op 1 januari 1978 werd de collectie van de Willemsfondsbibliotheek overgenomen en werd er een stedelijke bibliotheek ingericht. De stadsbibliotheek werd ondergebracht op de eerste verdieping van ’t Kasteeltje (Hoogstraat 2). Dit gebouw, het voormalig hôtel de l’Espérance,  werd in 1986 geklasseerd. Het ligt op de hoek van de Hoogstraat en de Langestraat.

schilderij: portret van Prof. Dr J.L. Kesteloot (hing in ’t Kasteeltje)
(KS21)

aantal uitleningen: 18.931
aantal openingsuren: 4 (op zondag van 10 tot 12u en op woensdag van 18 tot 20u)

Op 5 februari 1978 richt R. Colombie een schrijven aan het college, waarin hij de huisvesting van de bibliotheek aanklaagt. De toestand is schrijnend. De bibliothecaris stelt voor om de bibliotheek onder te brengen in één van de zaaltjes boven de Vismijn.

“Zoals u weet zitten we momenteel in een erbarmelijke toestand. De boeken liggen, bij gebrek aan rekken, in hoopjes op de vloer zodat er van klassificatie geen sprake is. Gedurende de uitleningen moeten de mensen over de vloer kruipen om hun gewenste lectuur te vinden. Het geheel maakt de indruk van een uitverkoop.
Wat erger is, is dat de vloer geweldige verzakking vertoont en deze verzakking, ondanks dat de rekken weg zijn, nog doorgaat. Op sommige plaatsen voel je de vloer bewegen. (...)
Zou er, gezien deze enorme problemen, door het gemeentebestuur niet kunnen overwogen worden, de bibliotheek onder te brengen in één van de zaaltjes boven de vismijn? De ligging is ideaal, er is verwarming, de geluidsisolatie is zoals het hoort, de vloer is beter bestand tegen belasting. Kortom het geheel zou de naam stadsbibliotheek waardig zijn.”
(brief van R. Colombie aan het college, 05/02/1978)
(IS7)

Plaatsingsstelsel: Cutter + Siso
<Cutter: een logisch en ook zeer op de bibliotheekpractijk ingesteld systeem is dat van den Amerikaanschen bibliothecaris Charles Amni Cutter, bekend als “Expansive Classification”. Het bezigt alle letters van het alfabet en in tweede orde cijfers.>
(bron 39)

De bibliotheek vindt onderdak in Zaal Noord van de Vismijn.

wetgeving: Decreet van 19 juni 1978 betreffende het Nederlandstalige openbare bibliotheekwerk, zoals gewijzigd bij decreet van 21 december 1988, bepaalt dat hogervermelde wet van 17 oktober 1921 van toepassing blijft tot 31 december 1990. Dit houdt in dat de momenteel nog erkende vrije en aangenomen openbare bibliotheken ten laatste op 1 januari 1991 kunnen worden overgenomen door de gemeente.
De erkende vrije en aangenomen openbare bibliotheken die wensen overgenomen te worden en die tot op heden daartoe nog geen aanvraag bij de gemeenten hebben ingediend moeten dan ook zo spoedig mogelijk contact opnemen met de gemeente ten einde tot een overeenkomst te komen conform de bepalingen van het K.B. van 23 juli 1979 betreffende de overname van privaatrechterlijke openbare bibliotheken door de gemeenten.

Samengevat zal deze regeling inhouden dat in gemeenten waar momenteel geen op het decreet erkende gemeentelijke openbare bibliotheek functioneert, de wet ’21 bibliotheek verder kan erkend en gesubsidieerd blijven tot uiterlijk 31 december 1994.
De vrije en aangenomen wet ’21 bibliotheken moeten wel tegen 31 december 1991 hun overname bij de gemeente hebben aangevraagd, zo niet verliezen zij hun recht van overname.

wetgeving: Volgens het bibliotheekdecreet van 19 juni 1978 moet de gemeentelijke bibliotheek, om erkend te kunnen worden, beschikken over een beheerraad.

wetgeving: Art. 11 Elke gemeente van het Nederlandstalige taalgebied, die niet werd toegestaan zich te verenigen met een aangrenzende gemeente voor het oprichten en organiseren van een erkende gemeentelijke openbare bibliotheek, moet vóór 1 januari 1982 beschikken over een erkende deeltijds werkende gemeentelijke openbare bibliotheek, waarvan de hoofdbibliotheek ten minste beschikt over een openkastuitleenruimte voor de volwassenen en de jeugd. (doc 38)

Nieuwpoort uw stad: afleveringen van 1978-1982 doorgenomen: bevatten vrijwel geen informatie over de bibliotheken (behalve adresgegevens in NUS nr. 3/1978)
1) Davidsfonds
Recollettenstraat 9A, open op donderdag van 17 tot 19u en op zondag van 10 tot 12u
2) Gemeentelijke bibliotheek
zaal Zuid [sic] Vismijn, open op zondag van 10 tot 12u en op woensdag van 18 tot 20u
3) Zonnebloem
Albert-I laan 275, open op maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 10 tot 12u en op zaterdag van 16 tot 17u
4) Sint-Laurentius
Hemmestraat 14, open op zondag van 10.30 tot 12.30u en op woensdag van 15.30 tot 17.30u

Sint-Laurentius

Hemmestraat 14
aantal openingsuren: 4 (op zondag van 10.30 tot 12.30u en op woensdag van 15.30 tot 17.30u)
Er werd nieuw meubilair aangekocht: boekenrekken, leeszaalmeubilair en een uitleenbalie.

Zonnebloem

Zonnebloem, Albert I-laan 275
aantal openingsuren: 7 (op maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 10 tot 12u en op zaterdag van 16 tot 17u)
Het leengeld per boek is afgeschaft en er wordt nu 50fr lidgeld per jaar gevraagd.
voorzitter van de beheerraad: Rémi Verheyen

1979

stadsbibliotheek

Stedelijke bibliotheek, zaal Noord in de Vismijn (8450, Nieuwpoort)

aantal uitleningen: 21.312
aantal openingsuren: 4 (op zondag van 10 tot 12u en op woensdag van 18 tot 20u)

Raadslid Rommelaere heeft kritiek op de subsidies voor de bibliotheken. Hij vindt dat er een discriminatie is tussen de stadsbibliotheek, waarvoor 300.000 fr voorzien is in de begroting, terwijl de privaatrechterlijke bibliotheken slechts 30.000 fr subsidie ontvangen. <Burgemeester Mommerency is altijd voorstander geweest van een stadsbibliotheek.>
(HWN 05/01/1979)

<Voor de uitlening wordt een minimale tegemoetkoming gevraagd. Zo betaalt de jeugd 1 fr. per boek en de volwassenen 2 fr. per boek. De boeken mogen 14 dagen behouden worden en de periode kan desnoods verlengd worden. (…) Voegen wij hier nog aan toe dat de toegang tot de bibliotheek gratis is en geen enkele verplichting met zich meebrengt.>
(NUS nr. 1/1979, artikel geschreven door R. Colombie)

Dienstreglement 1979 en de verschillen met de huidige werking:
-Er werd toen leengeld gevraagd, maar het lidmaatschap was gratis.
-De vraag naar wetenschappelijke werken bleef stijgen. Er konden reeds aankoopsuggesties ingediend worden.
-Personen die niet ingeschreven waren in het bevolkingsregister van Nieuwpoort moesten een waarborgsom van 100 fr per geleend boek betalen. Alles werd in het register van de in
consignatie gegeven bedragen genoteerd.
(IS6)

K.B. van 1 september 1979 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 8 januari 1980, p. 212 e.v.) betreft de inrichting van de lokalen en het boekenbezit:

17/05/1979 brief van M. Babylon aan het college: <Uit de omzendbrief van 17 april 1979 gericht aan de Openbare Bibliotheken van Nieuwpoort en uit de daarin aangekondigde maatregelen, begrijpen wij dat er aangestuurd wordt op fusie van de plaatselijke bibliotheken. In het decreet wordt echter niet bepaald hoe de fusie moet gebeuren. Dat is precies het punt waarop eerdere fusieplannen zijn gestrand. De Openbare Bibliotheek, Recollettenstraat 9A te Nieuwpoort blijft bereid daarover een nieuw gesprek te openen.>

Davidsfonds

Davidsfonds Nieuwpoort opnieuw van start
Na enkele jaren niet aktief te zijn geweest, gaat de eens zo bloeiende afdeling opgericht in 1880, opnieuw van start.”
(Bron HWN 2/12/1979)

Zonnebloem

aantal openingsuren: buiten seizoen 4 (wo en za van 16 tot 18u), tijdens het seizoen: 6
leden van de beheerraad: Rémi Verheyen, Gerard Kins, M. De Vreese
De bibliotheek beschikt over een titelcatalogus. Er wordt gebruik gemaakt van het tiendelig plaatsingsstelsel.

1980

stadsbibliotheek

In 1980 werd de stedelijke bibliotheek officieel erkend. De bibliotheek was toen in de bovenzaal van het Kasteeltje gevestigd (Hoogstraat 2, 8450 Nieuwpoort).
De bibliotheek was zes uren per week open voor het publiek: op zondag (van 10-12u), op woensdag en op vrijdag (telkens van 18-20u).

aantal leners: ?
aantal uitleningen: 22.402
collectie: 7.618 (31 rekken)
aantal openingsuren: 6

Oprichting van een werkgroep literatuur onder impuls van mevrouw Moortgat. De bedoeling was om de mensen tot lezen aan te zetten. Men wou af en toe met elkaar van gedachten wisselen omtrent bepaalde schrijvers en werken en af en toe een literaire avond inrichten met een auteur als gast (bijv. in februari 1981: Mireille Cottenjé).
(bron: NUS afl. 5/1980)

In 1980 bestaat de ijdele hoop dat het Cultureel centrum eindelijk uit het slop zal geraken. Men voorziet al dat de bibliotheek deel zal uitmaken van het gebouwencomplex dat als cultureel centrum zal fungeren.

menu