GESCHIEDENIS BIBLIOTHEKEN TE NIEUWPOORT

Geschiedenis van de bibliotheken te Nieuwpoort

1981 - 2002

1981

stadsbibliotheek

De bestaande stortbaden (<…Talrijk zijn de stadsgenoten – en in het seizoen ook de vreemden – die er prijs op stellen hun lichaam tegen de zondag een flinke “schrobbing” te geven.> (NUS 1973, afl 1) in ’t Kasteeltje (gelijkvloers) worden verbouwd tot een volwaardige bibliotheek.

31/08/1981: plan verbouwingen van ’t Kasteeltje: plan Nieuwe toestand en 21/08/1981 plan details van de rekken
(doc 37) (IS8)

aantal leners: 590
aantal uitleningen: 19.850

Sint-Laurentius

Er werd geen vraag tot erkenning volgens het decreet van 19/06/1978 ingediend.

De voorzitter van de raad van beheer is Walter Ramon. Verder maken Gustaaf Van Malderen en Marie-Madeleine Dehaemers deel uit van de raad van beheer van de bibliotheek.

Zonnebloem

catalogus bibliotheek Zonnebloem (map Nederlandse romans+ map Franse romans), met bijvoegsel 1981
(KZ1)

1982

stadsbibliotheek

Volgens het bibliotheekdecreet van 19 juni 1978 moet de gemeentelijke bibliotheek, om erkend te kunnen worden, beschikken over een beheerraad. In 1981 werd een aanvraag ingediend om tot oprichting van een beheerraad voor de bibliotheek over te gaan. In 1982 ging de bibliotheekcommissie van start.
Het beheersorgaan van de bibliotheek is samengesteld uit 25 leden en beantwoordt aan formule B voorzien door het cultuurpact. Van de 25 leden zijn 7 personen aangeduid volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen in de gemeenteraad; 8 leden vertegenwoordigen het socio-culturele veld waaronder raden en scholen en 10 vertegenwoordigen de bibliotheekgebruikers.

Op 25/02/1982 werd een aanvraag tot erkenning ingediend [bij het ministerie].
(bron: verslag verg. beheerraad 29/05/1987)

Op 24/08/1982 werd de bibliotheekcommissie voor het eerst bijeen geroepen.
Om als stemgerechtigd lid in de beheerraad te kunnen zetelen moest men inwoner van Nieuwpoort zijn. De heer F. Kimpe werd verkozen tot voorzitter. Mevrouw Moortgat werd aangesteld als 1ste ondervoorzitter en de heer Mouton als 2de ondervoorzitter. De heer Colombie werd aangesteld als secretaris.
Aangezien het voor de bibliothecaris onmogelijk was om voor elke aankoop de beheerraad samen te roepen voor advies, zal de beheerraad er vooral over waken dat de aankopen gespreid worden over verschillende boekhandels. De bibliothecaris kon over een bedrag van 300.000 fr beschikken voor vrije aankopen. Voor het overige bedrag werden lijsten ter advies voorgelegd aan de beheerraad.
(bron: verslag verg. beheerraad 24/08/1982)

Als voorname taak zal de kommissie haar goedkeuring moeten verlenen aan het aankopen van nieuwe boeken.
(HWN 16/04/1982)

De officiële opening van de bibliotheek in ’t Kasteeltje was op zaterdag 28 augustus 1982 om 11u.

In zijn toespraak n.a.v. de officiële opening schetste de bibliothecaris R. Colombie de weg die de bibliotheek op het vlak van huisvesting al had afgelegd:
<Gestart als kleine bibliotheek in de plaats waar nu het secretariaat van de muziekakademie gevestigd is, bleek deze vlug te klein te zijn om alle boeken te plaatsen. Door het stadsbestuur werd vervolgens de zaal op de 1ste verdieping van het gebouw ter beschikking gesteld. Om veiligheidsredenen werd er door het stadsbestuur beslist om de zaal Noord van de Vismijn in te richten als gemeentelijke bibliotheek. Later werd beslist om de stortbaden om te bouwen tot nieuwe bibliotheek.>
(toespraak R. Colombie op 28/08/1982)

De bibliotheek krijgt de naam “Zaal Monnié”. (De vroegere “Zaal Monnié” zou voortaan “Zaal Kesteloot” worden.)

Roeland Colombie deed de aankoop van de boeken en de uitleendienst in zijn vrije tijd. Hij leidde de bibliotheek gedurende 28 jaar (van 1968-okt. 1996).

In 1982 werd een bedrag van 1.041.775 fr. begroot voor de bibliotheek.
De aankoop van de boeken nam de grootste hap uit het budget: 304.500 fr. voor romans, 167.940 fr. voor wetenschappelijke boeken, 94.875 fr. voor jeugdboeken, 252.000 Bfr. voor referentiewerken, 30.240 fr. voor tijdschriften, 13.240 fr. voor dagbladen. Andere uitgaven typisch voor die tijd zijn 2.500 fr. voor de aankoop van steekkaarten en 7.200 fr. voor 4 steekkaartenbakken. Bij de ontvangsten vallen de lezersbijdragen op (24.000 fr.)
bedrag lidgeld? nog bijdrage voor ontlening of ontlening al kosteloos?

aantal leners: 644 (7,7 % van de bevolking)
aantal uitleningen: 22.487
collectie: 9.529 (tussen 1978 en 1982 werden er 4576 boeken gekocht)
aangekochte werken in 1982: 1378 (620 wetenschappelijke werken, 519 romans, 239 jeugdboeken)
totale collectie: 9259 werken
aankoop van de collectie gebeurde met gemeentelijke toelage, provinciale toelage en staatstoelage

De samenwerking met de scholen moest nog verder vorm krijgen:
Een achttal klassen van het Sint-Bernarduscollege hebben de bibliotheek bezocht. [“Het was min of meer zelfbediening.” bron: Henri Legein]

Davidsfonds

Pastoor Pattou kwam in Nieuwpoort in 1982. [datum aanstelling?]
Pattou (tel. gesprek): “Ik heb de bibliotheek geërfd van mijn voorganger (Babylon). De bibliotheek stelde toen niet veel meer voor, er waren vooral niet genoeg nieuwe boeken.”

Sint-Laurentius

Als uitbreidingsactiviteit wordt reclame opgegeven. De bekendmaking van de bibliotheek gebeurde via de plaatselijke school, het Parochieblad en het gemeentelijk infoblad “Onze stad”.

1983

Vanaf 1983 ressorteert de Dienst voor Openbaar Bibliotheekwerk onder het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, onder de Administratie voor Onderwijs en Permanente Vorming.

stadsbibliotheek
bibliothecaris: R. Colombie
Hoogstraat 2 (8450 Nieuwpoort)

Door de gemeente werd 240.000 fr voorzien voor de aankoop van boeken. In het verslag van de beheerraad van 30 maart 1983 staat echter <Met 24.000 fr kunnen we het minimum aantal boeken vereist voor erkenning niet aankopen.>

Toeristen vonden toen al de weg naar de bibliotheek. De bibliothecaris R. Colombie laat E. Desaever, diensthoofd toerisme en cultuur, weten: <Gedurende de maand juli werden er 20 bezoekers afkomstig van buiten de gemeente in de bibliotheek ingeschreven. Door de toeristen is er voornamelijk vraag naar ontspanningslektuur (detective en oorlogsromans).>

De samenwerking met de scholen moest nog verder vorm krijgen:
Een achttal klassen van het Sint-Bernarduscollege hebben de bibliotheek bezocht. [Henri Legein: “Het was min of meer zelfbediening”.]
<Verder zou er kontact met de Rijkscholen tot stand komen. Er zal een schrijven in die zin verstuurd worden naar de verschillende scholen. Er wordt aangedrongen opdat de leerkrachten Nederlands aan de bibliotheek een lijst zouden bezorgen van de boeken welke de leerlingen zouden moeten lezen. Zo zou het mogelijk zijn dat de bibliotheek deze in aankoop overweegt.>
Op het vlak van infrastructuur worden er enkele verbeteringen aangevraagd, o.a. een telefooninstallatie en het maken van boekensteunen.
(bron: verslag verg. beheerraad 30/03/1983)

Dienstreglement 1983 en de verschillen met 1979 en 2007:
1979: Het leesgeld bedroeg 1fr voor een jeugdboek en 2fr voor een boek uit de volwassenenafdeling. Het lidmaatschap was gratis.
1983: Het uitlenen van werken is kosteloos. Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 fr per kalenderjaar. Jongeren beneden 14 jaar betalen geen inschrijvingsgeld.
2007: Het uitlenen van werken is nog steeds kosteloos. Het inschrijvingsgeld bedraagt 2,50 euro per jaar. Voor jongeren onder de 18 jaar is de inschrijving gratis.
1979: De uitleentermijn bedraagt 14 dagen. Wie de boeken te laat binnenbrengt dient opnieuw het leesgeld te betalen.
1983: De uitleentermijn bedraagt 3 weken, een verlenging van deze termijn is mogelijk. Wie de geleende werken te laat terugbrengt betaalt 1 fr per uitleendag achterstand.
2007: De uitleentermijn bedraagt 3 weken, een verlenging is mogelijk. De boete bedraagt 0,10 euro per boek per week.
1979: Tijdschriften maakten nog geen deel uit van de collectie.
1983: De tijdschriften kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden.
2007: Het recentste nummer van elk tijdschrift kan ter plaatse geraadpleegd worden, de ander afleveringen worden uitgeleend.
1979: Personen die niet ingeschreven waren in het bevolkingsregister van Nieuwpoort moesten een waarborgsom van 100 fr per geleend boek betalen.
1983: De waarborgsom is opgetrokken naar 500 fr.
2007: De waarborgsom bedraagt €12,50, maar wordt in de praktijk niet meer toegepast.
Het dienstreglement van 1983 is een voorloper van het huidige dienstreglement.
(IS9) (doc 42)

aantal leners: 761
aantal uitleningen: 37.899
aantal openingsuren: 6 (op woensdag van 18 tot 20u, vrijdag 18 tot 20u en zondag 10 tot 12u)

Davidsfonds

De erkenning door de staat wordt per 01/12/1983 ingetrokken. Wedererkenning is niet meer mogelijk en daarom dienen de boeken die met “de jaarlijkse staatstoelage in boeken” aangekocht werden aan een erkende openbare bibliotheek bezorgd te worden.
(bron: brief van het ministerie, 25/01/1984)

Sint-Laurentius

aantal uitleningen: 3156

Zonnebloem

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins, met weekprestatie van 4u
voorzitter van de beheerraad: Rémi Verheyen (Zeedijk 48).
Als plaatsingsstelsel wordt er SISO gebruikt.

1984

stadsbibliotheek

Weigering erkenning als deeltijdse POB (aanvraag ingediend op 25/02/1982). De erkenning werd niet toegestaan (brief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 05/01/1984).
(bron: verslag verg. beheerraad 29/05/1987)

<Teneinde de leden van de beheerraad actiever in het beleid van de bibliotheek te betrekken werd de wens uitgedrukt om aan taakverdeling te doen.> Volgende taken werden onderscheiden en toegewezen aan een lid van de beheerraad: verzorging van de relatie tussen de bibliotheek en de gemeentelijke diensten, contact met de pers, contact met de scholen.
<Maandelijks zal er een lijst opgemaakt worden van de nieuw ingekomen werken. Lezers die hiervoor belangstelling hebben zullen deze kunnen aankopen tegen een vergoeding van 2 fr per exemplaar.>
(bron: verslag verg. beheerraad 19/12/1984)
Tegenwoordig worden aanwinstenlijsten gratis verspreid.

aantal leners: 811
aantal uitleningen: 40.158
aantal openingsuren: 6 (op woensdag van 18 tot 20u, vrijdag 18 tot 20u en zondag 10 tot 12u)

Sint-Laurentius

Er wordt reclame gemaakt voor de bibliotheek via het Parochieblad Kerk en Leven, het gemeentelijk infoblad “Onze stad” en het dorpskrantje Ramskapelle.
(IR8)

collectie: 5419 boeken
leesgeld: 3 fr per uitgeleend boek (geen lidgeld)
uitleentermijn: 14 dagen

1985

stadsbibliotheek
aantal leners: 839
aantal uitleningen: 44.640
collectie: 11728 (4269 jeugdwerken, 5549 fiction, 1910 non-fiction)

Sint-Laurentius

Er wordt reclame gemaakt en er worden inlichtingen verstrekt over de bibliotheek via het Parochieblad, het gemeentelijk infoblad “Onze stad” en het dorpskrantje Ramskapelle.

Zonnebloem

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins
Het gele formulier heet voortaan “Globale werkingsresultaten” (i.t.t. vroeger: “Werkingsresultaten”). De gegevens worden dan ook minder gedetailleerd opgevraagd.
De volledige collectie stond in openkast opgesteld, er was geen magazijn.

1986

stadsbibliotheek

Hoogstraat 2 (8450 Nieuwpoort)
aantal openingsuren: 6 (op woensdag van 18 tot 20u, vrijdag 18 tot 20u en zondag 10 tot 12u)

collectie:                 vorig jaar      aanwinst       totaal
jeugdwerken           4269             376               4645
fiction                      5549             414               5963
non-fiction               1910             184               2094
totaal                      11728           974               12702

raadplegingen en uitleningen:
                                1985                       1986
jeugdwerken           16185                     18383
fiction                      23333                     25742
non-fiction               2666                       3089
leeszaal                  120                         230
totaal                      42304                     47444

leners:
                    1985             1986
volw.             420               435
jeugd            514               547
totaal            934               982

<Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 fr. per kalenderjaar en is kalenderoverschrijdend. Dat houdt in dat een abonnement, geopend in gelijke welke maand, hernieuwd wordt in het begin van dezelfde maand van het daaropvolgende jaar.>
(bron: verslag verg. beheerraad 15/01/1986)
Dat is vooruitstrevend, want in de meeste bibliotheken werd het lidgeld steeds in januari betaald, ongeacht de datum van inschrijving.

<Gezien het aantal gebruikers van de bibliotheek steeds maar toeneemt moet er een oplossing gevonden worden om het lezerspubliek vlugger te kunnen bedienen.
Door het gemeentebestuur wordt overwogen om een tijdelijke kracht in te zetten om de boeken alfabetisch te plaatsen.
Tevens werd er door de afgevaardigden van de bibliotheek van het Davidsfonds contact opgenomen met het Stadsbestuur om de mogelijkheid te onderzoeken tot overname van deze bibliotheek door de Stad. Er wordt gevraagd de bibliothecaresse mej. Marie-Jeanne Defreyne in de werking van de bibliotheek in te schakelen.>
<Er werd reeds aan de dienst van anders-validen  gevraagd om na te gaan of het aankopen van boeken van de Grote Letterbibliotheek wenselijk zou zijn.>
<Deelname van de bibliotheek aan een eventuele volgende “Week van de Bibliotheek” welke dit jaar nationaal ingericht werd.>
(bron: verslag verg. beheerraad 15/01/1986)

<Overname bibliotheek Davidsfonds: er werd contact opgenomen door de bibliothecaris met mej. Defreyne op 23 april 1986. Er werd gevraagd een lijst te bezorgen van de boeken welke effectief in de bibliotheek voorhanden zijn. Tot op heden is dit nog niet gebeurd.>
(bron: verslag verg. beheerraad 24/09/1986)

Sint-Laurentius

Er wordt reclame gemaakt en er worden inlichtingen verstrekt over de bibliotheek via het Parochieblad, het gemeentelijk infoblad “Onze stad” en het dorpskrantje Ramskapelle.

1987

stadsbibliotheek

Hoogstraat 2 (8450 Nieuwpoort)
aantal openingsuren: 6 (op woensdag van 18 tot 20u, vrijdag 18 tot 20u en zondag 10 tot 12u)

<Overname boeken van de Davidsfondsbibliotheek:
Tot op heden werden nog geen resultaten geboekt. Verdere contacten zullen gelegd worden. Voor de eventuele opberging van de boeken zouden deze op de zolder van het stadhuis opgeslagen worden en leesklaar gemaakt worden door de bibliothecaris. De heer Schepen Vermote zou hiervoor contact opnemen met de Technische Dienst om de overbrenging uit te werken.>
<Plaatsen van nieuwe rekken in de bibliotheek:
Het boekenbezit is dermate uitgegroeid dat het wenselijk zou zijn nieuwe rekken te voorzien. (Tevens rekening houdend met de aanwinsten van het Davidsfonds). Het plaatsen van de rekken zou langs de achterzijde kunnen gebeuren. De leeszaal zou dan overgebracht worden naar de voorzijde wat tevens een beter toezicht zou mogelijk maken.>
<Prijs van bibliotheek voor de lezer die het meest boeken ontleent:
Prijzen zullen aangevraagd worden aan de boekhandels welke aan de bibliotheek leveren.>
(bron: verslag verg. beheerraad 07/01/1987)

<Uit de uiteenzetting van schepen Willy Vermote blijkt dat de huidige bibliotheek een oppervlakte heeft van 154 vierkante meter (...). Dit jaar werden bovendien de boeken, zo’n 3.000 van de parochiale bibliotheek gratis afgestaan aan de stedelijke bibliotheek. Hierdoor is er enigszins plaatstekort ontstaan.>
(bron: “Schrijnend plaatsgebrek voor stedelijke bibliotheek” HWN 08/05/87)

<De huidige bibliotheek beschikt over te weinig oppervlakte om alle boeken te kunnen plaatsen (154 m2) Het boekenbezit bedraagt momenteel 12.700 boeken + 3000 boeken (overname van het Davidsfonds). Hierbij moet een toename van 1000 boeken per jaar gerekend worden. Om 1000 boeken te plaatsen is een rek met een lengte van 5 meters nodig. (...) Het bijplaatsen van enkele rekken zal slechts een tijdelijke oplossing betekenen. Niet populaire boeken zullen vlugger moeten afgevoerd of in magazijn geplaatst worden (indien dit kan voorzien worden).>
<Invoering van het leengeld, zoals voorgesteld door de gemeenschapsminister P. Dewael, zou een remmende invloed hebben op het ontlenen.>
<Erkenning bibliotheek:
aanvraag ingediend op 25/02/1982. Erkenning werd niet toegestaan (brief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 05/01/1984). De erkenning zou zware financiële inspanningen van de gemeente vergen.>
De bibliothecaris wenst ontslaan te worden van de taak van secretaris. Dit wordt in de volgende vergadering besproken.
(bron: verslag verg. beheerraad 29/05/1987)

Rosette Bendels verving R. Colombie toen hij met ziekteverlof was.
(bron: brief van het stadsbestuur, 23/10/1987)

Sint-Laurentius

De voorzitter van de raad van beheer is Leen Dehaemers. Verder maken Gustaaf Van Malderen en Jacqueline Decraemer deel uit van de raad van beheer van de bibliotheek.

Er wordt reclame gemaakt en er worden inlichtingen verstrekt over de bibliotheek via het Parochieblad, het gemeentelijk infoblad “Onze stad” en het dorpskrantje Ramskapelle.

Zonnebloem

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins
bij personeel wordt 1 persoon als leidend personeel opgegeven (bibliothecaris: pastoor Gerard Kins), met een weekprestatie van 4u en 1 “ander personeel”, met een weekprestatie van 2u

1988

wetgeving: Het Bibliotheekdecreet van 19/06/1978 werd bij decreet van 21 december 1988 (Belgisch staatsblad dd. 02/02/1989) voor het eerst gewijzigd. De toepassingstermijn van de wet van 17/10/1921 werd met twee jaar verlengd, tot december 1990. Aldus werd de lektuurvoorziening verder verzekerd in die gemeenten waar nog geen erkende P.O.B bestond.
Ook werd de overgangsperiode waarbij de erkende aangenomen en Vrije openbare bibliotheken kunnen erkend en gesubsidieerd worden als plaatselijke openbare bibliotheek verlengd met twee jaar (tot 31/12/1990).

Toelichting gele formulieren:
De bibliotheken wet ’21 mogen slechts de eigen collecties opgeven, dus niet de collecties die zij te leen kregen van de reizende bibliotheken. Deze worden vermeld onder de “aanvullende gegevens”.
Een lener is een persoon, die conform het dienstreglement werd ingeschreven in de openbare bibliotheek, aan wie een lenerskaart werd uitgereikt en die tijdens het kalenderjaar daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van de openbare bibliotheek.

stadsbibliotheek

aantal openingsuren: 6 (op woensdag van 18 tot 20u, vrijdag 18 tot 20u en zondag 10 tot 12u)

Sint-Laurentius

Er wordt reclame gemaakt en er worden inlichtingen verstrekt over de bibliotheek via het Parochieblad, het gemeentelijk infoblad “Onze stad” en het dorpskrantje Ramskapelle.
Artikel “Bibliotheekwerk bloeit” (Dorpskrantje 1988, nr. 1)
aantal openingsuren: 4
Zonnebloem
bibliothecaris: pastoor Gerard Kins
bij personeel wordt 1 persoon als leidend personeel opgegeven (bibliothecaris: pastoor Gerard Kins), met een weekprestatie van 4u en 2 “ander personeel”, met een weekprestatie van (elk?) 2u

1989

stadsbibliotheek

De gemeenteraadscommissie voor cultuur heeft volgende standpunten ingenomen:

R. Colombie wil ontslaan worden van zijn taak als secretaris van de bibliotheekcommissie. Dit verslag werd dan ook uitzonderlijk opgesteld door Kamiel Vandecasteele.
(bron: verslag verg. beheerraad 08/09/1989)

In het verslag van het jaar 1989 van de Culturele Raad staat de wens om de bibliotheek officieel te laten erkennen.

aantal leners: 1055 (483 volwassenen en 572 jongeren)
aantal uitleningen: 46611 (18818 jeugdboeken, 25782 romans en 2011 wetenschappelijke werken)
collectie: 15819 (5847 jeugdboeken, 7427 romans en 2545 non-fictie)

Sint-Laurentius

Er wordt reclame gemaakt en er worden inlichtingen verstrekt over de bibliotheek via het Parochieblad, het gemeentelijk infoblad “Onze stad” en het dorpskrantje Ramskapelle.

Zonnebloem

De bibliotheek ontving voor rekening van de Dienst voor Openbaar Bibliotheekwerk een aantal vaktijdschriften (o.a. Boek en bibliotheek, Lektuurgids, De Vrijzinnige Lezer,…).

Brief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waarin gevraagd wordt om de toestand van de instelling mede te delen:

opmerking bij de globale werkingsresultaten (door bibliothecaris ingevuld): “tijdens juli + augustus mooi weer: minder gelezen”

begin jaren 1990

Davidsfonds

In 1990 verkochten de Arme Klaren in Nieuwpoort hun klooster. De abdis van Nieuwpoort werd door de bischop uit haar functie ontzet. Prompt kocht zij van de kloostergemeenschap een deel van de gebouwen en begon er het viersterrrenhotel “Clarenhof”. Dit verhaal werd wereldnieuws.
(bron 44)
De zusters moesten weg omdat er een hotel zou komen. Abdis Maria Logghe wou de romans behouden, omdat die “abordabel” (toegankelijk, geschikt) waren voor de toeristen.

Bij de overname bestond de collectie uit ongeveer 5000 werken. De politiek bemoeide zich met welke werken behouden werden voor de stadsbibliotheek en welke boeken weg moesten. Het was een socialistisch bestuur en over al te katholieke boeken deden ze smalend. Ik heb een deel van de jeugdboeken meegedaan om in Stella Maris een schoolbibliotheek (“Pluizer”) mee te beginnen. De schoolbibliotheek werd opgestart door Marie-Jeanne Defreyne, Maya Van Malderen en Jacques Depuydt. Ik wou ook graag enkele rekken van de Davidsfonds-bibliotheek gebruiken voor de schoolbibliotheek en eerst had Maria Logghe dit toegestaan, maar als ik ze kwam ophalen, was ze van gedacht veranderd.

1990

wetgeving: de wet van 17/10/1921 gewijzigd bij de wetten van 19/06/1947 en 07/07/1969.
toepassing wet van 17/10/1921: het decreet van 1978 bepaalt dat de wet van 1921 van toepassing blijft tot 1990.
Dit betekent dat voor de onder het stelsel van deze wet erkende openbare bibliotheken de erkenning vervalt vanaf 01/01/1991 en dat 1990 het laatste jaar is op basis waarvan in de loop van 1991 subsidies kunnen worden uitgekeerd.

stadsbibliotheek

Om tot erkenning te kunnen overgaan moet er aan enkele voorwaarden voldaan worden. Op deze vergadering, waar inspecteur R. Wouters op aanwezig was, werden volgende punten besproken:

(bron: bibliotheek-werkvergadering 17/10/1990)

In West-Vlaanderen zijn er 32 erkende Openbare Bibliotheken. Nieuwpoort hoort daar niet bij.
Vooral de huisvesting bleek een hinderpaal om voor erkenning in aanmerking te kunnen komen. Het Kasteeltje kon alleen als erkende openbare bibliotheek fungeren als het volledige gebouw in gebruik genomen kon worden. In 1990-1991 werden voorstellen in die richting uitgewerkt. Mevrouw Moortgat suggereerde in 1991 een nieuwe bibliotheek onder te brengen in de gebouwen van de “tekenschool” in de Kokstraat.
(uit: toespraak van Henri Legein bij officiële opening 26/04/1997)

aantal leners: 1083 (500 volwassenen en 583 jongeren)
aantal uitleningen: 47.938 boeken (19204 jeugdboeken, 26314 romans en 2420 non-fictie)
collectie: 17.106 (6434 jeugdboeken, 7854 romans en 2818 non-fictie)

Sint-Laurentius

De openingsuren worden gewijzigd: de bibliotheek is voortaan op woensdag open van 17.30 tot 19.30u (de uren op zondag blijven ongewijzigd).
aantal openingsuren: 4

Zonnebloem

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins
bij personeel wordt 1 persoon als leidend personeel opgegeven (bibliothecaris: pastoor Gerard Kins), met een weekprestatie van 4u, 2 “ander personeel”, met een weekprestatie van elk 2u en 2 met “speciaal statuut”, met een weekprestatie van eveneens elk 2u.
leden van de beheerraad: Rémi Verheyen, Gérard Kins, Thérèse Platteau
(OZ8)

1991

stadsbibliotheek

Hoogstraat 2 (8450 Nieuwpoort)
bibliothecaris: R. Colombie

(bron: verslag verg. beheerraad 19/02/1991)

Aankooppolitiek: enige geanimeerde gesprekken ontstaan daarover. Een lid van de commissie is bereid om in de volgende zitting daarover zijn visie naar voor te brengen.
(bron: verslag verg. beheerraad 05/06/1991)

Aankooppolitiek: de heer P. Hoogewys licht zijn visie toe.
De aankooppolitiek mag niet uitsluitend “u vraagt, wij kopen” zijn. Er moeten criteria aangelegd worden en gerichte aankopen moeten gedaan worden. Hij vraagt zich af of het verstandig is om strips uit te lenen en waarom er nog een apart rek voor “meisjesboeken” is. Prentenboeken kunnen best op een afzonderlijk rek geplaatst worden. Sommige auteurs ontbreken of komen te weinig aan hun trekken.
Er wordt gevraagd of er nog iets positiefs aan te merken valt. Het feit dat Nieuwpoort een bibliotheek heeft wordt positief ervaren.
Besluiten:
Voor de jeugdboeken kan heel wat opgelost worden als de jeugdafdeling een afzonderlijk geheel kan worden. Het element “plaatsgebrek” en het feit dat de bibliothecaris niet fulltime werkt moeten in de beoordeling meegenomen worden.
(bron: verslag verg. beheerraad 07/08/1991)

De gemeenteraad, in zitting op 13/08/1991, duidde Mireille Huyghebaert aan om hulp te verlenen in de bibliotheek (“gelet op de wens van de bibliotheekcommissie, zie laatste vergadering”). Zij vangt haar dienst aan op 02/09/1991.
(uit een brief aan R. Colombie van 20/08/1991)
Mysteriekot in het Kasteeltje: niemand mocht er binnen.

“Het stadsbestuur maakt er eindelijk werk van om de Openbare Bib aan het Bibliotheek-decreet aan te passen. (...) ’t Kasteeltje zal integraal als stadsbibliotheek worden ingericht. Dit betekent dat de vrijkomende lokalen zullen worden ingericht als leeszaal en als kantoren voor het bib-personeel. En uiteraard zullen ook de jongeren over een eigen jeugdafdeling kunnen beschikken.”
(artikel: “Bibliotheek gaat vooruit”, 20/11/1991)

aantal leners: 1142
aantal uitleningen: 49.310
collectie: 18.111 boeken (6772 jeugdboeken, 8262 fictie volwassenen en 3075 non-fictie)
aantal openingsuren: 6 (op woensdag van 18 tot 20u, vrijdag 18 tot 20u en zondag 10 tot 12u)

Zonnebloem

Pastoor Kins richt een aanvraag aan het stadsbestuur van Nieuwpoort i.v.m. de overname van bibliotheek Zonnebloem. Deze vraag werd in de vergadering van de bibliotheekcommissie op 02/10/1991 besproken. [verslag opzoeken?]

1992

stadsbibliotheek

Hoogstraat 2 (8450 Nieuwpoort)
bibliothecaris: R. Colombie
Bernard Maenhoudt vervangt Kamiel Vandecasteele in de bibliotheekcommissie.

aantal leners: 1061
aantal uitleningen: 50.847
collectie: 19.103
Sint-Laurentius
Marja Van Malderen (bibliothecaris) en Leen Dehaemers (voorzitter) laten aan het college van burgemeester en schepenen weten dat de gebouwen van het Parochiaal Centrum, waarin de bibliotheek gevestigd is, verkocht worden. De intentie van de nieuwe eigenaars is om de gebouwen af te breken. Zij vragen dan ook om een nieuw onderkomen voor de bibliotheek.
Marja Van Malderen wendt zich tot de inrichtende macht van de vrije scholen met de vraag om de bibliotheek tijdelijk een onderkomen te geven in een leegstaand lokaal van de school.
(IR11)

1993

stadsbibliotheek

Hoogstraat 2 (8450 Nieuwpoort)
bibliothecaris: R. Colombie

Door de verplichting dat tegen 1 januari 1995 de bibliotheek aan belangrijke normen (o.a. qua oppervlakte) moet voldoen en dat uitbreiding in ’t Kasteeltje geen oplossing bood, moest er een oplossing komen die bestond uit: volledige afbraak van de oude tekenschool in de Kokstraat. Op die locatie realiseren Nieuwpoortse Volkswoning en het Stadsbestuur Nieuwpoort een gecombineerd project: bibliotheek op het gelijkvloers en 20-tal sociale appartementen.

<Dat het Nieuwpoorts voorstel zo spoedig werd goedgekeurd is te danken aan twee feiten. Het project kadert in “stads-inbreiding”, waardoor de aanleg van nutsvoorzieningen niet nodig zijn. Bovendien is het een origineel, want gecombineerd project, samengaand met de bouw van de nieuwe stadsbibliotheek op het gelijkvloers,> aldus voorzitter Karel Lemahieu van de Nieuwpoortse Volkswoning.
De nieuwe bibliotheek krijgt een gevellengte van 24,10m en zal in totaal 634m2 oppervlakte beslaan.
In de inkomhal zullen enkele kunstwerken geplaatst worden. Hiervoor dient, volgens het bibliotheekdecreet, een bedrag te worden voorzien. In Nieuwpoort wordt hiervoor 200.000 fr opzij gehouden. De bibliotheekcommissie staat in voor de keuze van de werken.
(bron: “Fiat voor stadsbibliotheek” LN 18/11/93)

Volgens het decreet betreffende het Nederlandstalige Openbare Bibliotheekwezen moet elke bibliotheek een commissie hebben. De Nieuwpoortse commissie bestaat uit tien leden van de politieke fracties en uit tien andere leden.
(bron: “Bibliotheekcommissie samengesteld” HV 16/06/93)

aantal leners: 1086
aantal uitleningen: 51.830
collectie: 19.753

Sint-Laurentius

collectie: 4622 boeken (1467 non-fictie, 1662 romans, 1493 jeugdboeken)

Zonnebloem

bibliothecaris: pastoor Devloo
Pastoor Kins overlijdt op 06/01/1993. Pastoor Albert Devloo (°13/12/1951) wordt aangesteld op 27/03/1993. Pastoor Devloo geeft ook les aan de Hotelschool te Koksijde.

1994

stadsbibliotheek

Hoogstraat 2 (8450 Nieuwpoort)
bibliothecaris: R. Colombie

<Volgens Albert Reybrouck, voorzitter van de Nieuwpoortse cultuurraad, krijgt de nieuw te bouwen stadsbibliotheek geen toelage van de Vlaamse gemeenschap. Dit heeft voor gevolg dat de gemeente moet opdraaien voor de volledige kosten. Ze worden op dertig miljoen geraamd. Daarbij komt dat de bestaande bibliotheek niet officieel wordt erkend als tegen 1 januari 1995 geen passende werken aan de gang zijn.>
(bron: HV 25/07/94)

<Halfweg september vond al een eerste aanbesteding plaats. Omdat de laagste aannemer toen te veel boven de gestelde normen uitkwam, eiste de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij een nieuwe aanbesteding. Die vond nu plaats. Het schepencollege zal nog vóór het einde van dit jaar het aanbestede werk officieel toewijzen, zodat er niet langer tijd verloren gaat. In de begroting 1994 is geld voor de nieuwe bibliotheek gepland.>
(bron: HV 21/12/94)

De aanbesteding van de bibliotheek en de 20 appartementen vond plaats op 16 december 1994. Het werk werd toevertrouwd aan de laagste inschrijver de Tijdelijke Vereniging NV Aannemingen M. en J. Braet/NV Algemene Ondernemingen Soetaert.
(bron: HV 20/01/96)

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Marja Van Malderen

Er werd een overname-overeenkomst afgesloten tussen bibliotheek Sint-Laurentius en het stadsbestuur van Nieuwpoort op 17/12/1994.
In de overname overeenkomst wordt bepaald dat de overnameprijs 0 fr bedraagt en dat het bibliotheekpersoneel dat de overname gevraagd heeft en hiervoor in aanmerking komt, ook dient te worden overgenomen.

De overname van de vrije bibliotheek Sint-Laurentius werd op 30/12/1994 door het college goedgekeurd.
(bron: uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen in zitting op 30/12/1994)

<In de overname overeenkomst dd. 17/12/1994 is niet voorzien of het een samenvoeging met een reeds bestaande openbare bibliotheek betreft dan wel een inschakeling als filiaal of als uiteenpost van de reeds bestaande gemeentelijke bibliotheek. De overname van de bibliotheek betekent geenszins dat de collectie dient te verhuizen.>
(uit: interne nota van secretaris T’Jaeckx, 07/08/1997)

aantal leners: 125 (69 volwassenen, 24 jongeren 14-18 en 32 jonger dan 14)
aantal uitleningen: 3855
collectie: 3142 boeken (1675 romans, 1467 non-fictie)
aantal openingsuren: 4 (op zondag van 10.30 tot 12.30u en op woensdag van 17.30 tot 19.30u.)

Zonnebloem

Er werd een overname-overeenkomst afgesloten tussen bibliotheek Zonnebloem en het stadsbestuur van Nieuwpoort op 23/12/1994.
De overnameprijs bedroeg 0 fr. Bibliotheek Zonnebloem stelde als voorwaarde “voor de gratis schenking dient deze bibliotheek ter beschikking te blijven voor de inwoners van Nieuwpoort-Bad”.

De overname van de vrije bibliotheek Zonnebloem werd op 30/12/1994 door het college goedgekeurd.
(bron: uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen in zitting op 30/12/1994)

1995

Tegen 01/01/1995 moet elke gemeente, met meer dan 5000 inwoners, beschikken over een erkende plaatselijke openbare bibliotheek, waar voor elke burger een gratis uitleenrecht wordt verzekerd.
[wetgeving]: vanaf 01/01/1995 ontvangen vrije bibliotheken geen subsidies meer.

stadsbibliotheek

Hoogstraat 2 (8450 Nieuwpoort)
bibliothecaris: R. Colombie

Op 1 januari 1995 werden de vrije bibliotheken Sint-Laurentius en Zonnebloem overgenomen door het stadsbestuur van Nieuwpoort.
Met de overname door de stad van de filialen van Ramskapelle en Nieuwpoort-Bad dreigen deze een langzame dood te sterven.

Vanaf 01/01/1995 werkte Maya Van Malderen in de stadsbibliotheek als bibliothecaris, gedurende 10u per week (verworven rechten: hoewel zij niet over het vereiste diploma beschikte, mocht ze op basis van de vele jaren dienst in Ramskapelle als bibliothecaris werken).

Het project kadert in het Urgentieplan van Domus Flandria. De nuttige oppervlakte van de bibliotheek zal 700 m2 bedragen.
Dany Vanloo bevestigt dat het stadsbestuur en de Nieuwpoortse Volkswoning met hun gezamenlijk project een hele straat nieuw leven willen inblazen.
(bron: “Stadsbibliotheek komt er volgende zomer” ZW ??/03/95)

Aanvang van de bouw van de nieuwe bibliotheek in de Kokstraat, met Johan Boncquet als architect. Men schatte de kostprijs toen op 40 miljoen fr.

aantal leners: 1280
aantal uitleningen: 51.935
collectie: 20.383

Sint-Laurentius

bibliothecaris: Marja Van Malderen

Op 1 januari 1995 werd de Sint-Laurentius bibliotheek overgenomen door het stadsbestuur van Nieuwpoort.
(bron: uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen in zitting op 30/12/1994)
De overname van de vrije bibliotheek Sint-Laurentius werd goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting op 09/02/1995. Op 31/03/1995 verleent de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen zijn goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad te Nieuwpoort.

Met de overname door de stad van de filialen van Ramskapelle en Nieuwpoort-Bad dreigen deze een langzame dood te sterven.

aantal leners: 112
aantal openingsuren: 4 (op zondag van 10.30 tot 12.30u en op woensdag van 17.30 tot 19.30u)

Zonnebloem

Op 1 januari 1995 werd bibliotheek Zonnebloem overgenomen door het stadsbestuur van Nieuwpoort.
(bron: uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen in zitting op 30/12/1994)
De overname van de vrije bibliotheek Zonnebloem werd goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting op 09/02/1995. Op 31/03/1995 verleent de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen zijn goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad te Nieuwpoort.

Ondanks de overname door het stadsbestuur van Nieuwpoort, werd deze “boekerij” verder opgehouden tot eind augustus 1998. Er stonden drie vrijwilligers in voor de bibliotheek (o.a. François Verdeyen). De collectie bestond uit een 5000-tal verouderde boeken.

Met de overname door de stad van de filialen van Ramskapelle en Nieuwpoort-Bad dreigen deze een langzame dood te sterven. Vooral de oudere bevolking zal de “boekenkruidenier bij de deur” missen.

De inwoners van Nieuwpoort-Bad waren tegen de sluiting van bibliotheek Zonnebloem gekant.
(bron: brief André Vancoillie aan het schepencollege, dd. 14/12/1995)

De bibliotheek sluit door het wegvallen van de subsidies.
Een deel van de collectie wordt aan “De Kei” gegeven. De pastoor heeft enkele exemplaren bewaard. De rest ging naar de papierslag.

1996

stadsbibliotheek

Hoogstraat 2 (8450 Nieuwpoort)
bibliothecaris: R. Colombie
Henri Legein wordt voorzitter van de Bibliotheekcommissie.

Om erkend te kunnen worden in het kader van het huidige bibliotheekdecreet moest de infrastructuur aan bepaalde normen voldoen, onder meer voor wat betreft de oppervlakte. Er waren twee mogelijkheden: het renoveren van de bestaande huisvesting of het verhuizen naar de bestaande gebouwen van de oude tekenschool in de Kokstraat. Beide opties waren niet ideaal.
De Nieuwpoortse Volkswoning, een bouwmaatschappij voor sociale woningbouw en het stadsbestuur sloegen de handen in elkaar en werkten een gecombineerd project uit. De stad stelde de grond ter beschikking van de bouwmaatschappij. De Nieuwpoortse Volkswoning trad op als opdrachtgevend gevolmachtigd bestuur dat instond voor het ontwerpen en het realiseren van een stadsbibliotheek en twintig appartementen.
De aanbesteding van de bibliotheek en de 20 appartementen vond plaats op 16 december 1994. Het werk werd toevertrouwd aan de laagste inschrijver de Tijdelijke Vereniging NV Aannemingen M. en J. Braet/NV Algemene Ondernemingen Soetaert.
(bron: HV 20/01/96)
(Karel Lemahieu is de voorzitter van de bouwmaatschappij De Nieuwpoortse Volkswoning)

foto bouw van de stadsbibliotheek
(bron: artikel “Nieuwpoortse bibliotheek nog dit jaar klaar, HV 20/01/’96)
(OS51)

Architect J. Boncquet legt uit wat zijn taak t.o.v. het stadsbestuur omvat. Het bestek voor het meubilair omvat rekken en toebehoren, stoelen, zetels en de balie (maatwerk). Twee bedrijven plaatsten een proefopstelling. De proefopstelling wordt bekeken en de Bibliotheekcommissie verkiest Schulz en zal dit aanbevelen bij de gemeenteraad.
Er wordt gesproken over een kunstwerk voor in de nieuwe bibliotheek.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 29/08/1996)

In september nam bibliothecaris Roeland Colombie, na 28 jaar, afscheid. Na zijn vertrek werd Maya Van Malderen bibliothecaris en hield ze samen met Mireille Huyghebaert de bibliotheek open.
(bron: artikel “Stadsbibliothecaris Colombie slaat bladzijde om”, HWN 27/09/’96)
(OS52)

Vanaf oktober 1996 verzorgt Mireille Huyghebaert de uitleendienst. Elke maand werd een kort verslag met een beschrijving van de werking van de bibliotheek ingediend aan het college van burgemeester en schepenen en aan de voorzitter van de bibliotheekcommissie.

<Er werden enkele kleine wijzigingen toegepast in de uitleendienst met het oog op het decreet, naar het nieuw dienstreglement toe:

(bron: maandverslag okt. 1996)
(IS15)

De provinciale kennisname van de overname van bibliotheken Zonnebloem en Sint-Laurentius is gebeurd.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 07/10/1996)

<Na twee maanden de bibliotheek te hebben overgenomen van de heer Colombie, hebben we wat orde gemaakt in het aangrenzend lokaaltje waar we meer dan 30 dozen hebben gevuld met nieuwe boeken. Al deze boeken moeten nog gekaft worden. Met gevolg dat ik de leners niet kan helpen met recente werken of werken die reeds 4 à 6 jaar moesten in de rekken staan.>
(bron: maandverslag nov. 1996)

Inspectiebezoek door de heer Wouters op 12/12/1996.

<Enkele aandachtspunten:

(bron: maandverslag dec. 1996)

In de badplaats kunnen enkel in de zomerperiode boeken geleend worden. Drie vrijwilligers zetten hun schouders onder dit initiatief. <De bibliotheek van de badplaats komt niet in aanmerking als filiaal van de Nieuwpoortse bibliotheek,> verduidelijkt schepen van cultuur Van Hooreweghe.
Volgens Van Hooreweghe is de bibliotheek van Ramskapelle door Nieuwpoort overgenomen en blijft ze fungeren als filiaal. <Van Nieuwpoort kreeg ik al twee jaar geen toelage meer>, zegt Van Malderen.
<Wettelijk gezien hebben we recht op één hoofdbibliotheek en één uitleenpost.> zegt schepen A. Van Hooreweghe. Deze mening deelt afscheidnemend bibliothecaris Colombie niet. Hij verwijst naar Middelkerke en Veurne die menige filialen hebben.
(bron: HV 30/12/96)

collectie: 20970 boeken (jeugdboeken: 8000, romans volw.: 9300, non-fictie volw.: 3500,
naslagwerken: 170)

Sint-Laurentius

De provinciale kennisname van de overname van bibliotheken Zonnebloem en Sint-Laurentius is gebeurd.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 07/10/1996)

Zonnebloem

De provinciale kennisname van de overname van bibliotheken Zonnebloem en Sint-Laurentius is gebeurd.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 07/10/1996)

1997

stadsbibliotheek

Op 01/01/1997 werd de gemeentelijke openbare bibliotheek van Nieuwpoort erkend als deeltijdse openbare bibliotheek.

Het inspectieverslag van de heer Wouters wordt overlopen. Het dienstreglement is in orde. Personeelssituatie: Maya Van Malderen: tijdelijke aanstelling van 10u als bibliothecaris en Mireille Huyghebaert: tijdelijke aanstelling van 19u als administratief bediende.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 23/01/1997)

<Enkele aandachtspunten:

(bron: maandverslag jan. 1997)

<Enkele aandachtspunten:

(bron: maandverslag feb. 1997)

<Enkele aandachtspunten:

(bron: maandverslag maa. 1997)

Op zondag 20 april vond de laatste uitlening in ’t Kasteeltje plaats. De bibliotheek werd gesloten van maandag 21/04/1997 tot aan de officiële opening.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 20/03/1997)

stempels bib kzsteeltje
In die week werd er een beroep gedaan op de schoolgaande jeugd om de ruim 20.000 boeken te verhuizen van ’t Kasteeltje naar de Kokstraat. De verhuisoperatie startte op maandag 21 april. De overige boeken werden door stadspersoneel verhuisd, in kisten van de verkiezingen.

gedenkplaat inhuldiging

 

26/04/1997 om 15u: officiële opening van de nieuwe stadsbibliotheek, gevestigd in de Kokstraat 18A. De bouw van de nieuwe bibliotheek startte in 1995. De bibliotheek heet N. Monnié en het gebouw “de Keure”. Het gebouwencomplex omvat 21 sociale appartementen, die eigendom zijn van de Nieuwpoortse Volkswoning.

 

 

programma van de officiële opening van de bibliotheek:

De schepen van cultuur, Antoon Van Hooreweghe, ontdeed zich tijdens de opening van zijn sjerp. Er was een gentleman’s agreement tussen Antoon Van Hooreweghe en Xavier Braet. Zolang Xavier Braet als aannemer van de bibliotheekwerken fungeerde kon hij immers niet tegelijk schepen zijn.

collage gebouw nieuwe bib
Op zondag 27/04/1997 zette de nieuwe bibliotheek tussen 10-12u en 14-16u de deuren open voor het grote publiek.

Het aantal openingsuren van de bibliotheek werd in 1997 opgetrokken van 6 naar 20 (vanaf dinsdag 29/04/1997: nieuwe openingsuren). Bij de ingebruikname van de nieuwe bibliotheek werd van start gegaan met een collectie tijdschriften en kranten. De collectie non-fictie voor volwassenen werd uitgebreid.

De gemeentelijke openbare bibliotheek van Nieuwpoort bestaat uit één hoofdbibliotheek. De bibliotheek is gehuisvest in het centrum van Nieuwpoort-Stad (Kokstraat 18A). De totale oppervlakte bedraagt  634,43 m2.

totale kostprijs: 36 miljoen fr.
toelage van het stadsbestuur voor aankoop van nieuwe boeken en tijdschriften: 1,2 miljoen fr.
eenmalige som van 2 miljoen fr. werd voorzien voor opstart mediatheek
(bron: “Hoogdag voor culturele leven!” Zeewacht, 02/05/1997)

Bevolkingsspreiding:
Nieuwpoort-stad :    6328 inwoners
Nieuwpoort-Bad :    3009
Ramskapelle :           501
Sint-Joris :                300

<De maand april: een belangrijke maand in de geschiedenis van het bibliotheekwezen van Nieuwpoort. We verhuizen naar een nieuwe bibliotheek. Op dinsdag 29 april eerste uitleendag in de nieuwe infrastructuur.
Enkele aandachtspunten:

(bron: maandverslag apr. 1997)

<Het streefdoel was 1000 leden, we zijn reeds aan ongeveer 1200 leden.>
(bron: maandverslag mei 1997)

Op 09/06/1997 besliste het college om Rosita Dedecker hulp te laten bieden in de bibliotheek tot aldaar voldoende personeel in dienst kan komen.

De bibliotheekcommissie neemt een standpunt in i.v.m. het gebruik van de polyvalente zaal. De zaal zal in de toekomst enkel gebruikt worden voor activiteiten die bibliotheekgebonden zijn. Het gebruik wordt enkel toegestaan aan erkende verenigingen van Nieuwpoort en de aanvraag dient via het college te verlopen.
De naamgeving van een bibliotheek, reeds voorgekomen in de Culturele Raad: iedereen stemt in met de naam Monnié. Men wil een brochure maken waarin de lezer het verhaal krijgt over de soldaat-bibliothecaris.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 20/06/1997)

Nieuwe stadsbibliotheek wordt genoemd naar vroegere bibliothecaris:
<De bibliotheekcommissie stelt voor om de nieuwe bibliotheek voortaan de naam mee te geven van Nicolaas Monnié, soldaat-bibliothecaris, Ridder in de Leopoldorde.>

<Aantal nieuwe inschrijvingen: 148, waarvan 27 toeristen.
Bevolking van Nieuwpoort: 10.204, de bibliotheek heeft reeds 1500 leden.

(bron: maandverslag jul. 1997)
14,70% van de bevolking is lid van de bibliotheek.

In juli 1997 sloot de bibliotheek in Ramskapelle de deuren. De laatste uitleenzitting vond plaats op 30/07/1997. De boeken werden naar Nieuwpoort overgebracht. Na de sluiting van de afdeling te Ramskapelle, kwam Marja Van Malderen over naar de stadsbibliotheek.

Per 1 juli 1997 werd Roland Bendels ingeschakeld in de bibliotheek.

Het ledenaantal blijft stijgen.
Dankzij de tijdelijke hulp van Rosita Dedecker en Roland Bendels kan veel werk achter de schermen gebeuren (herstellen en kaften van boeken, terugplaatsen van boeken in de rekken).
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 27/08/1997)

<De kopiemachine werd geleverd.
In de maand september hebben we enkele klasbezoeken mogen verwelkomen, de leerlingen dienden na een korte rondleiding de nodige opzoekingen te doen in opdracht van de leerkrachten.>
(bron: maandverslag sep. 1997)

<De verkoop van oude boeken bracht reeds 6740 fr op.
Internet werd geïnstalleerd in de bibliotheek. Nog niet in gebruik, daar het reglement eerst aangepast moet worden.>
(bron: maandverslag okt. 1997)

Vanaf 01/12/1997 komt Rita Kyndt als bibliotheekassistent in dienst (weekprestatie van 19u). Er is echter nog geen bibliothecaris omdat de kandidaten niet geslaagd waren voor het examen.
Door het personeelstekort laat de automatisering op zich wachten.

schilderij Monie Schilderij “Monnié” werd opgehangen in de bibliotheek.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 27/11/1997)

Vanaf 30 december konden de bezoekers het internet raadplegen.

aantal leners: 1860 (waarvan 1134 nieuwe inschrijvingen)
aantal uitleningen: 52.828 (28.380 jeugdboeken en 24.448 boeken voor volwassenen)
lidgeld: 100 fr per kalenderjaar (uitlening is kosteloos). vanaf augustus: 50 fr i.p.v. 100 fr
uitleentermijn: 3 weken
maximum aantal: 5
aantal openingsuren: 20
Maandag                gesloten       
Dinsdag                  10-12u en 17u-19u
Woensdag              14-19u
Donderdag             17-19u
Vrijdag                    10-12 en 16-20u
Zaterdag                 9-12u
Zondag                   gesloten

Sint-Laurentius

Het gebouw waar de bibliotheek gehuisvest is, zal in de nabije toekomst worden afgebroken. De bibliotheek zal mettertijd moeten sluiten.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 20/06/1997)

In juli 1997 sloot de bibliotheek in Ramskapelle de deuren. De laatste uitleenzitting vond plaats op woensdag 30/07/1997. De boeken werden eerst in het dorpshuis ondergebracht om van daar naar Nieuwpoort vervoerd te worden.

<De vraag om slopingsvergunning van de oude schoolgebouwen Hemmestraat 14 werd ontvangen en zal door het college dd. 11/08/1997 worden vergund.
Het probleem van het verwijderen van de boeken van het filiaal van de bibliotheek is aldus acuut.>
In een interne nota van 07/08/1997 vraagt secretaris T’Jaeckx aan het college om een standpunt te bepalen i.v.m. de vraag of er in de nieuw te bouwen school een ruimte kan voorzien worden voor het filiaal en hij wil advies inwinnen van de bibliotheekcommissie over deze materie.

Het gebouw waarin de bibliotheek van Ramskapelle was ondergebracht, is reeds verdwenen. De boeken werden ondergebracht in het dorpshuis van Ramskapelle.
Er volgt een discussie over het behoud van de bibliotheek in Ramskapelle. De bibliotheekcommissie adviseerde negatief tot het investeren in de bibliotheek Sint-Laurentius steunend op volgende motieven:
-de bibliotheek Ramskapelle is niet rendabel genoeg, de investering in personeel en  uitrusting is groot voor een toch heel beperkt aantal lezers.
-veel inwoners van Ramskapelle zijn al lid geworden van de hoofdbibliotheek.
-het blijven bestaan van de bibliotheek van Ramskapelle lokt zeker vragen uit naar de oprichting van uitleenposten in Nieuwpoort-Bad en Sint-Joris; zoiets is niet haalbaar.
-in de omliggende gemeenten wordt aan centralisatie gedaan.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 27/08/1997)

Het schoolgebouw in de Hemmestraat, waar de bibliotheek gevestigd was, wordt gesloopt. Het filiaal in Ramskapelle verdwijnt en de boeken verhuizen naar de stadsbibliotheek waar ze aan 50 fr per stuk werden verkocht.

In het Dorpskrantje van Ramskapelle uiten de inwoners van Ramskapelle hun ongenoegen over de onaangekondigde sluiting van de bibliotheek.
(bron 41)

Zonnebloem

Er wordt een brief van de burgemeester en schepenen voorgelegd, gericht aan François Verdeyen, met het verzoek de bibliotheek voorlopig open te houden.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 27/11/1997)

eind jaren 1990

Zonnebloem

François Verdeyen

François Verdeyen (+ in 2000) heeft de bibliotheek enkele jaren open gehouden, eind jaren 1990 (hij werkte er zeker in 1997). De bibliotheek was toen boven de winkel waar de Spar nu is. De bibliotheek is gestopt omdat de pastoor (Devloo) die ruimte nodig had. Het was een aangename bibliotheek en er kwamen vooral gepensioneerde mensen, die het jammer vonden toen het ophield. De bibliotheek was 2 dagen per week open.
(bron: Marie Cécile Vernimmen, weduwe van François Verdeyen)

1998

stadsbibliotheek

Vanaf 01/01/1998 tot 31/10/1998 werkte Maya Van Malderen halftijds als bibliothecaris (22u per week) en halftijds in het onderwijs.

De uitleningen worden nog steeds manueel genoteerd en geteld: dag/week/maand overzicht (bijv. woensdag 14/01/1998) statistieknr. 9
(IS12)

Monique Levecque wordt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn aangesteld om in de bibliotheek te helpen vanaf 01/10/1998 (voor de duur van anderhalf jaar).

De bevoegdheid voor de aankoop van boeken ligt bij de bibliothecaris, die rekening moet houden met de wens van de leners.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 19/03/1998)

Bij de bespreking van de maandverslagen maart, april, mei staat: <Bibliotheek Zonnebloem werd gesloten. Reeds veel mensen die daar lid waren, komen bij ons.>
Automatisering: er werd reeds enkele maanden op proef boeken ingevoerd.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 04/06/1998)

Op de inschrijvingsfiches staat rechts bovenaan het lenersnummer. Verder worden de datum van inschrijving, adresgegevens enz. van de lener vermeld. Betekenis van de kleur? Groene fiches= voor jeugd en witte voor volwassenen?
(OS32)
Op de lenerskaarten staat:
Gem. Openbare bibliotheek Nieuwpoort
rechts bovenaan: het lenersnummer (vele mensen weten dit nummer jaren later nog uit het hoofd! moest dit altijd gezegd worden aan de balie?)
naast de datum van uitlening (stempel), wordt tussen haakjes het aantal boeken gezet dat de lener ontleend heeft
als de kaart vol was, werd er gewoon op de achterkant verder gestempeld (bezuiniging?)
het kleur van het ronde etiket bovenaan toont aan dat de lener voor het lopende jaar lidgeld betaald heeft (is het nummer in de bol een volgnummer?)
(OS1)

Automatisering: weldra wordt de bibliotheek aangesloten op WINOB (West-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken). De gebruiker zal dan werken kunnen opzoeken in de Provinciale Centrale Catalogus.
Personeelssituatie: vanaf september worden er 2 artikel 60 (OCMW) aangekomen, 1 om boeken te helpen kaften en 1 die zal instaan voor het onderhoud van de bibliotheek. Na de aanwerving van een bibliothecaris (examen en september) zal Maya Van Malderen nog 10u per week presteren. Mireille Huyghebaert heeft nog een voltijdse dienst tot oktober.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 27/08/1998)

Alexander Stierman

Na twee jaar heeft de bibliotheek een nieuwe bibliothecaris: Alexander Stierman (in dienst van 01/11/1998 tot 31/08/2001).
Per 1 november werd Alexander Stierman aangesteld als voltijds bibliothecaris. De toen 23-jarige jongeman studeerde Chinese filologie en is afkomstig uit Sint-Idesbald.
Na de aanstelling van Alexander Stierman werd de opdracht van Mireille Huyghebaert teruggeschroefd tot 22u en die van Maya Van Malderen tot 4u.

-Ledenaantal blijft stijgen. Toch zitten we nog onder het West-Vlaams gemiddelde (27%). Dit is meer dan waarschijnlijk te wijten aan het ontbreken van een CD-afdeling.
-Beleid betreffende schenkingen: voorwaarde: geen betaling, bibliotheek heeft absoluut beslissingrecht over de bestemming van de boeken
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 26/11/1998)

uit het jaarverslag:
Vanuit de resultaten van 1998 kunnen we een aantal doelstellingen en uitdagingen voor het komende jaar formuleren. Eerst en vooral is er de uitdaging voor het bibliotheekpersoneel om de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden.  De goede dienstverlening komt immers door twee elementen langzaam onder druk te staan. Alsmaar meer mensen moeten door hetzelfde personeel zo goed mogelijk een antwoord op hun vraag krijgen. Daarnaast heb je de belangrijke opdracht van de automatisering. Dit neemt veel tijd in beslag.
Tegenover 1997 is er een sterke groei van het aantal leenhandelingen. De stijging is het grootst bij de volwassenen.
In 1998 werden er 77253 boeken ontleend: een stijging van 46 % ten opzichte van 1997. Die stijging staat grotendeels op naam van de non-fictie: er werden bijna dubbel zoveel wetenschappelijke werken ontleend in 1998 als in 1997. 
Meer dan de helft van de ontleende boeken zijn jeugdboeken, terwijl het aanbod van jeugdboeken minder dan 40 % van het geheel beslaat. Bij de fictie is het aanbod iets groter dan de vraag. De verhouding bij de non-fictie is vrij evenwichtig.
In 1998 telde de bibliotheek 2409 leden. Tegenover 1997 betekent dit een stijging van bijna 30 %! Het grote aantal herinschrijvingen is niet onbelangrijk: de mensen die lid zijn, willen lid blijven. Het dalend aantal nieuwe leden wijst erop dat de groei in 1999 wellicht zal afnemen.

De lange openingstijden wordt zeer positief ervaren. De diverse leeshoekjes zorgen voor sociale contacten tussen de bezoekers. De bibliotheek is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats.
(bron 12)

aantal leners: 2409 (waarvan 926 nieuwe inschrijvingen)
aantal uitleningen: 77.253 (39551 jeugdboeken en 37702 boeken voor volwassenen)
collectie: 20923
jeugdboeken           7956 (38%)
volw. fictie               9276 (44%)
volw. non-fictie        3691 (18%)

1999

stadsbibliotheek (vanaf nu is er maar 1 bibliotheek meer actief in Nieuwpoort)

Dit was het jaar van de automatisering. Alle boeken werden ingevoerd in een geautomatiseerde catalogus.
(uit het jaarverslag van 1998)
Om met de geautomatiseerde uitleen te beginnen moeten eerst alle boeken ingevoerd worden in de computer. Op dit ogenblik zijn er 1339 boeken ingevoerd, d.w.z. 6% van de totale collectie. De invoer bestaat uit twee delen: de nieuwe boeken en de retro-invoer. Elk nieuw boek wordt eerst ingevoerd vooraleer het in het rek komt. Belangrijker voor de automatisatie is echter de retro-invoer: de automatisering van de oude collectie. Per maand worden zo’n 200 boeken van de oude collectie ingevoerd of bijna 1 %. Tijdens de retro-invoer wordt de collectie gezuiverd van boeken die niet meer voor uitleen geschikt zijn.

De bibliotheek van Nieuwpoort is geautomatiseerd met Vubis Original software. De collectie en de leners van de bibliotheek zijn opgeslagen in één centraal bestand. De bibliotheek telt 1 server, 4 werkstations voor het personeel, 2 publieke pc’s om de catalogus te raadplegen en 3 internetpc’s voor het publiek.

In de geautomatiseerde catalogus is de collectie ontsloten op titel, titelwoord, familienaam auteur, corporatie, trefwoord, thema en SISO-code. Ook de ontlening aan de balie verloopt geautomatiseerd.
Romans voor volwassenen staan alfabetisch op auteur opgesteld. Een aantal romans hebben bovendien ook een genre-aanduiding op het etiket. Poëzie, toneel, grootletterboeken en boeken in andere talen staan apart opgesteld.
Informatieve werken in de volwassenenafdeling zijn opgesteld volgens het SISO-systeem. Dit is een schematische indeling van de systematische catalogus in Openbare bibliotheken van Nederland en Vlaanderen. Het is een numeriek en decimaal systeem waarbij alle onderwerpen uit diverse wetenschappelijke disciplines ondergebracht zijn in 19 hoofdrubrieken.
In de jeugdafdeling staan de verhalen per leeftijd en per auteur gerangschikt; voor de informatieve werken in de jeugdafdeling werd er voor ZIZO-plaatsing geopteerd. Zizo staat voor Zonder Inspanning Zoeken. Bij dit systeem worden kleuren, onderwerpswoorden en pictogrammen gebruikt voor de indeling en de opstelling van de boeken. Voor de allerkleinsten is het mini-Zizo systeem operationeel sinds 1999.

aantal leners: 2399 (waarvan 586 nieuwe inschrijvingen)
aantal uitleningen: 82.403
aantal openingsuren: 20

2000

aantal leners: 2500 (waarvan 607 nieuwe inschrijvingen)
aantal uitleningen: 85.833
collectie: 23.495
aantal openingsuren: 20

2001

31/08/2001: bibliothecaris Alexander Stierman neemt ontslag.
Vanaf september wordt gestart met de automatische uitleen voor de klasbezoeken.

De taken van Manuela Vercauteren (aangesteld door het OCMW) bestaan uit het wegsteken en kaften van boeken. Zij werkt tot 2003 in de bibliotheek.
Op 15 oktober wordt Willeke Van Eeckhoutte aangesteld om te helpen met de automatisering van de catalogus. Zij deed retro-invoer, maar voerde eveneens nieuwe boeken in, ze hielp met het herstellen en terug in de rekken plaatsen van boeken.

aantal leners: 2502
aantal uitleningen: 88.276
collectie: 24.804
aantal openingsuren: 20

2002

Sedert 14 februari 2002 is een nieuw dienstreglement in voege, aangepast aan de vereisten van het decreet van 13 juli 2001.

Vanaf november wordt de automatisering van de uitleen veralgemeend en verdwijnen lenersfiches, boekkaartjes en stempels uit de werking van de bibliotheek.

aantal leners: 2527
aantal uitleningen: 85.770
aantal openingsuren: 20

menu