GESCHIEDENIS BIBLIOTHEKEN TE NIEUWPOORT

Bibliotheek Zonnebloem

1920

E.H. Karel Valcke wordt op 23/07/1920 benoemd tot dienstdoend pastoor. Hij verhuist naar Nieuwpoort en woont aanvankelijk in een barak.

1921

Wet van 17 oktober 1921 betreffende de openbare bibliotheken, of nog: de wet (Jules) Destrée. Deze wet legt geringe financiële verplichtingen op aan de gemeenten. In de praktijk werd hierdoor het intussen verzuilde bibliotheekwezen gesubsidieerd.

1925

Onder impuls van pastoor Karel Valcke, koopt de K.A.V. (Katholieke Arbeiders Vrouwen) villa Zonnebloem op de Zeedijk.

1929

collage zeedijk - zonnebloem I - zonnebloem IIStichtingsdatum [april 1929]
In het K.A.V.-tehuis Zonnebloem werd een “openbare katholieke boekerij” ingericht. De bibliotheek was gelegen op de Voie Auguste ongeveer ter hoogte van de Brabantstraat. (Voie Auguste heet vanaf 1934 Albert I-laan.) Naderhand zou de K.A.V. nog een tweede villa aankopen: “Zonnebloem II”.
Op een foto van de Zeedijk in die tijd zien we dat de villa’s Zonnebloem en Zonnebloem II niet ver van elkaar gelegen waren (met 3 huizen ertussen). Villa Zonnebloem II liep door tot op de Albert I-laan en de bibliotheek was aan de achterkant gelegen. (info mevr. die ouderlijk huis hier was)
Juul (Jules?) Pieters, vader van de vrouw van Lucien Billiet, hield de bibliotheek open van 1929-1933. Pieters was schoolhoofd van de gemeenteschool. Pieters werkte als vrijwilliger in de bibliotheek onder pastoor Valcke.

[La “Voie Auguste” of “Augustweg” is de huidige Albert I-laan, die na 1890 verbreed werd. Het “Hotel de Tournai” werd gesloopt en vervangen door het “hotel Cosmopolite”. Na 1902 kwam de stoomtram door de Augustweg gereden, met als voorlopige terminus Nieuwpoort-Bad. Later werden de tramverbindingen over de Kinderlaan naar Oostduinkerke doorgetrokken. De eerste elektrische tram deed zijn intrede in 1928.]

In Nieuwpoort-Bad was er een bibliotheek die werd opengehouden door de pastoor. Deze bibliotheek was gevestigd in zaal Zonnebloem (naast de pastorij). De collectie bestond voor meer dan de helft uit Franstalige boeken.

1930

De bibliotheek werd erkend door de staat op 30/10/1930. De bibliotheek had in de documenten van het ministerie volgnummer 1030/3. (Zou 1030 voor de gemeente staan en 3 voor het aantal bibliotheken dat erkend is in die gemeente?)
De bibliotheek werd erkend door de provincie in 1930.
(IZ1) (OZ1) (OZ4)

1933

bibliothecaris: pastoor Alfons Vanden Berghe
E.H. Alfons Vanden Berghe (°12/12/1882-23/05/1955) werd op 30/11/1933 benoemd tot pastoor van Nieuwpoort-Bad.

1938

bibliothecaris: Alfons Vanden Berghe
Het patronaat-, boekerij- en toneelzaaltje verhuisde naar de Albert I-laan, thans nummer 275. (= op het gelijkvloers?)

1940

bibliothecaris: Alfons Vanden Berghe
brief van het ministerie van openbaar onderwijs met werken die niet mogen uitgeleend worden, dd. 01/10/1940
(OZ6)

1942-1943

bibliothecaris: Alfons Vanden Berghe (Schoolstraat 1)
aantal openingsuren: 2 (op zondag van 10 tot 12 u), tijdens het seizoen: 7 (van 15/07 tot 15/09: alle dagen van 14.30 tot 15.30 u)
aantal inwoners op 30 juni 1943: 670
inlichtingenblad over dienstjaar 01/07/1942-30/06/1973
brief van de Provinciale commissie voor verstandelijke volksontwikkeling Brugge: toelage van 239 fr

1943

bibliothecaris: Alfons Vanden Berghe

1944

bibliothecaris: Alfons Vanden Berghe
Tijdens de tweede wereldoorlog werd de bibliotheek gesloten van 23/04/1944 tot 01/07/1945.

Van 24/09/1944 tot augustus 1947 werd de toneelzaal (Albert I-laan, thans nummer 275) als noodkerk gebruikt. Het altaar stond op het podium dat eigenlijk diende voor toneelopvoeringen. Langs beide zijmuren waren rekken aangebracht voor de boeken van de parochiale boekerij Zonnebloem. Er waren gordijnen aanwezig die tijdens de misvieringen dichtgeschoven werden om de boeken aan het zicht te onttrekken.
(bron: Lucien Billiet)

Op 16/11/1944 werd Albert Vanden Berghe benoemd tot pastoor te Ploegsteert. Hij werd opgevolgd door pastoor Lode Maertens (°23/02/1895).
bibliothecaris: pastoor Lode Maertens (Schoolstraat 1)
aantal openingsuren: 2 (op zondag van 10 tot 12 u)

Lucien Billiet wordt als voorlopig schoolhoofd aangesteld (vanaf 1948 wordt hij vastbenoemd).

1945

bibliothecaris: Lode Maertens
Op 01/07/1945 werd de bibliotheek heropend in een kamer van de pastorij.
2 kinderbibliotheken waren uit plaatsgebrek in 2 scholen ondergebracht. Die in de meisjesschool stond onder toezicht van de pastoor.
De bibliotheek was niet door de gemeente aangenomen en kreeg bijgevolg geen toelage.

aantal openingsuren: 4 (op zaterdag van 10.30 tot 12.30u en op zondag van 11 tot 13u)

1946

bibliothecaris: Lode Maertens
Karel Jockheere (woonde in De Panne) bezocht als inspecteur bibliotheek Zonnebloem en formuleerde een aantal opmerkingen.
<Ik heb vastgesteld dat één van de voorwaarden om staatstoelage te genieten dezen morgen nog niet was vervuld. Het door u beloofde bordje werd nog niet aangebracht. Uw bibliotheek is open ’s zondags van 11-12. Dit is drie uren te weinig. Oostduinkerke moet twee zittingen per week houden van minstens twee uren elk. Tijdens die uren moeten alle lezers de boekerij toegankelijk vinden.>
(bron: brief van Karel Jockheere, inspecteur, dd. 11/02/1946)

<Spijtig genoeg was ik bij uw jongste bezoek weerom afwezig. Zoo heb ik mij niet van beloftebreuk kunnen vrijpleiten. Het bordje bestond reeds, maar de werkman die het moest ophangen was nog niet gekomen. Nu echter hangt het boven de ingangsdeur. Er zijn nu ook twee zittingen van twee uur: den zaterdag van 10.30u tot 12.30u en den zondag van 11u tot 13u.>
(bron: brief van Lode Maertens, dd. 20/02/1946)

1947

bibliothecaris: Lode Maertens
Op 30/09/[1947] vraagt de bibliothecaris een gemeentelijke toelage aan voor bibliotheek Zonnebloem bij het gemeentebestuur van Oostduinkerke.
[antwoord van het gemeentebestuur van Oostduinkerke, brief van 13/12/1947]:
De gemeentelijke toelage voor dienstjaar 1947 werd reeds volledig uitgekeerd aan de openbare boekerij van Oostduinkerke-dorp. Vanaf 1948 zal de toelage gesplitst worden onder de twee boekerijen.

1948

bibliothecaris: Lode Maertens
De gemeentelijke toelage wordt gesplitst onder de 2 boekerijen (Oostduinkerke-dorp en Nieuwpoort-Bad) à rato van de respectievelijke bevolking van de twee bestaande parochiën in de gemeente Oostduinkerke.

1949

bibliothecaris: Lode Maertens
Op 20/06/1949 wordt Nieuwpoort-Bad aangehecht bij Nieuwpoort-Stad. Voordien maakte Nieuwpoort-Bad deel uit van Oostduinkerke.

<De parochiale boekerij werd tot een modelinrichting omgevormd en verrijkt met een uitgelezen en aanzienlijke keur pas verschenen werken.>
(bron: Nieuwpoort-Bad / Pieter Declercq)

Op 24/11/1949 vraagt Lode Maertens aan het stadsbestuur van Nieuwpoort de aanneming van bibliotheek Zonnebloem. Een door de gemeente aangenomen bibliotheek ontvangt een toelage van de gemeente.
Het antwoord van burgemeester F. Gheeraert en secretaris J. Van Cauwenberghe luidt dat het college, in zitting op 29/11/1949, de vraag heeft behandeld en laat weten dat bibliotheek Zonnebloem vanaf 1949 een toelage zal ontvangen.
gemeentelijke toelage: 1500 fr.

Probleem met behuizing:
<Tengevolge van de steeds toenemende seizoenbevolking zal het huidig lokaal, eigendom van de parochiale Werken (m.z.w.) als noodkerk moeten ingericht en zal de boekerij elders moeten ondergebracht worden. Ik (pastoor Maertens) zou er in toestemmen dat een deel van den hof van de pastorie zou gebruikt worden voor het bouwen van een nieuw lokaal.> (Is dit gebeurd?)
In dezelfde brief heeft Lode Maertens het over de toeristen: <Verders moet de voorraad boeken niet enkel de autochtonen maar ook en vooral de seizoensbevolking voldoen, dewelke bijzonder kieskeurig is en hoge eisen stelt. Zo moet ik onder het seizoen en inzonderheid bij slecht weder dagelijks geruimen tijd uitleningen doen.>

1950

bibliothecaris: Lode Maertens

1950-1956

bibliothecaris: Lode Maertens
Juffrouw Marie Braem (zus van pastoor Braem) hield de bibliotheek open als vrijwilliger. Zij woonde in Zonnestraal op de dijk. Ook juffrouw Antoinette Blaton hielp als vrijwilliger in de bibliotheek. Zij woonde in Zonneweelde, een vakantiehome voor kinderen.
Dit is in de tijd van pastoor Maertens [1943-1960].

Toon Hillewaere ontleende er boeken uit de reeks Jongens&Wetenschap.

1951

bibliothecaris: Lode Maertens

1956

bibliothecaris: pastoor P. Declercq
Reglement:   Toegankelijk voor iedereen
Op vertoon van het identiteitsbewijs werd kosteloos een lenerskaart afgeleverd.
Uitleenperiode 14 dagen
Boete 1fr/week/boek
Leesgeld: 1fr/boek
Nieuwe of kostelijke uitgaven: 2 fr/boek
Lezer van buiten de parochie: borgsom van 50 fr die terugbetaald werd bij het inleveren van de lezerskaart.
Beheer: Voorzitter A. Gheyssens, Secretaris M.J. Braem, Bibliothecaris E.H. P. Declercq, Leden Ant. Blaton en Hilda Declercq
Rechtskundig: Erkend en gesubsidieerd, door de Staat: 30/10/1930

aantal openingsuren: 4 (op zondag van 11 tot 13 u en op woensdag 14.30 tot 16.30 u.)
collectie (op 11/12/1956): 5012

1957

aanneming door de stad Nieuwpoort op 01/01/1957

De stad Nieuwpoort neemt op 8 april 1957 bibliotheek Zonnebloem aan (gemeenteraad in zitting op 08/04/1957). Op 17/04/1957 wordt een contract van aanneming aan de bibliotheek bezorgd.

In 1957 of 1958 vroeg pastoor Declercq aan Lucien Billiet of hij de bibliotheek wou openhouden. Tot in 1964 zou Lucien Billiet als vrijwilliger de bibliotheek openhouden in het parochiezaaltje. Hij doet de uitleen op zondag, na de hoogmis, en op woensdagnamiddag.

foto Lucien Billiet

Lucien Billiet

Bibliotheek Zonnebloem kreeg subsidies. Hiertoe vulde pastoor Kins papieren in.
Tijdens het seizoen was de bibliotheek 3x per week open (ma/wo/vr?), in de winter op wo en zo.
“Als er niemand kwam, gingen we naar huis. De pastoor en ik wisselden elkaar af.”
“Het aantal uitleningen werd niet genoteerd.”
“Bibliotheek Zonnebloem was een druk bezochte bibliotheek.”
“De naam van de bibliotheek is afkomstig van Villa Zonnebloem.”
1958

Cecile Verbouw

Cecile Verbouw (°1946) helpt als tiener (toen ze 11-12 jaar was) om de boeken in de bibliotheek weg te steken.
Ook haar zus Lieve Verbouw helpt soms in de bibliotheek.
Maria Verbouw heeft ook nog in de bibliotheek gewerkt.
Dat gebeurde op zondagmorgen, na de hoogmis.
De bibliotheek was toen in de parochiezaal, die grensde aan de pastorij (het “patronaat- en boekzaaltje” waar L. Billiet over schrijft).
Er stonden daar lange tafels, waar de boeken op lagen.

De zusters in Nieuwpoort-Bad: zuster Imelda (was koster) en zuster Gabriël (“kleuterzuster”). Waren dit zusters uit Pittem? “We zaten met zes klassen in één lokaal.” Er was ook een zogezegde koster, een toerist: (meneer of mevrouw?) Callewaert. Camille Goens (kruidenierswinkel) was de eigenaar van het appartement, waar nu de Spar is.

[1959]
Nieuwpoort-Bad:
Zusters van de H. Vincentius van Emelgem, Brabantstraat 1
Zusters van Maria van Ingemunster (materniteit), Albert I-laan 71

1959

Albert I laan 275
Bibliothecaris: P. Declercq
De bibliotheek werd aangenomen door de stad Nieuwpoort.
Vertegenwoordigd door: A. Gheysens (Voorzitter) en P. Declercq

1960

Op 02/09/1960 werd pastoor Gerard Kins (°07/05/1920-06/01/1993) benoemd tot 6de pastoor van Nieuwpoort-Bad.
(HWN 25/12/1970)
bibliothecaris: pastoor Gerard Kins (Sint-Bernardusplein 2)

1964

Lucien Billiet kwam in ruzie met de pastoor en werkte daardoor niet langer als vrijwilliger in de bibliotheek. Daarna deed pastoor Kins de bibliotheek verder. “Het was zíjn bibliotheek.”

1966

bibliothecaris: Gerard Kins
De parochiezaal werd in februari 1966 gesloopt. Na nieuwbouw werd de totaal vernieuwde boekerij geopend op 08/07/1966 op hetzelfde adres, maar dan op de eerste verdieping (boven de kruidenier Goens-Gombert). De dekenij bezat 2 appartementen in dit gebouw.
Er worden rekken, tafels en stoelen aangekocht bij de firma K. Schou-Nielsen in Nederland (factuur 30/06/1966, ondertekend door pastoor Kins).

1968

Albert I-laan 275

collectie: 5961 boeken (2524 Franstalige)
aantal openingsuren: Woensdag en Zaterdag van 16 tot 18 u (4 uren)
In seizoen: Ma – Woe – Vrij van 10 tot 12 uur (6 uren)
Leesgeld: 1 frank
2 fr voor nieuwe boeken.

1969

bibliothecaris: Gerard Kins
de wet van 07/07/1969 bood vrijstelling tot het bezitten van een Akte van Bekwaamheid. pastoor Kins hoefde op basis van deze wet geen Akte te bezitten.
voorwaarden in deze wet? = op basis van beroep of ander diploma?

collectie: ongeveer 40% van de werken is Franstalig t.o.v. 60% Nederlandstalig. tijdens het verdere bestaan van de bibliotheek blijft de collectie in die verhouding opgebouwd.

de “activiteiten per maand” bieden interessante gegevens omdat de jaarstatistiek uitgesplitst wordt: er worden 9428 uitleningen geteld, gespreid over in totaal 112 uitleenzittingen. dat zijn gemiddeld 84 uitleningen per zitting, zou je denken.
als we echter, rekening houdend met de specifieke situatie van Nieuwpoort-Bad, de uitleningen tijdens het toeristisch seizoen isoleren, bekomen we een heel ander beeld: met 2895 uitleningen buiten het seizoen (tijdens 85 uitleenzittingen) komen we aan een gemiddelde van 34 uitleningen per zitting. tijdens het seizoen worden er echter 6533 uitleningen gerealiseerd (tijdens 27 uitleenzittingen), wat een gemiddelde betekent van maar liefst 241 uitleningen per zitting!

1970

bibliothecaris: Gerard Kins
De Beheerraad bestaat uit 3 leden met als voorzitter Victor Opsomer (Tennislaan 4).
Er was een leeshoek aanwezig met 3 tafels en 15 stoelen.

aantal openingsuren: 4 (op woensdag en zaterdag van 16 tot 18 u) + 6 tijdens seizoen (juli en augustus: op ma, wo en vr van 10 tot 12 u)
(OZ5)

1971

De stad Nieuwpoort fusioneerde met Ramskapelle en Sint-Joris (op 01/01/1971).

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins
Aan pastoor Kins werd van rechtswege een vrijstelling verleend tot het hebben van een bekwaamheidsakte tot het houden van een openbare bibliotheek.
(bron: brief van het Ministerie van Nationale opvoeding en Nederlandse cultuur, 01/03/1971)

De bibliotheek beschikte over een aanwinstenregister, maar niet over enige vorm van catalogus. De uitleningen werden in een register bijgehouden. Er was een dienstreglement. De bibliotheek beschikte over een leeshoek met naslagwerken en tijdschriften, maar niet over een aparte jeugdafdeling.
leesgeld: 1/100 en 2/100 (?)
maningsgeld: 1fr/week

Uitleningen en boeken in de 4 vrije aangenomen openbare bibliotheken.
uitleningen              collectie (aantal boeken)
Davidsfonds :          3469                       4058
Willemsfonds:          3310                       2452
Sint-Laurentius:       2964                       2902
Zonnebloem:           8246                       6326

1972

bibliothecaris: Gerard Kins

1973

Bibliotheek Zonnebloem Albert I-Laan

Zonnebloem, Albert I-laan 275
bibliothecaris: Gerard Kins
aantal openingsuren:
buiten het seizoen: 4 (open op woensdag en zaterdag van 16 tot 18u), tijdens het seizoen (in juli en augustus): 6 (op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 10 tot 12u)
Het openkaststelsel werd toegepast. Er werd geen inschrijvingsgeld gevraagd. De bibliotheek beschikte over een leesruimte van 6 op 5 m met  3 tafels en 12 stoelen. De bibliotheek is niet ingeschakeld in het leenverkeer onder bibliotheken en evenmin in een leendienst van wisselcollecties. Uitbreidingsactiviteiten heetten toen “library-extension” activiteiten. Er werden geen uitbreidingsactiviteiten gemeld en ook het vak “samenwerking met de andere bibliotheken uit de gemeente” bleef oningevuld.
leesgeld: 1%(?)
maningsgeld: 1%


1974


bibliothecaris: Gerard Kins
Zonnebloem, Albert I-laan 275

<Naast de school heeft de openbare bibliotheek een belangrijke rol gespeeld in de volksontwikkeling. De bibliotheek bood ook voor minder ontwikkelde of minder gegoede mensen toegang tot kennis en ontspanning.>
In de provincie West-Vlaanderen zijn er een 300-tal openbare bibliotheken, waaronder één provincialen en een 7-tal gemeentelijke (bijv. Veurne). De andere zijn vrije openbare bibliotheken, d.w.z. bibliotheken ingericht door particulieren of vrije instellingen en daarna door staat, provincie, gemeente erkend. De gemeente is verplicht tenminste 1,50 fr. per inwoner te besteden aan de eigen en aangenomen bibliotheken. Ze mag evenwel facultatieve subsidies toekennen aan de vrije bibliotheken.
In Nieuwpoort werden er, naast de verplichte toelage, facultatieve subsidies toegekend aan de openbare bibliotheken.

Over de oorsprong van de vrije bibliotheken kan heel wat afgeleid worden uit de namen. Voor een vijftigtal is het heel prozaïsch: aangenomen of openbare bibliotheek of nog volksbibliotheek. Bijna de helft staat evenwel onder bescherming van dezelfde heilige als de parochie. Op andere plaatsen verkoos men andere bekende namen (bijv. Lode Zielens). Heel wat bibliotheken erfden de naam van een sociale of culturele beweging of ook van het lokaal van die beweging: Willemsfonds, Davidsfonds, Volkshuis, … Bij een laatste reeks klinken de namen als leuzen: Onze Plicht, Nut en Vermaak, Opdat ons Volk leze, Leest en leert, Kennis zal U redden, …>
(bron NUS afl. 1/1974)

De belangrijkheid van de bibliotheken werd vastgesteld op basis van het jaarrapport dat de bibliotheken aan de provincie bezorgden. Als parameters worden het aantal boeken en het aantal uitleningen gebruikt.
aantal boeken                   aantal uitleningen              totaal
Davidsfonds            4.156 (25%)            2.981 (14%)                      7.137 (19%)
Sint-Laurentius        3.078 (19%)            3.265 (15%)                      6.343 (16%)
Willemsfonds           2.804 (17%)            6.232 (29%)                      9.036 (24%)
Zonnebloem            6.365 (39%)            9.242 (42%)                      15.607 (41%)
(bron: nota voor het schepencollege betreffende de subsidiëring van de openbare bibliotheken, door K. Lemahieu, 24/07/1974)

collectie: 6365
aantal uitleningen: 9242
aantal openingsuren: 6 (op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12u)
Er was een lijst met naslagwerken en tijdschriften die ter beschikking waren in de leeshoek.

Lucien Billiet “Medewerker Billiet uit Nieuwpoort-Bad is reeds dertig jaar onderwijzer” (HWN 11/10/1974)

1975

Zonnebloem, Albert I-laan 275
bibliothecaris: Gerard Kins
aantal openingsuren: 6
Er wordt een boekenrek en een boekenwagen aangekocht en daarvoor worden subsidies aangevraagd bij provincie West-Vlaanderen.

1976

Zonnebloem, Albert I-laan 275
bibliothecaris: Gerard Kins
aantal openingsuren: 6

1977

Zonnebloem, Albert I-laan 275
bibliothecaris: Gerard Kins
bij bibliotheektechnisch personeel werden 2 deeltijdse personeelsleden ingevuld (zonder vrijstelling voor het bezitten van de Akte).
aantal openingsuren: 6 tijdens het seizoen (s) open op maandag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12u
voorzitter van de beheerraad: Rémi Verheyen (Zeedijk 48). De beheerraad (3 leden) vergaderde 1 keer in 1977.

1978

Zonnebloem, Albert I-laan 275
aantal openingsuren: 7 (op maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 10 tot 12u en op zaterdag van 16 tot 17u)
Het leengeld per boek is afgeschaft en er wordt nu 50fr lidgeld per jaar gevraagd.
voorzitter van de beheerraad: Rémi Verheyen

1979

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins
aantal openingsuren: buiten seizoen 4 (wo en za van 16 tot 18u), tijdens het seizoen: 6
leden van de beheerraad: Rémi Verheyen, Gerard Kins, M. De Vreese
De bibliotheek beschikt over een titelcatalogus. Er wordt gebruik gemaakt van het tiendelig plaatsingsstelsel (SISO?).

1983

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins, met weekprestatie van 4u
voorzitter van de beheerraad: Rémi Verheyen (Zeedijk 48).
Als plaatsingsstelsel wordt er SISO gebruikt.

1985

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins
Het gele formulier heet voortaan “Globale werkingsresultaten” (i.t.t. vroeger: “Werkingsresultaten”). De gegevens worden dan ook minder gedetailleerd opgevraagd.
De volledige collectie stond in openkast opgesteld, er was geen magazijn.

1987

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins
bij personeel wordt 1 persoon als leidend personeel opgegeven (bibliothecaris: pastoor Gerard Kins), met een weekprestatie van 4u en 1 “ander personeel”, met een weekprestatie van 2u

1988

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins
bij personeel wordt 1 persoon als leidend personeel opgegeven (bibliothecaris: pastoor Gerard Kins), met een weekprestatie van 4u en 2 “ander personeel”, met een weekprestatie van (elk?) 2u.

1989

De bibliotheek ontving voor rekening van de Dienst voor Openbaar Bibliotheekwerk een aantal vaktijdschriften (o.a. Boek en bibliotheek, Lektuurgids, De Vrijzinnige Lezer,…).

Brief van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap waarin gevraagd wordt om de toestand van de instelling mede te delen:

opmerking bij de globale werkingsresultaten (door bibliothecaris ingevuld): “tijdens juli + augustus mooi weer: minder gelezen”

1990

bibliothecaris: pastoor Gerard Kins
bij personeel wordt 1 persoon als leidend personeel opgegeven (bibliothecaris: pastoor Gerard Kins), met een weekprestatie van 4u, 2 “ander personeel”, met een weekprestatie van elk 2u en 2 met “speciaal statuut”, met een weekprestatie van eveneens elk 2u.
leden van de beheerraad: Rémi Verheyen, Gérard Kins, Thérèse Platteau
(OZ8)

1991

Pastoor Kins richt een aanvraag aan het stadsbestuur van Nieuwpoort i.v.m. de overname van bibliotheek Zonnebloem. Deze vraag werd in de vergadering van de bibliotheekcommissie op 02/10/1991 besproken. [verslag opzoeken?]

1993

bibliothecaris: pastoor Devloo
Pastoor Kins overlijdt op 06/01/1993. Pastoor Albert Devloo (°13/12/1951) wordt aangesteld op 27/03/1993. Pastoor Devloo geeft ook les aan de Hotelschool te Koksijde.

1994

Er werd een overname-overeenkomst afgesloten tussen bibliotheek Zonnebloem en het stadsbestuur van Nieuwpoort op 23/12/1994.
De overnameprijs bedroeg 0 fr. Bibliotheek Zonnebloem stelde als voorwaarde “voor de gratis schenking dient deze bibliotheek ter beschikking te blijven voor de inwoners van Nieuwpoort-Bad”.

1995

Op 1 januari 1995 werd bibliotheek Zonnebloem overgenomen door het stadsbestuur van Nieuwpoort.
(bron: uittreksel uit het notulenboek van het college van burgemeester en schepenen in zitting op 30/12/1994)
De overname van de vrije bibliotheek Zonnebloem werd goedgekeurd door de gemeenteraad, in zitting op 09/02/1995. Op 31/03/1995 verleent de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen zijn goedkeuring aan de beslissing van de gemeenteraad te Nieuwpoort.

Ondanks de overname door het stadsbestuur van Nieuwpoort, werd deze “boekerij” verder opengehouden tot eind augustus 1998. Er stonden drie vrijwilligers in voor de bibliotheek (o.a. François Verdeyen). De collectie bestond uit een 5000-tal verouderde boeken.

Met de overname door de stad van de filialen van Ramskapelle en Nieuwpoort-Bad dreigen deze een langzame dood te sterven. Vooral de oudere bevolking zal de “boekenkruidenier bij de deur” missen.
De inwoners van Nieuwpoort-Bad waren tegen de sluiting van bibliotheek Zonnebloem gekant.
(bron: brief André Vancoillie aan het schepencollege, dd. 14/12/1995)

[wetgeving]: vanaf 01/01/1995 ontvangen vrije bibliotheken geen subsidies meer
De bibliotheek sluit door het wegvallen van de subsidies.
Een deel van de collectie wordt aan “De Kei” gegeven. De pastoor heeft enkele exemplaren bewaard. De rest ging naar de papierslag.

eind jaren 1990

François Verdeyen

François Verdeyen (+ in 2000) heeft de bibliotheek enkele jaren open gehouden, eind jaren 1990 (hij werkte er zeker in 1997). De bibliotheek was toen boven de winkel waar de Spar nu is. De bibliotheek is gestopt omdat de pastoor (Devloo) die ruimte nodig had. Het was een aangename bibliotheek en er kwamen vooral gepensioneerde mensen, die het jammer vonden toen het ophield. De bibliotheek was 2 dagen per week open.
(bron: Marie Cécile Vernimmen, weduwe van François Verdeyen)

1996
De provinciale kennisname van de overname van bibliotheken Zonnebloem en Sint-Laurentius is gebeurd.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 07/10/1996)

In de badplaats kunnen enkel in de zomerperiode boeken geleend worden. Drie vrijwilligers zetten hun schouders onder dit initiatief. <De bibliotheek van de badplaats komt niet in aanmerking als filiaal van de Nieuwpoortse bibliotheek,> verduidelijkt schepen van cultuur Van Hooreweghe.
<Wettelijk gezien hebben we recht op één hoofdbibliotheek en één uitleenpost.> zegt schepen A. Van Hooreweghe. Deze mening deelt afscheidnemend bibliothecaris Colombie niet. Hij verwijst naar Middelkerke en Veurne die menige filialen hebben.
(bron: HV 30/12/96)

1997

Er wordt een brief van de burgemeester en schepenen voorgelegd, gericht aan François Verdeyen, met het verzoek de bibliotheek voorlopig open te houden.
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 27/11/1997)

1998

Bij de bespreking van de maandverslagen maart, april, mei staat: <Bibliotheek Zonnebloem werd gesloten. Reeds veel mensen die daar lid waren, komen bij ons.>
(bron: verslag verg. bibliotheekcommissie 04/06/1998)

Ondanks de overname door het stadsbestuur van Nieuwpoort, werd deze “boekerij” verder opengehouden tot eind augustus 1998. Er stonden drie vrijwilligers in voor de bibliotheek (o.a. François Verdeyen). De collectie bestond uit een 5000-tal verouderde boeken.

in de toeristische infobrochure staat nog het adres van de bibliotheek Zonnebloem vermeld:
bibliotheek Zonnebloem
Albert I-laan 275
Nieuwpoort-bad

Locaties bibliotheek Zonnebloem:

Villa Zonnebloem (??)

na WOII: bibliotheek verhuist naar parochiezaal

parochiezaal, beneden (noodkerk)

eerste verdiep Albert I-laan 275 (werd “parochiezaal” genoemd, maar was eigenlijk een dekenijzaal.”

Stempels

2 stempels

menu