HET STADSPARK 1954

Het Leopold II park aanleg 1954.

“In 1954 werden de laatste noodwoningen, opgericht na de oorlog van 1914-1918 en geleidelijk meestal echte krotwoningen geworden, afgebroken en de aldus vrijgekomen gronden werden geürbaniseerd en nieuwe moderne lanen en voetpaden werden aangelegd. Het stadsbestuur zag zeer scherp toe op de gestelde bouwvoorwaarden en aldus kwam een echt schonen wijk tot stand. In het midden ervan, werd een zeer mooi Koning Leopoldpark aangelegd met keurige beplantingen en sierlijke verlichting. Een afzonderlijk gedeelte werd ingericht als speeltuin voor jeugdige kinderen. Fraaie wandelpaden, overal zitbanken, mooi, rustig, aangenaam en natuurlijk met veel zorg onderhouden door de stedelijke diensten. Wat vele jaren een schandelijk en vervallen kwartier was geweest, werd aldus tot het mooiste herschapen.
(Bron: De Geschiedenis Van Nieuwpoort, uitgeverij NV Vonksteen)

plan Leopold II park

toegang park Leopold II laan   toegang park Leopold II laan
 

Toegang Leopold II park in de Leopold II laan.


park   park

    beeld Pieter Braecke

In1955 werd de engelfiguur van de Nieuwpoortse beeldhouwer Pieter-Jan Braecke (1859-1938), geschonken door de Nationale Bank te Brussel aan Nieuwpoort.

 

park   park

park   park

park    

In 1961 werd het openlucht- en verwarmd zwembad in het stadspark geopend: het eerste openluchtzwembad met olympische afmetingen en uitgevoerd met eigen werklieden van de technische dienst. Enkele jaren later kwam een kleiner en ondiep bad voor de kleuters en een prachtig solarium. Eind jaren zestig werd gestart met de bouw van het Kaartershuisje aan de zuidkant van het park. Mensen van de derde leeftijd kwamen er samen om een praatje te doen, samen te kaarten of er een aangename namiddag door te brengen, des te meer omdat ze er dagelijks een gratis kopje koffie mochten ontvangen.

luchtfoto park en open zwembad

Het park de ideale plaats voor huwelijk- en familiefoto.

familiefoto   familiefoto
    familiefoto   familiefoto
familiefoto

Het onderhoud uitgevoerd door de stadsdienst.

onderhoud park  

In de achtergrond het speelplein.

onderhoud park   onderhoud park

Het Stadspark kende zijn hoogtepunt in de jaren ’70. Vooral de bloemperken scoorden hoog en werden bekroond met de Arthur Olivier prijs 1977 van het Tuinbouwcomité.

  plaat Olivierprijs  

Boomwandelweg.

Een wandelbrochure "BOOMWANDELWEG" destijds uitgegeven door stad Nieuwpoort, geeft een beschrijving van de belangrijkste bomen in het park. Welke staan er nog na de heraanleg? Goede oefening voor de speurneuzen!!!!

Boomwandelweg in het Leopold II park

foto van tekst

In 2006 werd het openluchtzwembad afgebroken en vervangen door het huidige overdekte zwembad.

Situatie van het Leopld II park in 2006.

Het park had 5 in- en uitgangen welke duidelijk zichtbaar zijn op het plan van de boomwandelweg. Twee langs de Leopold II laan, twee langs de parklaan en een langs de stationslaan. Bij de aanleg van het speelplein enkel toegankelijk over dag is de in- uitgang in de Leopold II laan aan de kant van de Veurnevaart afgesloten. In- uitgang van het speelplein door een afsluitbare poort in het park.

De drie nog bruikbare toegangen tot het park geven geen aanleiding tot bezoek.

de drie parktoegangen

collage foto's park 1954

Het Leopold II park is toe aan een flinke opknapbeurt. Het 50 jarige park heeft nog zijn oude glorie kunnen bewaren maar wie goed kijkt ziet dat het park versleten is. De ruimtelijke structuur is op een aantal plaatsen uit zijn verband gegroeid. De paden hebben niet meer hun fraaie belijning van voorheen.

Het bomenbestand takelt bij iedere stormwind meer en meer af en moet verjongd worden. Het speelplein en het meubilair beantwoorden niet meer aan de huidige gestelde eisen.  Wie even de ogen sluit voor het versleten karakter van het park, kan ook de kwaliteiten zien. Een oase van rust en groen vlak tegen de dichtbebouwde binnenstad.  Vooral in het centrale gazon met de monumentale ceder en treurwilgen is er sprake van een allure die men verwacht van een stadspark.  Het belangrijkste knelpunt is dat het park als onveilig wordt ervaren.

’s Avonds is het een donker gat, maar ook overdag is het op veel plaatsen somber, donker en onoverzichtelijk ten gevolge van de fors uitgegroeide begroeiing. Iedereen hecht veel waarde aan een goed gebruik, inrichting en beheer van het park, temeer omdat het park door ligging, vormgeving en historie niet alleen een functie vervult voor de omwonenden maar ook een stedelijke functie vervult. In dat licht is het ook niet verwonderlijk dat bijna alle geïnterviewden klaagden over het huidige onderhoud en beheer.

Bovendien heeft het park in de loop der tijd een andere betekenis gekregen en liggen er kansen om het park een nog prominentere plek in de stad te geven. Rondom het park zijn immers allerlei stedelijke vernieuwingsprojecten gerealiseerd of in volle gang. Te noemen zijn ontwikkeling van de groene gordel waar het Leopoldpark deel van uitmaakt, de uitbreiding van het sportpark, het nieuwe zwembad, de nieuwe verkaveling J. Fillaertweg…

Het park kan dus de cruciale schakel zijn tussen deze zeer diverse stedenbouwkundige projecten. Een verbinding die steeds belangrijker wordt en steeds meer het visitekaartje van Nieuwpoort wordt.
Kortom er is een plan nodig. Een plan dat aangeeft hoe het park veiliger en meer allure kan krijgen. Een plan dat met respect voor de geschiedenis aangeeft hoe het park zich kan voegen in de nieuwe stedenbouwkundige situatie.

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie zijn een aantal inventarisaties uitgevoerd:

opening Leopold II park 1954